Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Nizozemska

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες νομικοί στις Κάτω Χώρες γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών (NMI, Nederlands Mediationinstituut) είναι ανεξάρτητος οργανισμός επιφορτισμένος με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη διαμεσολάβηση στις Κάτω Χώρες και με τη βελτίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών. Το NMI έχει αναπτύξει διάφορους κανόνες και υποδείγματα για τον σκοπό αυτό.

Το NMI τηρεί επίσης εθνικό μητρώο διαμεσολαβητών, στο οποίο είναι καταχωρημένοι μόνον πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές. Οι διαμεσολαβητές αυτοί έχουν ολοκληρώσει βασική κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης, αναγνωρισμένη από το NMI και, στη συνέχεια, έχουν περάσει θεωρητικές εξετάσεις και αξιολόγηση. Οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο NMI υποχρεούνται να διατηρούν ενήμερες τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Αυτό ελέγχεται από το NMI. Μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Μητρώο Διαμεσολαβητών NMI.

Στον ίδιο δικτυακό τόπο παρέχεται ανεξάρτητη πληροφόρηση σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές στις Κάτω Χώρες. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στον δικτυακό τόπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας κριτήρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με συγκεκριμένη εξειδίκευση σε κάποιον τομέα.

Η διεύθυνση του NMI είναι Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι P.O. Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Τηλ.: 010 - 201 23 44, φαξ: 010 - 201 23 45, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@nmi-mediation.nl

Οι διαμεσολαβητές που εγγράφονται στο μητρώο του NMI αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας των διαμεσολαβητών. Η εγγραφή είναι προαιρετική (όπως και η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας), ωστόσο αν κάποιος διαμεσολαβητής επιθυμεί να εργαστεί στο πλαίσιο του ολλανδικού συστήματος κρατικά χρηματοδοτούμενης νομικής συνδρομής ή να δέχεται παραπομπές από τα δικαστήρια, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο μητρώο του NMI, να πιστοποιηθεί και να υποστεί αξιολόγηση.

Οι Κάτω Χώρες έχουν επίσης εγκαινιάσει πρωτοβουλία σχετική με τη δικαστική διαμεσολάβηση, που αποκαλείται «Mediation naast rechtspraak». Αυτό σημαίνει ότι το πρωτοδικείο ή το εφετείο που εκδικάζει την υπόθεση θα σας επιστήσει την προσοχή στη δυνατότητα επιλογής της διαμεσολάβησης. Αυτό μπορεί να γίνει εγγράφως, οπότε αμφότεροι οι διάδικοι λαμβάνουν επιστολή με ενημερωτικό φυλλάδιο, την αυτοαξιολόγηση διαμεσολάβησης και απαντητικό έντυπο. Εναλλακτικά, ο δικαστής μπορεί να αναφέρει κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση ότι η υπόθεση είναι κατάλληλη για διαμεσολάβηση και να προτείνει τη δυνατότητα αυτή σε σας και στον αντίδικό σας.

Μπορείτε επίσης να έλθετε ο ίδιος σε επαφή με τον αρμόδιο για τη διαμεσολάβηση. Σε κάθε πρωτοδικείο και σε κάθε εφετείο υπάρχει αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση που μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, να υποβάλει την πρότασή σας για διαμεσολάβηση στον αντίδικο, να βοηθήσει τους διαδίκους να βρουν τον κατάλληλο διαμεσολαβητή και να κανονίσει την πρώτη συνάντηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση παρέχονται από τους εξής οργανισμούς:

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση και συνηθίζεται περισσότερο σε υποθέσεις αστικού και δημοσίου δικαίου.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι καθαρά προαιρετική. Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας των διαμεσολαβητών.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τα μητρώα διαμεσολαβητών παρέχονται από το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών (NMI).

Το NMI παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση ποιότητας όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο και τηρεί δημόσιο μητρώο διαμεσολαβητών.

Οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του NMI διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να ενεργούν ως διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους κανόνες διαμεσολάβησης του NMI. Επιπλέον, έχουν δεσμευθεί να τηρούν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του NMI.

Για να εγγραφεί στο μητρώο του NMI ο διαμεσολαβητής, πρέπει να πληροί δύο βασικές προϋποθέσεις:

  • να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών πιστοποιημένο από το NMI
  • να έχει περάσει το σχετικό τεστ γνώσεων.

Το NMI έχει πιστοποιήσει διάφορα ιδρύματα κατάρτισης διαμεσολαβητών. Τα προγράμματα κατάρτισης ποικίλλουν, από έναν βασικό κύκλο κατάρτισης διάρκειας 6 ημερών (πρωινές και απογευματινές ώρες) έως προγράμματα διάρκειας άνω των 20 ημερών. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάποιου από τα προγράμματα κατάρτισης συνιστά μία από τις δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή στο μητρώο διαμεσολαβητών του NMI.

Η δεύτερη βασική προϋπόθεση για την εγγραφή είναι να περάσει ο υποψήφιος το σχετικό τεστ γνώσεων. Η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη διαμεσολάβηση (διατίθεται σύνοψη στην αγγλική γλώσσα).

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση για την επίλυση αστικών διαφορών δεν παρέχεται δωρεάν.

Το κόστος εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης. Ορισμένες διαδικασίες είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, γεγονός που αυξάνει το κόστος. Υπάρχουν επίσης υποθέσεις στις οποίες σκόπιμο είναι να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες ειδικευμένων δικηγόρων κατά τη διαμεσολάβηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέρη λύνουν μόνα τη διαφορά τους μόλις αυτή παραπεμφθεί σε διαμεσολαβητή, ένδειξη της αποτελεσματικότητας της διαμεσολάβησης όσον αφορά την αποφυγή κλιμάκωσης της διαφοράς.

Εάν τα μέρη έχουν την οικονομική δυνατότητα, υποχρεούνται να επωμισθούν τα ίδια τα έξοδα της διαμεσολάβησης. Το όριο εισοδήματος κάτω του οποίου τα μέρη δικαιούνται κρατικά χρηματοδοτούμενο δικηγόρο ή διαμεσολαβητή είναι:

  • Για έγγαμα ζευγάρια, επισήμως συμβιούντες ή συμβιούντες: 35 200 ευρώ ετησίως.
  • Για άγαμους: 24 900 ευρώ ετησίως.

Πέραν των ανωτέρω εισοδηματικών ορίων, το ευεργέτημα της πενίας (νομική συνδρομή) δεν χορηγείται όταν τα μέρη διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές αρχές και η αξία των οποίων υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο, π.χ. δεύτερη κατοικία, άλλα ακίνητα, αποταμιεύσεις, καταθέσεις, κινητές αξίες κλπ. Το ακριβές όριο της αξίας για τα έγγαμα ζευγάρια, τους επισήμως συμβιούντες και τους συμβιούντες καθορίζεται βάσει στοιχείων που παρέχουν οι φορολογικές αρχές.

Εφόσον οι οικονομικοί πόροι των μερών δεν υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια, το Δημόσιο συγχρηματοδοτεί την αμοιβή δικηγόρου ή διαμεσολαβητή, ουδέποτε ωστόσο καλύπτει το σύνολο της αμοιβής. Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν οικονομική συμμετοχή, η οποία ανέρχεται σε 51 ευρώ για 0 έως 4 ώρες και σε 102 ευρώ για πάνω από 5 ώρες (ανά διαμεσολάβηση, όχι ανά μέρος). Η συμμετοχή στην αμοιβή δικηγόρου είναι μεγαλύτερη. Τα ποσά αυτά αναφέρονται ενδεικτικά και δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Τα ακριβή ποσά δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Δυνάμει της οδηγίας 2008/52/EΚ, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα δικαστήρια ή άλλες αρχές που είναι αρμόδια να λαμβάνουν ανάλογες αιτήσεις. Πληροφορίες για το παρόν στάδιο εφαρμογής της οδηγίας παρέχονται από το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής.

Σύνδεσμοι

Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/04/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.