Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskislovenski već su prevedeni.
Swipe to change

Mediácia v krajinách EÚ

Slovenija

Prečo namiesto súdneho konania neskúsiť vyriešiť spor prostredníctvom mediácie? Ide o formu alternatívneho riešenia sporov, keď mediátor pomáha stranám sporu dosiahnuť dohodu. Vláda a odborníci pôsobiaci v oblasti justície v Slovinsku si uvedomujú výhody mediácie.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Koho kontaktovať?

V súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov v súdnych veciach (ZARSSV, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 97/09 a 40/12 – ZUJF), ktorý bol prijatý 19. novembra a nadobudol účinnosť 15. júna 2010, musia súdy prvého a druhého stupňa prijať a uviesť do účinnosti program alternatívneho riešenia sporov s cieľom umožniť stranám alternatívny spôsob riešenia sporov v obchodných, pracovných, rodinných a iných občianskoprávnych veciach. V rámci tohto programu musia súdy umožniť stranám okrem alternatívneho riešenia sporov aj využitie mediácie.

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy vedie centrálny register mediátorov, ktorí pôsobia na súdoch v rámci programov alternatívneho riešenia sporov.

V oblasti mediácie je aktívnych niekoľko mimovládnych organizácií:

Rada pre alternatívne riešenie sporov pôsobí pod záštitou ministerstva spravodlivosti a verejnej správy. Táto rada bola založená v marci 2009 a predstavuje centralizovaný, nezávislý a odborný orgán ministerstva, ktorý plní koordinačnú a poradnú úlohu.

V ktorých oblastiach je možné využiť mediáciu a/alebo v ktorej oblasti sa mediácia využíva najčastejšie?

Využitie mediácie je prípustné vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a v iných veciach v súvislosti s majetkom so zreteľom na predmet sporu, s ktorým je možné nakladať a ktorý môžu strany urovnať. Mediácia je prípustná aj v iných veciach, pokiaľ to nevylučuje zákon.

Mediácia sa bežnejšie využíva v občianskoprávnych, rodinnoprávnych a obchodnoprávnych veciach.

Existujú osobitné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať?

Využitie mediácie je dobrovoľné. Zákon o mediácii v oblasti občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí (ZMOOPV, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 56/08) sa vzťahuje na mediáciu vo všeobecnosti, t. j. na mediáciu spojenú so súdnymi konaniami, a na mimosúdnu mediáciu. Zákon stanovuje len základné pravidlá pre mediačné postupy, ktoré sa inak riadia samoregulačnými mechanizmami. Zákon napríklad stanovuje, kedy sa mediácia začína a končí, osobu vymenúvajúcu mediátora, základné pravidlá správania mediátora, formu dohody o riešení sporu, ako zabezpečiť, že sa táto dohoda bude môcť presadiť atď. Strany sa môžu od ustanovení zákona odkloniť, s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú zásadu nestrannosti mediátora a vplyv mediácie na preklúziu a premlčaciu lehotu.

Slovinská asociácia mediátorov prijala kódex správania pre mediátorov, ten sa však sťahuje len na členov asociácie.

Informácie a odborná príprava

Relevantné informácie o mediácii a o tom, ako kontaktovať mediátora, nájdete na webových stránkach rôznych mimovládnych organizácií. Patria medzi ne:

Odbornú prípravu mediátorov zabezpečujú rôzne mimovládne organizácie a súdne školiace centrum na ministerstve spravodlivosti a verejnej správy.

Aké sú náklady na mediáciu?

V súčasnosti je súdna mediácia, ktorá sa vedie v súlade so ZARSSV v rámci sporov vznikajúcich zo vzťahov medzi rodičmi a deťmi a v rámci pracovnoprávnych sporov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, pre všetky strany bezplatná. Strany platia len za svojich právnikov. V rámci všetkých ostatných sporov, s výnimkou obchodnoprávnych sporov, za prvé tri hodiny mediácie hradí poplatky za mediátora súd.

Súkromné organizácie si za mediáciu účtujú rôzne poplatky.

Je dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, vynútiteľná?

Dohoda vyplývajúca z mediácie nie je priamo vynútiteľná. Strany sa však môžu dohodnúť na tom, že dohoda o urovnaní sporu bude mať formu priamo uplatniteľnej notárskej zápisnice, súdneho vyrovnania alebo rozhodcovského výroku na základe vyrovnania.

Súvisiace odkazy

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.