Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Malta

Umjesto odlaska na sud, zašto ne riješiti sporove mirenjem? To je oblik alternativnog rješavanja sporova (ARS) u kojem izmiritelj strankama pomaže postići dogovor. I Vlada i pravni stručnjaci na Malti vrlo su svjesni prednosti mirenja.

Sadržaj omogućio
Malta

Kome se obratiti?

Vladino je tijelo odgovorno za mirenje na Malti Centar za mirenje Malte, koji je osnovan temeljem Poglavlja 474.Zakona o mirenju iz 2004. godine.. Centar za mirenje pruža forum kojem se stranke u sporu mogu obratiti, odnosno kojem stranke u sporu mogu biti upućene kako bi riješile spor posredstvom izmiritelja.

Centru se možete obratiti kontaktirajući tajnika na sljedećoj adresi: Malta Mediation Centre , Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Centar možete kontaktirati i telefonskim putem na broj +35621251110 ili putem elektroničke pošte na adresu mediation.mjha@gov.mt

Centar strankama dostavlja popis ovlaštenih izmiritelja i od njih zahtijeva da s popisa odaberu izmiritelja koji je prihvatljiv objema strankama.

U kojim je područjima primjena mirenja dopuštena i/ili najčešća?

Mirenje je dopustivo u sporovima koji obuhvaćaju građansko-pravne, obiteljsko-pravne, socijalne, trgovačke i industrijske stvari .

Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Mirenje je dobrovoljan postupak. Međutim, stranke u svakom postupku mogu zajednički zatražiti od suda da zaustavi postupak kako bi spor pokušale riješiti mirenjem. Nadalje, sud može samoinicijativno zaustaviti postupak na razdoblje jednako trajanju postupka mirenja i uputiti stranke da pokušaju riješiti spor mirenjem. Međutim, treba naglasiti da je mirenje u obiteljsko-pravnim predmetima obvezno, posebno u predmetima razvoda braka, viđanja djece, brige za djecu i skrbništva nad djecom te uzdržavanja djece i/ili bračnih drugova.

Centar za mirenje Malte ima Kodeks kojeg se izmiritelji moraju pridržavati tijekom postupaka mirenja.

Kodeks sadržava implicitne disciplinske mjere. Njime je, na primjer, propisano da je Upravni odbor Centra ovlašten pokrenuti disciplinski postupak protiv svakog izmiritelja čije ponašanje nije u skladu s ponašanjem ili ne odgovara ponašanju propisanom načelima Kodeksa, te će se svakom izmiritelju za kojeg se utvrdi da je prekršio bilo koju odredbu Kodeksa ili se ponio nedolično ime izbrisati s popisa izmiritelja na razdoblje koje Upravni odbor smatra odgovarajućim.

Informacije i stručno usavršavanje

Tečajeve stručnog usavršavanja za izmiritelje povremeno organizira Centar za mirenje Malte. Prvi takav tečaj, posvećen vještinama mirenja, održan je u srpnju 2008. godine. Drugi tečaj, čiji je cilj bio omogućiti stručno usavršavanje vještina mirenja s naglaskom na psihološke, socijalne i pravne aspekte razvoda braka, održan je od 16. do 18. travnja 2009. godine.

Koliki je trošak mirenja?

Iznos naknade uređen je uredbama 2. i 4. Pravne obavijesti br. 309 iz 2008. godine.

U postupcima mirenja u obiteljsko-pravnim predmetima stranke mogu ili same izabrati izmiritelja (s popisa ovlaštenih izmiritelja) i same snositi pripadajuće troškove ili upisničar suda odredi jednog od izmiritelja, po načelu rotacije, s popisa izmiritelja koji dobije od Centra za mirenje. U potonjem slučaju troškove snose sudovi.

Je li moguće izvršiti sporazum postignut kao rezultat mirenja?

U skladu s Direktivom 2008/52/EZ mora biti moguće zahtijevati da se sadržaj pisanog sporazuma postignutog mirenjem izvrši. Države članice dužne su dati obavijesti o sudovima ili drugim tijelima koja su nadležna za zaprimanje takvih zahtjeva.

Izmjene i dopune malteškog Zakona o mirenju iz 2004. godine s ciljem obuhvaćanja prethodno navedene odredbe u pripremi su.

Poveznice

Centar za mirenje Malte

Malteški Zakon o mirenju iz 2004. godine

Direktiva

Posljednji put ažurirano: 19/08/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.