Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Italija

Zašto svoj spor umjesto odlaska na sud ne biste riješili mirenjem? To je mjera za alternativno rješavanje sporova (ARS), kojom izmiritelj pomaže osobama u sporu da postignu dogovor. Vlada i pravni stručnjaci u Italiji mirenje smatraju vrlo učinkovitim alatom

Sadržaj omogućio
Italija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

1. Kome se moram obratiti?

Sustav građanskog i trgovačkog mirenja, koji cilja na sporove koji se tiču bilo kojeg prava koji se stranke mogu odreći ili koje mogu prenijeti, u Italiju je uveden zakonodavnom uredbom (decreto legislativo) br. 28/2010.

Usluge mirenja pružaju organizacije za mirenje koje mogu biti javne ili privatne i koje se upisuju u registar organizacija za mirenje (registro degli organismi di mediazione) koji vodi Ministarstvo pravosuđa.

Registar akreditiranih organizacija za mirenje objavljen je na web-mjestu Ministarstva pravosuđa (https://www.giustizia.it/giustizia).

Registar bi vam trebao omogućiti stupanje u kontakt s organizacijom za mirenje po vašem izboru te angažiranje izmiritelja koji su članovi te organizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti izravno od dotične organizacije.

2. U kojim je pravnim područjima mirenje moguće ili najčešće?

Organizacije za mirenje mogu pomoći u izvansudskom rješavanju sporova u svakom sporu koji se odnosi na prava kojih se stranke mogu odreći ili koja mogu prenijeti (diritti disponibili). Mirenje je dobrovoljno, iako ga može predložiti sudac ili se može zahtijevati ugovorom između dviju stranaka.

3. Postoje li konkretna pravila?

Pravila koja reguliraju mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima trenutačno su propisana navedenom zakonodavnom uredbom br. 28/2010 i ministarskom naredbom (decreto ministeriale) br. 180/2010.

4. Obuka

Osoba koja želi postati izmiritelj mora ispunjavati zahtjeve propisane člankom 4. stavkom 3. točkom (b) ministarske naredbe br. 18/2010. Posebice, osobe moraju imati stupanj ili diplomu koja odgovara najmanje sveučilišnoj diplomi u trajanju od tri godine ili biti članovi stručne udruge ili organizacije i imati završen najmanje dvogodišnji tečaj za obnavljanje znanja pri organizacijama koje provode obuku akreditiranima od strane Ministarstva pravosuđa, te za vrijeme dvogodišnjeg razdoblja ponovne obuke moraju sudjelovati u najmanje dvadeset slučajeva mirenja kao vježbenici.

Organizacije koje provode obuku i koje izdaju potvrde u kojima je navedeno da su izmiritelji završili potrebne tečajeve obuke javna su ili privatna tijela akreditirana od strane Ministarstva pravosuđa pod uvjetom da ispunjavaju navedene standarde.

5. Koliko mirenje košta?

Kriterij koji određuje naknadu za mirenje (indennità di mediazione), koja se sastoji od naknade za pokretanje postupka i naknade za samo mirenje, naveden je u ministarskoj naredbi br. 180/2010.

Iznosi su navedeni u tablici A priloženoj naredbi. Cijene variraju ovisno o vrijednosti predmeta spora.

6. Je li moguće da dogovor postignut mirenjem postane pravno provediv?

U članku 12. zakonodavne uredbe br. 28/2010 navodi se da zapis dogovora mora odobriti, na zahtjev jedne od stranaka, pod uvjetom da to nije u suprotnosti s javnom politikom ili da se ne krše zakonska pravila, predsjednik prvostupanjskog suda (tribunale) u čijoj nadležnosti djeluje organizacija za mirenje. U slučaju prekograničnog spora poput onih navedenih u članku 2. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, zapis dogovora mora odobriti predsjednik prvostupanjskog suda pod čijom se nadležnošću dogovor provodi.

Odobreni zapis ovršni je dokument za provođenje ovrhe imovine (espropriazione forzata), posebne ovrhe (esecuzione in forma specifica) ili upisa sudske hipoteke (ipoteca giudiziale).

7. Je li pristup bazi podataka izmiritelja besplatan?

Trenutačno ne postoji javni registar izmiritelja, međutim Ministarstvo pravosuđa redovito objavljuje popis organizacija za mirenje kojima pojedinačni izmiritelji pripadaju. Pripadnici javnosti mogu utvrditi koji su izmiritelji članovi određene organizacije za mirenje tako da zatraže konkretne informacije od ureda Ministarstva koji nadzire aktivnosti organizacija za mirenje. S uredom se može kontaktirati putem web-mjesta Ministarstva.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.