Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Slovačka

Zašto ne biste spor pokušali riješiti mirenjem umjesto sudskim putem? To je alternativna mjera rješavanja sporova (ADR) u sklopu koje izmiritelj strankama u sporu olakšava postizanje sporazuma. Vlada i pravosudni djelatnici u Slovačkoj svjesni su prednosti mirenja.

Sadržaj omogućio
Slovačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kome se obratiti?

Web-mjesto slovačkog Ministarstva pravosuđa sadržava odjeljak posvećen mirenju, koji je dostupan samo na slovačkom.

U kojim se područjima prihvaća mirenje i/ili se ono najčešće koristi?

Mehanizmi mirenja opisani su u Zakonu br. 420/2004 o mirenju i izmjeni određenih zakona, kojim se regulira:

  • provođenje mirenja
  • temeljna načela mirenja i
  • organizacija i učinci mirenja.

Taj se Zakon primjenjuje na sukobe u odnosima reguliranima građanskim, obiteljskim i radnim pravom te komercijalnim ugovorima.

Mirenje je izvansudski postupak u sklopu kojeg izmiritelj nastoji olakšati rješenje spora proizašlog iz ugovornih ili drugih pravnih odnosa. To je postupak u sklopu kojeg posrednik olakšava rješavanje spora između dvije ili više stranaka.

Treća rečenica odjeljka 99. stavak 1. Zakona br. 99/1963 Pravila građanskog postupka, kako je izmijenjena, glasi ovako: „Ako je to dopušteno s obzirom na okolnosti slučaja, prije prvog ročišta i tijekom postupka sud može pozvati stranke na informativni sastanak s izmiriteljem navedenim u Registru izmiritelja radi pokušaja rješavanja spora mirenjem.”

Informacije i obuka

Odjeljak o mirenju na web-mjestu slovačkog Ministarstva pravosuđa sadržava informacije o mirenju na slovačkom. Dodatne su informacije dostupne na web-mjestu Europske pravosudne mreže.

Koliko iznosi trošak mirenja?

Usluga mirenja se naplaćuje. Naknada koja se plaća posredniku određuje se pojedinačno te se obično temelji na cijeni po satu ili paušalu. Mirenje je poslovna aktivnost i nema unaprijed određenih troškova.

Je li moguće nametnuti sporazum koji proizlazi iz mirenja?

Direktivom 2008/52/EZ strankama u sporu omogućeno je da zatraže da se pisani sporazum koji je rezultat mirenja proglasi izvršnim. Države članice obavijestit će o tome sudove i druga tijela nadležna za primanje takvih zahtjeva.

Mirenje u Slovačkoj neformalan je, dobrovoljan i povjerljiv postupak rješavanja sporova izvan suda uz pomoć izmiritelja. Cilj mirenja jest postizanje sporazuma prihvatljivog objema strankama.

Sporazum koji proizlazi iz postupka mirenja mora biti u pisanom obliku. On se ponajprije odnosi na ugovorne stranke i za njih je obvezujuć. Na temelju sporazuma ovlaštena stranka može zatražiti sudsko izvršenje odluke ili ovrhu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • ugovor je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta;
  • arbitražno tijelo na sudu je poduprlo sporazum kao čin mirenja.

Ako se ne postigne sporazum o mirenju, predmet je moguće rješavati na sudu.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Posljednji put ažurirano: 18/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.