Mirenje u zemljama EU-a

Malta

Umjesto odlaska na sud, zašto ne riješiti sporove mirenjem? Mirenje je oblik alternativnog rješavanja sporova u kojem izmiritelj strankama pomaže postići dogovor. Vlada i pravnici praktičari u Malti upoznati su s prednostima mirenja.

Sadržaj omogućio
Malta

Kome se obratiti?

Vladino tijelo odgovorno za mirenje na Malti je Centar za mirenje Malte, koji je osnovan na temelju Poglavlja 474. Zakona o mirenju iz 2004. Centar za mirenje predstavlja forum kojem se stranke u sporu mogu obratiti, odnosno kojem stranke u sporu mogu biti upućene kako bi riješile spor posredstvom izmiritelja.

Centru se možete obratiti kontaktirajući tajnika na sljedećoj adresi: 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Centar možete kontaktirati i telefonskim putem na broj +356 23279220 ili slanjem e-poruke na adresu info@mediation.mt.

Centar stranama daje popis izmiritelja koje je Centar ovlastio i traži od njih da odaberu izmiritelja koji je prihvatljiv za sve. Ne dogovore li se stranke o odabiru izmiritelja prihvatljivog za sve, Centar će za izmiritelja odrediti osobu koja je sljedeća na popisu ovlaštenih izmiritelja.

U kojim je područjima mirenje dopušteno i/ili najčešće?

Mirenje je dopustivo u sporovima koji obuhvaćaju građanske, obiteljske, socijalne, trgovačke i industrijske stvari. Trebalo bi napomenuti da se mirenje u području obiteljskih stvari odnosi na određene obiteljske sporove, kao što su sporovi oko nasljedstva ili sporovi koji se odnose na obiteljska poduzeća. Ne obuhvaćaju rastavu ili razvod koji su u nadležnosti Građanskog suda (obiteljski odjel) i uređeni su posebnim zakonodavstvom.

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Mirenje je dobrovoljan postupak. Međutim, stranke u svakom postupku mogu zajednički zatražiti od suda da zaustavi postupak kako bi spor pokušale riješiti mirenjem. Nadalje, sud može samoinicijativno zaustaviti postupak na razdoblje jednako trajanju postupka mirenja i uputiti stranke da pokušaju riješiti spor mirenjem. Međutim, treba naglasiti da je mirenje u obiteljsko-pravnim predmetima obvezno, prvenstveno u predmetima rastave, viđanja djece, brige za djecu i skrbništva nad djecom te uzdržavanja djece i/ili bračnih drugova.

Centar za mirenje Malte ima Kodeks ponašanja kojeg se izmiritelji moraju pridržavati tijekom postupaka mirenja.

Kodeks sadržava implicitne disciplinske mjere. Primjerice, daje Upravnom odboru Centra ovlasti da pokrene disciplinski postupak protiv svakog izmiritelja čije ponašanje nije u skladu s ponašanjem ili ne odgovara ponašanju propisanom načelima Kodeksa. Svakom će se izmiritelju za kojeg se utvrdi da je prekršio bilo koju odredbu Kodeksa ili se ponio nedolično ime izbrisati s popisa izmiritelja na razdoblje koje Upravni odbor smatra odgovarajućim.

Informacije i osposobljavanje

U skladu s Kodeksom ponašanja za izmiritelje, izmiritelji bi trebali aktivno pratiti i iskoristiti mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kojima se promiče stručnost u mirenju jer se takve mogućnosti mogu povremeno pojaviti. Centar za mirenje Malte povremeno organizira tečajeve osposobljavanja za izmiritelje. Prvi tečaj, posvećen vještinama mirenja, održan je u srpnju 2008. godine. Drugi tečaj, čiji je cilj bio omogućiti stručno usavršavanje vještina mirenja s naglaskom na psihološke, socijalne i pravne aspekte razvoda braka, održan je od 16. do 18. travnja 2009. godine.

Koliki je trošak mirenja?

Iznos naknade uređen je odredbama 2. i 4. Pravne obavijesti br. 309 iz 2008. godine. kako je izmijenjena Pravnom obavijesti br. 365 iz 2020. (vidjeti Podzakonski akt 474.01).

postupcima mirenja povezanima s Obiteljskim sudom, stranke mogu uz obostranu suglasnost same izabrati izmiritelja s popisa izmiritelja koje je u tu svrhu ovlastio ministar pravosuđa (u tom slučaju same snose troškove mirenja) ili im, alternativno, sud odredi izmiritelja, po načelu rotacije, s popisa izmiritelja koje je ministar pravosuđa imenovao sudskim izmiriteljima (u tom slučaju naknade za rad izmiritelja plaćaju tajnik građanskih sudova i tribunala).

Je li moguće izvršiti sporazum postignut kao rezultat mirenja?

U skladu s Direktivom 2008/52/EZ mora biti moguće zahtijevati da se sadržaj pisanog sporazuma postignutog mirenjem izvrši. Zakon o mirenju iz 2004. izmijenjen je Zakonom br. IX. iz 2010. ponajprije u svrhu prenošenja odredbi Direktive kojima se uređuju prekogranični sporovi kako bi se one primjenjivale i u domaćim slučajevima.

Druge poveznice

Centar za mirenje Malte

Zakon o mirenju iz 2004., Malta

Direktiva 2008/52/EZ

Posljednji put ažurirano: 19/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.