Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Luksemburg

Zašto umjesto pokretanja postupka ne pokušati riješiti spor mirenjem? Riječ je o alternativnom načinu rješavanja sporova u kojemu izmiritelj pomaže osobama u sporu da postignu dogovor. Vlada i pravosudno osobljeVelikog Vojvodstva Luksemburg svjesni su prednosti takvog postupka.

Sadržaj omogućio
Luksemburg
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kome se obratiti?

Ne postoji središnje tijelo nadležno za uređivanje rada izmiritelja.

Osim mirenja u posebnim sektorima (banke, osiguranje itd.) te osim ombudsmana zaduženog za mirenja u upravnim stvarima i Odbora za obranu prava djece (Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner), mirenjem se bave i sljedeća pravna udruženja:

U kojim je područjima postupak mirenja dopušten i/ili se najčešće primjenjuje?

Mirenje je dopušteno uglavnom u sporovima:

 • iz područja upravnog prava
 • iz područja kaznenog prava
 • iz područja obiteljskog prava
 • iz područja trgovačkog prava
 • i u sporovima povezanima s rješavanjem međususjedskih odnosa.

Osnovna obilježja mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima su donošenje zajedničke odluke, povjerljivost postupka te neovisnost, nepristranost i stručnost izmiritelja. Mirenje se može odnositi na cijeli spor ili njegov dio. Moguć je izvansudski i sudski postupak mirenja, a posebno mjesto zauzima obiteljsko mirenje.

U okviru izvansudskog postupka mirenja svaka strana može drugoj strani ili drugim stranama, neovisno o sudskom ili arbitražnom postupku ponuditi mirenje u svakoj fazi sudskog postupka najkasnije do početka rasprave o glavnoj stvari.

U slučaju mirenja pred sudom, tzv. „sudskog postupka mirenja”, sudac već vodi parnični postupak u građanskim, trgovačkim ili obiteljskim stvarima i može u svakom trenutku, do upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari, pokrenuti sudski postupak mirenja, osim pred Kasacijskim sudom i u slučaju odlučivanja po hitnom postupku. Sudac može stranke pozvati na mirenje na vlastitu inicijativu ili na zajednički prijedlog stranaka, ali stranke u svakom slučaju moraju biti suglasne. Kada sudac vodi parnični postupak iz područja obiteljskog prava, u točno određenim slučajevima, strankama može predložiti mirenje i odrediti besplatan informativni sastanak na kojemu se objašnjavaju načela, postupak i učinci mirenja.

U kaznenom postupku državni odvjetnik može se, u određenim okolnostima, prije no što odluči o građanskoj tužbi (action publique), odlučiti na mirenje ako:

 • takva mjera može osigurati naknadu štete nanesene žrtvi ili
 • okončati prijepor uzrokovan prekršajem ili
 • doprinijeti rehabilitaciji počinitelja prekršaja.

Postupkom mirenja ne sprečava se donošenje naknadne odluke o pokretanju sudskog postupka, osobito ako se ne poštuju uvjeti mirenja.

Postoje li posebna pravila kojih se valja pridržavati?

Mirenje je potpuno dobrovoljan postupak.

Mirenje u sporovima iz upravnog i kaznenog prava, kao i takozvana „sektorska” mirenja uređuju se posebnim propisima.

Informacije i obuka

Izmiritelj u kaznenom sporu

Mirenje u kaznenom sporu propisano je Zakonom od 6. svibnja 1999. i Uredbom Velikog Vojvodstva od 31. svibnja 1999. Državni odvjetnik može se prije no što donese odluku o građanskoj tužbi odlučiti na mirenje ako mu se učini da takva mjera može osigurati naknadu štete nanesene žrtvi ili okončanje prijepora prouzrokovanog prekršajem ili pak doprinijeti rehabilitaciji počinitelja prekršaja. Kada se državni odvjetnik odluči za mirenje u kaznenom sporu, za izmiritelja može odrediti svaku za to ovlaštenu osobu.

O imenovanju ovlaštenih izmiritelja:

Osoba koja želi biti ovlašteni izmiritelj u kaznenom sporu mora podnijeti zahtjev Ministarstvu pravosuđa koje odobrava zahtjev po pribavljanju mišljenja Glavnog državnog odvjetnika.

Izmiritelj u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakonom od 24. veljače 2012. stvoren je nacionalni zakonodavni okvir za mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima pod novim naslovom u novom Zakoniku o parničnom postupku. Tim je zakonom Luksemburg prenio Direktivu 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, preuzimajući tako načela za prekogranične i za nacionalne sporove. Zakon je dopunjen Uredbom Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012., kojom se utvrđuje postupak imenovanja ovlaštenih izmiritelja u sudskim i obiteljskim sporovima, obvezna posebna obuka za izmiritelje i održavanje besplatnog informativnog sastanka.

Izmiritelj je treća osoba kojoj je dužnost saslušati stranke zajedno ili odvojeno, ovisno o slučaju, kako bi stranke uspjele postići sporazumno rješenje spora. On strankama ne nameće rješenje, nego ih poziva na postizanje sporazumnog rješenja spora.

Mirenje u sudskom postupku i mirenje u obiteljskom postupku može provoditi ovlašteni ili neovlašteni izmiritelj. Ovlašteni izmiritelj je fizička osoba koju je Ministarstvo pravosuđa ovlastilo za provođenje mirenja.

U slučaju izvansudskog postupka mirenja i mirenja u prekograničnom sporu, stranke mogu angažirati i neovlaštenog izmiritelja.

O imenovanju ovlaštenih izmiritelja:

Za imenovanje ovlaštenih izmiritelja nadležno je Ministarstvo pravosuđa. U izvansudskom postupku mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima miritelji ne moraju biti ovlašteni.

Svaka fizička osoba može podnijeti zahtjev za imenovanje ovlaštenog izmiritelja ako ispunja uvjete predviđene Zakonom od 24. veljače 2012., kojim se u novi Zakonik o parničnom postupku uvodi mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima, te uvjete iz Uredbe Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012., kojom se određuje postupak imenovanja ovlaštenih izmiritelja u sudskim i obiteljskim sporovima, program posebne obuke za izmiritelje i održavanje besplatnog informativnog sastanka.

U skladu s navedenom Direktivom 2008/52/EZ i s člankom 1251-3 (1) stavkom 3. Zakona o mirenju od 24. veljače 2012., pružatelj usluga mirenja koji ispunja uvjete za imenovanje jednake ili u bitnome usporedive s uvjetima u drugoj državi članici Europske unije oslobođen je postupka imenovanja u Velikom Vojvodstvu Luksemburg.

Imenovanje se dodjeljuje na neodređeno vrijeme.

Člankom 1251-3 (2) novog Zakonika o parničnom postupku i prethodno navedenom Uredbom Velikog Vojvodstva od 15. lipnja 2012. propisuju se kumulativni uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke osobe koje žele biti imenovane ovlaštenim izmiriteljem:

 1. kandidat za izmiritelja mora biti časna i stručna, neovisna i nepristrana osoba odgovarajuće naobrazbe
 2. kandidat mora priložiti izvadak iz luksemburške kaznene evidencije ili sličan dokument koji izdaju nadležna tijela u državi prebivališta u kojoj je podnositelj zahtjeva boravio posljednjih pet godina
 3. kandidat mora uživati građanska prava i ostvarivati politička prava
 4. kandidat mora imati posebno obrazovanje predviđeno za izmiritelja, koje se dokazuje:
 • ili diplomom magistra mirenja Sveučilišta u Luksemburgu ili drugog sveučilišta, visokoobrazovne ustanove ili ustanove iste razine obrazovanja, imenovane u skladu sa zakonskim ili upravnim odredbama neke države članice Europske unije
 • ili trogodišnjim radnim iskustvom i završenom „posebnom obukom za izmiritelje” propisanom člankom 2. prethodno navedene Uredbe Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012.
 • ili priznatom obukom za izmiritelje u nekoj državi članici Europske unije.

Sveučilište u Luksemburgu nudi poseban program obuke za izmiritelje (master).

Koji je trošak mirenja?

Mirenje je nerijetko besplatan postupak. Jasno je naznačeno ako se naplaćuje.

U izvansudskom postupku mirenja nagrade izmiritelja određuju se proizvoljno. U tom slučaju troškove i nagrade plaćaju stranke u jednakom omjeru, osim ako se stranke dogovore drukčije.

U sudskom postupku mirenja i obiteljskom mirenju, nagrade su određene Uredbom Velikog Vojvodstva.

Je li moguće prisilno izvršiti sporazum postignut u postupku mirenja?

Važno je istaknuti da dogovori postignuti mirenjem u građanskim i trgovačkim stvarima imaju jednaku dokaznu snagu kao i sudska odluka. Sporazumi postignuti mirenjem, bilo da su zaključeni u nekoj drugoj državi članici Europske unije ili na nacionalnoj razini, izvršivi su u Europskoj uniji na temelju prethodno navedene Direktive 2008/52/EZ. Ovjerom nadležnog suca sporazum, djelomično ili u cijelosti, dobiva svojstvo ovršne isprave.

Zakonom od 24. veljače 2012. Direktiva je prenesena u nacionalno pravo. Njome se mirenje izjednačuje s postojećim sudskim postupcima.

Poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Luksemburško udruženje za mirenje i ovlaštene izmiritelje (ALMA asbl);

Centar za mirenje Luksemburške odvjetničke komore (CMBL asbl);

Centar za mirenje

Centar za socijalno-obiteljsko mirenje

Posljednji put ažurirano: 20/12/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.