Mirenje u zemljama EU-a

Luksemburg

Umjesto pokretanja postupka pred sudom, zašto ne pokušati riješiti spor mirenjem? Riječ je o obliku alternativnog rješavanja sporova u kojem izmiritelj pomaže strankama u sporu da postignu sporazumno rješenje. Vlada i pravnici praktičari u Luksemburgu upoznati su s prednostima mirenja.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Kome se treba obratiti?

Ne postoji središnje tijelo koje je odgovorno za uređivanje djelatnosti izmiritelja.

Osim mirenja u posebnim sektorima (bankarski sektor, sektor osiguranja itd.) te ombudsmana, koji je zadužen za mirenje u upravnim stvarima, te Odbora ombudsmana za prava djeteta (Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner), mirenjem se bave i sljedeća pravna udruženja:

U kojim je područjima primjena mirenja dopuštena i/ili najčešća?

Mirenje je dopušteno uglavnom u:

 • upravnim predmetima
 • kaznenim predmetima
 • obiteljskim predmetima
 • trgovačkim predmetima i
 • sporovima u području međususjedskih odnosa.

Mirenje u građanskim i trgovačkim sporovima sporazuman je i povjerljiv postupak koji provodi neovisan, nepristran i kompetentan izmiritelj. Može se odnositi na cijeli spor ili na dio spora. Obuhvaća izvansudski postupak mirenja i sudski postupak mirenja, a važnu ulogu u tom obliku mirenja ima obiteljsko mirenje.

Kad je riječ o izvansudskom postupku mirenja (médiation conventionnelle), bilo koja strana može predložiti drugoj strani / drugim stranama da pristupe rješavanju spora mirenjem u bilo kojoj fazi sudskog postupka, neovisno o bilo kojem sudskom ili arbitražnom postupku, a najkasnije do početka glavne rasprave.

Kad je riječ o sudskom postupku mirenja (médiation en justice ili médiation judiciaire), sud je već počeo voditi parnični postupak u građanskom, trgovačkom ili obiteljskom sporu i može u bilo kojem trenutku pokrenuti sudski postupak mirenja, sve do početka glavne rasprave. To se ne primjenjuje na predmete pred Kasacijskim sudom ili postupke privremene pravne zaštite. Sud može pozvati stranke na mirenje na vlastitu inicijativu ili na zajednički zahtjev samih stranaka, ali u svakom se slučaju zahtijeva da stranke budu suglasne s time. U ograničenom broju jasno određenih predmeta u sporovima iz područja obiteljskog prava sud može strankama predložiti mjeru mirenja i potom organizirati besplatan informativni sastanak na kojem se strankama objašnjavaju načela, postupak i učinci mirenja.

kaznenim predmetima državni tužitelj može, pod određenim uvjetima i prije odluke o pokretanju kaznenog progona, odlučiti primijeniti postupak mirenja ako je vjerojatno da se time:

 • može osigurati naknada štete žrtvi ili
 • mogu riješiti problemi nastali zbog kažnjivog djela ili
 • može pridonijeti rehabilitaciji počinitelja.

Primjena postupka mirenja ne isključuje mogućnost da se naknadno ipak pokrene kazneni progon, primjerice ako dođe do kršenja uvjeta iz postupka mirenja.

Postoje li posebna pravila kojih se treba pridržavati?

Mirenje je potpuno dobrovoljan postupak.

Postupci mirenja u upravnim stvarima, kaznenim predmetima i posebnim sektorima uređuju se posebnim zakonodavstvom.

Informiranje i osposobljavanje

Izmiritelj u kaznenim stvarima

Zakonom od 6. svibnja 1999.Uredbom Velikog Vojvodstva od 31. svibnja 1999. uveden je sustav mirenja u kaznenim stvarima. Prije odluke o pokretanju kaznenog progona državni tužitelj može odlučiti primijeniti postupak mirenja ako smatra da je vjerojatno da se time može osigurati naknada štete žrtvi, pridonijeti rehabilitaciji počinitelja ili se mogu riješiti problemi nastali zbog kažnjivog djela. Ako državni tužitelj odluči primijeniti postupak mirenja, za izmiritelja može imenovati bilo koju osobu koja za to ima odobrenje.

Odobrenje:

svaka osoba koja želi postati odobreni izmiritelj u kaznenim stvarima može podnijeti zahtjev ministru pravosuđa, koji će o odobrenju odlučiti nakon savjetovanja s glavnim državnim tužiteljem.

Izmiritelj u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakonom od 24. veljače 2012. uspostavljen je nacionalni zakonodavni okvir za mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima dodavanjem nove glave u novi Zakonik o građanskom postupku. Tim se zakonom u nacionalno pravo prenosi Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, pri čemu se utvrđuje da se načela za prekogranične sporove preuzeta iz te direktive primjenjuju i na nacionalne sporove. Taj je zakon dopunjen Uredbom Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012., u kojoj se utvrđuju postupak za odobrenje izmiritelja za potrebe sudskog i obiteljskog mirenja, program posebnog osposobljavanja u području mirenja i održavanje besplatnih informativnih sastanaka.

Izmiritelj je treća strana kojoj je dužnost saslušati stranke zajedno ili, prema potrebi, odvojeno radi rješavanja njihova spora. Izmiritelj strankama ne nameće rješenje, nego ih potiče na to da u pregovorima postignu sporazumno rješenje spora.

Usluge sudskog mirenja i obiteljskog mirenja može pružati odobreni ili neodobreni izmiritelj. Odobreni izmiritelj fizička je osoba koju je ministar pravosuđa ovlastio za provođenje mirenja.

U izvansudskom postupku mirenja i mirenju u prekograničnim sporovima stranke mogu angažirati i neodobrenog izmiritelja.

Odobrenje:

za odobravanje izmiritelja nadležan je ministar pravosuđa. U izvansudskom postupku mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima izmiritelji ne moraju biti odobreni.

Svaka fizička osoba može podnijeti zahtjev za dobivanje odobrenja ako ispunjava: 1. uvjete utvrđene u Zakonu od 24. veljače 2012., kojim se u novi Zakonik o građanskom postupku uvodi mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima te 2. uvjete utvrđene u Uredbi Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012., u kojoj se utvrđuju postupak za odobrenje izmiritelja za potrebe sudskog i obiteljskog mirenja, program posebnog osposobljavanja u području mirenja i održavanje besplatnih informativnih sastanaka.

U skladu s Direktivom 2008/52/EZ i člankom 1251-3. stavkom 1. trećim podstavkom Zakona od 24. veljače 2012. o mirenju pružatelji usluga mirenja koji ispunjavaju jednake ili u osnovi usporedive zahtjeve u drugoj državi članici Europske unije izuzeti su od zahtjeva o dobivanju odobrenja u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu.

Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme.

U članku 1251-3. stavku 2. novog Zakonika o građanskom postupku i u Uredbi Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012. utvrđuju se uvjeti koje fizičke osobe koje žele dobiti odobrenje moraju kumulativno ispuniti:

 1. kandidat za izmiritelja mora biti časna i stručna, neovisna i nepristrana osoba s odgovarajućim osposobljavanjem
 2. kandidat mora priložiti izvadak iz luksemburške policijske evidencije ili sličan dokument koji izdaju nadležna tijela u državi u kojoj je podnositelj zahtjeva imao boravište posljednjih pet godina
 3. kandidat mora uživati građanska prava i imati pravo na ostvarivanje političkih prava i
 4. kandidat mora imati završeno posebno osposobljavanje u području mirenja u obliku:
 • diplome magistra mirenja Sveučilišta u Luksemburgu ili drugog sveučilišta, ustanove visokog obrazovanja ili druge ustanove koja nudi istu razinu osposobljavanja, određenih u skladu sa zakonima i drugim propisima države članice Europske unije ili
 • trogodišnjeg radnog iskustva i završenog posebnog osposobljavanja u području mirenja, kako je propisano člankom 2. Uredbe Velikog Vojvodstva od 25. lipnja 2012. ili
 • osposobljavanja u području mirenja koje je priznato u nekoj od država članica Europske unije.

Sveučilište u Luksemburgu nudi poseban program osposobljavanja u području mirenja (u obliku magistarskog studija).

Koliki je trošak mirenja?

Mirenje je često besplatno. Ako se naplaćuje naknada, to će biti jasno navedeno.

izvansudskom postupku mirenja naknade izmiritelja određuju se slobodno. Stranke plaćaju naknade i troškove u jednakim omjerima, osim ako se dogovore drukčije.

sudskom i obiteljskom postupku mirenja naknade se određuju Uredbom Velikog Vojvodstva.

Je li moguće prisilno izvršiti sporazum postignut u postupku mirenja?

Sporazumi postignuti u okviru građanskog i trgovačkog mirenja imaju jednaku dokaznu snagu kao i odluka suda. Sporazumi postignuti mirenjem, bez obzira na to jesu li zaključeni u Luksemburgu ili u drugoj državi članici Europske unije, izvršivi su u Europskoj uniji na temelju Direktive 2008/52/EZ. Nakon što ga djelomično ili u cijelosti odobri nadležni sud sporazum dobiva svojstvo ovršne isprave.

Zakonom od 24. veljače 2012. Direktiva je prenesena u nacionalno pravo, čime je mirenje izjednačeno s postojećim sudskim postupcima.

Ostale poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Luksemburško udruženje za mirenje i odobrene izmiritelje (neprofitna organizacija ALMA)

Centar za mirenje u građanskim i trgovačkim sporovima (CMCC)

Centar za mirenje u građanskim i trgovačkim sporovima (neprofitna organizacija CMCC)

Centar za mirenje (neprofitna organizacija)

Centar za mirenje u socijalno-obiteljskim sporovima

Posljednji put ažurirano: 11/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.