Mirenje u zemljama EU-a

Slovačka

Umjesto odlaska na sud, zašto svoj spor ne biste riješili mirenjem? Mirenje je vrsta alternativnog rješavanja sporova u okviru kojeg izmiritelj pomaže strankama u sporu da postignu sporazum. Vlada i pravni stručnjaci u Slovačkoj upoznati su s prednostima mirenja.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Kome se treba obratiti?

Internetske stranice slovačkog Ministarstva pravosuđa sadržavaju dio o mirenju dostupan isključivo na slovačkom.

U kojim je područjima mirenje dopušteno i/ili najčešće?

Mehanizmi mirenja opisani su u Zakonu br. 420/2004 o mirenju, kako je izmijenjen, kojim se mijenja nekoliko zakona i propisuje sljedeće:

  • način provođenja mirenja;
  • temeljna načela mirenja i
  • organizacija i učinci mirenja.

Ovaj se Zakon primjenjuje na sporove proizašle iz odnosa u okviru građanskog prava, obiteljskog prava, trgovačkog prava i radnog prava.

Mirenje je izvansudski postupak u kojem uključene stranke uz pomoć izmiritelja rješavaju spor proizašao iz njihovih ugovornih ili drugih pravnih odnosa. To je postupak u kojem dvije ili više stranaka u sporu rješavaju spor uz pomoć izmiritelja.

§ U članku 170. stavku 2. Zakona br. 160/2015, tj. Zakona o parničnom postupku, kako je izmijenjen, navodi se sljedeće: „Gdje god je to moguće i prikladno, sud će nastojati spor riješiti sporazumno ili će preporučiti strankama da pokušaju postići sporazumno rješenje mirenjem.”

Informiranje i osposobljavanje

Dio o mirenju na internetskim stranicama slovačkog Ministarstva pravosuđa sadržava informacije o mirenju na slovačkom jeziku. Za više informacija posjetite internetske stranice Europske pravosudne mreže.

Koliki su troškovi mirenja?

Mirenje je usluga koja se plaća. Naknada za izmiritelja individualna je i obično se temelji na satnici ili paušalnoj pristojbi. Mirenje je poslovna djelatnost i nema fiksnih troškova.

Je li moguće izvršiti sporazum koji je rezultat mirenja?

Direktivom 2008/52/EZ strankama pisanog sporazuma koji je rezultat mirenja dopušta se da zatraže da sadržaj sporazuma bude izvršan. Države članice o tome će obavijestiti sudove i druga tijela nadležna za zaprimanje takvih zahtjeva.

Mirenje je neformalan, dobrovoljan i povjerljiv postupak za izvansudsko rješavanje sporova uz pomoć izmiritelja. Cilj mirenja je postizanje sporazuma prihvatljivog za obje stranke.

Sporazum koji proizlazi iz postupka mirenja mora biti u pisanom obliku. Primjenjuje se prvenstveno na ugovorne stranke i obvezujući je za njih. Na temelju tog sporazuma stranka nositelj prava može podnijeti zahtjev za sudsko izvršenje odluke ili zapljenu pod sljedećim uvjetima:

  • sporazum je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta;
  • sud ili arbitražno tijelo prihvatilo je sporazum kao nagodbu.

Ako se ne postigne sporazum o mirenju, predmet se može rješavati na sudu.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Posljednji put ažurirano: 19/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.