Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskislovenski već su prevedeni.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Slovenija

I stedet for at gå rettens vej kan man ofte løse en tvist gennem mediation. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Slovenien er opmærksomme på fordelene ved mediationsordningen.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Hvem kontakter man?

I henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål (Sloveniens lovtidende nr. 97/2009 og 40/2012 – ZUJF), der blev vedtaget den 19. november 2009 og trådte i kraft den 15. juni 2010, skal domstole i første og anden instans vedtage og iværksætte et program for alternativ konfliktløsning, som gør det muligt for parterne i erhvervs-, arbejds-, familie- og andre civilretlige sager at anvende alternative metoder til konfliktløsning. Under dette program har domstolene pligt til at lade parterne anvende mediation samt andre former for alternativ konfliktløsning.

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et centralt register over mediatorer, der arbejder ved domstolene under programmer for alternativ konfliktløsning.

Adskillige ikkestatslige organisationer (ngo'er) tilbyder mediation:

Der findes et råd for alternativ konfliktløsning under Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning. Rådet blev nedsat i marts 2009 og er et centralt og uafhængigt specialiseret organ under ministeriet, der varetager koordinering og rådgivning.

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

Der kan anvendes mediation i civilretlige, familieretlige, handelsretlige og arbejdsretlige sager samt sager, der vedrører ejendomsret, med hensyn til krav, som parterne kan bringe ud af verden og indgå forlig om. Mediation er også mulig i andre sager, i det omfang mediation ikke er udelukket i henhold til lovgivningen.

Mediation anvendes hyppigst i civil-, familie- og handelsretlige sager.

Skal der følges særlige regler?

Det er frivilligt at anvende mediation. Loven om mediation i civil- og handelsretlige sager (Sloveniens lovtidende nr. 56/2008) omhandler mediation generelt, dvs. mediation i tilknytning til retslige procedurer og udenretslig mediation. Den fastlægger kun de grundlæggende regler for mediationsprocedurer, som ellers styres af selvregulerende mekanismer. Den fastlægger eksempelvis, hvor mediationen starter og slutter, hvem der udpeger mediatoren, mediatorens adfærdskodeks, tvistbilæggelsesaftalens form, hvordan det sikres, at den fuldbyrdes osv. Parterne kan afvige fra lovbestemmelserne, men ikke fra bestemmelser såsom at mediatoren skal være upartisk, eller de bestemmelser, der regulerer mediationens indvirkning på udelukkelses- og forældelsesperioder.

Den slovenske sammenslutning af mediatorer har vedtaget en adfærdskodeks for mediatorer, men denne finder kun anvendelse på sammenslutningens medlemmer.

Information og uddannelse

Adskillige ngo'ers websteder indeholder relevante oplysninger om mediation og om, hvordan man kommer i kontakt med en mediator, herunder:

Forskellige ngo'er og det retlige uddannelsescenter under Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning tilbyder mediatoruddannelser.

Hvad koster mediation?

På nuværende tidspunkt er domstolsbaseret mediation i henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål, der benyttes i tvister opstået som følge af forhold mellem forældre og børn, samt i arbejdsretlige tvister som følge af en fyring, gratis for parterne. Parterne betaler kun advokatsalæret. I alle andre typer tvister, bortset fra handelsretlige tvister, dækker retten mediatorens honorar i de første tre timer.

Private organisationer opkræver forskellige honorarer for mediation.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Parterne kan dog aftale, at tvistbilæggelsesaftalen skal være i form af en direkte retskraftig notarialakt, et retsforlig eller en voldgiftskendelse baseret på forliget.

Relevante links

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.