Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Medling i EU-länderna

Nizozemska

I stället för att gå till domstol kan du kanske välja att lösa din tvist genom medling? Detta är ett alternativt system för tvistlösning, där en medlare hjälper parterna i tvisten att komma fram till en överenskommelse. Staten och de praktiserande juristerna i Nederländerna ser uppenbara fördelar med medling.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Vem kontaktar man?

Nederländska medlingsinstitutet (NMI – Nederlands Mediation Instituut) är ett oberoende organ med uppgift att öka medvetandet om medling i Nederländerna och förbättra nivån på de tjänster som tillhandahålls. För detta ändamål har NMI utarbetat metoder och regler.

NMI förvaltar också ett nationellt register över behöriga medlare. Dessa medlare har slutfört en grundläggande medlarutbildning som erkänns av NMI och därefter klarat ett teoretiskt alutprov och en bedömning. Medlare som är registrerade hos NMI är skyldiga att hålla sina kunskaper uppdaterade, något som kontrolleras av NMI. Registret finns tillgängligt på NMI:s register över medlare.

Webbplatsen innehåller också oberoende information om medling och medlare i Nederländerna. Du kan söka information på webbplatsen anpassat efter dina preferenser och behov. Du kan till exempel söka efter en medlare med särskild kompetens inom ett visst område.

NMI:s adress är Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Postadressen är Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam. Tfn: 010 - 201 23 44, Fax: 010 - 201 23 45, e-post: info@nmi-mediation.nl

Medlare kan registrera sig vid NMI. I så fall åtar de sig att följa den uppförandekod som gäller för medlare. Registrering är frivillig (liksom efterlevnaden av uppförandekoden), men medlare som vill verka inom ramen för det nederländska rättshjälpssystemet eller på uppdrag av domstol måste, utöver registrering, erhålla certifiering och genomgå en särskild bedömning.

Nederländerna har även infört ett system för domstolsanknuten medling (Mediation naast rechtspraak), som innebär att den domstol som prövar ditt mål ska uppmärksamma dig på möjligheten till medling. Domstolen kan lämna denna information skriftligt, vilket innebär att båda parter erhåller ett brev med en informationsbroschyr, ett självtest och ett svarsformulär. Alternativt kan domaren under förhandlingarna konstatera att ditt mål lämpar sig för medling och föreslå detta alternativ för dig och motparten.

Du kan också själv ta kontakt med den medlingsansvarige som finns vid domstolarna. Denne kan besvara dina frågor, lägga fram ditt förslag om medling till den andra parten, hjälpa parterna att hitta rätt medlare och organisera det första sammanträdet.

Mer information om medling finner du hos

När kan medling användas och inom vilka områden är det vanligast?

Medling är alltid tillåten och används mest i civilrättsliga och offentligrättsliga sammanhang.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Medling sker på frivillig grund. Det finns en uppförandekod för medlare.

Information och utbildning

Nederländska medlingsinstitutet (NMI) tillhandahåller information om medling och registrerar medlare.

NMI erbjuder oberoende kvalitetssäkring av medling och medlare i landet och administrerar ett offentligt register över medlare.

De medlare som är registrerade av NMI har den utbildning och kompetens som krävs för att arbeta som medlare enligt NMI:s medlingsregler. De har själva åtagit sig att följa NMI:s kvalitetssäkringssystem.

För att komma med i NMI:s register som medlare måste man uppfylla två grundläggande krav:

  • Ha slutfört en medlarutbildning som är ackrediterad av NMI.
  • Klara ett prov som visar att man har relevanta kunskaper.

NMI har ackrediterat flera utbildningsinstitut som anordnar kurser i medling. Utbildningsprogrammen varierar från en grundkurs på sex dagar (samt kvällar) till kurser som varar i 20 dagar eller längre. Att ha genomgått någon av dessa utbildningar är ett av de båda inträdeskraven för att bli upptagen i NMI:s register över medlare.

Det andra inträdeskravet är att man ska klara ett prov som visar att man har relevanta kunskaper. I Nederländerna för staten statistik över medlingsuppdragen (en sammanfattning finns på engelska).

Vad kostar medling?

Medlingen för att lösa civilrättsliga tvister tillhandahålls inte kostnadsfritt.

Hur mycket det kostar beror på typen av fall. Vissa förfaranden är komplicerade, tidskrävande och därmed dyrare. I vissa ärenden kan det dessutom vara lämpligt att använda sig av specialiserade jurister vid medlingen. Det förekommer också fall där parterna själva finner en lösning på sina problem sedan de har hänvisats till en medlare, vilket visar att medling kan förhindra att en tvist eskalerar.

Om parterna har tillräckliga ekonomiska medel måste de själva stå för medlingskostnaderna. Följande inkomsttröskel gäller för att man ska få använda sig av en statligt finansierad jurist eller medlare:

  • För gifta par, registrerade partner eller personer som lever tillsammans: 35 200 euro per år.
  • För ensamstående personer: 24 900 euro per år.

Utöver dessa ekonomiska trösklar är rättshjälp inte tillgängligt för parter med tillgångar över ett visst värde som måste redovisas för skattemyndigheten. Det gäller till exempel en sommarstuga, andra fastigheter, besparingar i kontanter eller andra medel, tillgångar osv. Exakt vilket värde som gäller för gifta par, registrerade partner eller personer som lever tillsammans fastställs med hjälp av de nationella skattemyndigheterna.

Om parternas ekonomiska medel understiger de fastställda trösklarna går staten in och bistår med kostnaden för en jurist eller medlare. Men staten betalar inte hela beloppet.Varje part måste betala en avgift. Beloppet uppgår till 51 euro för 0–4 timmar och 102 euro för mer än fem timmar (per medling, inte per part). Avgiften för en jurist är högre. Dessa belopp anges som en indikation och är inte rättsligt bindande. De exakta beloppen framgår av rättshjälpsrådets webbplats.

Finns det möjlighet att få verkställighet av en överenskommelse som grundar sig på medling?

Enligt direktiv 2008/52/EG får parterna i en tvist begära att en skriftlig medlingsöverenskommelse ska bli verkställbar. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om vilka domstolar och andra myndigheter som är behöriga att ta emot en sådan begäran. Information om genomförandeläget när det gäller detta direktiv kan erhållas genom rättshjälpsrådet.

Länkar

Nederländernas medlingsinstitut

Senaste uppdatering: 11/04/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.