Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: švedski već su prevedeni.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Švedska

Ако сте страна по гражданскоправен спор, защо не се опитате да го разрешите чрез медиация вместо да го отнасяте пред съда? Медиацията е способ за алтернативно решаване на спорове, при който медиатор помага на страните по даден спор да постигнат споразумение. Както държавата, така и юристите в Швеция са запознати с предимствата на медиацията. Тя може да се използва и по наказателни дела, но не представлява наказание за извършеното престъпление и никога не може да замени съдебното производство. Целта на медиацията по наказателни дела е да спомогне за осъзнаване от страна на извършителя на последиците от престъплението и да даде възможност на жертвата да се справи психологически с преживяното.

Sadržaj omogućio
Švedska

Медиация по граждански дела

Към кого да се обърна?

Няма централен орган, натоварен с регламентирането на медиацията. За информация, свързана с нея, обаче можете да се обърнете към Националната администрация на съдилищата (Domstolsverket). Тя е изготвила и списък с лицата, заявили готовност да бъдат съдебни медиатори, като той е на разположение на интернет сайта https://www.domstol.se.

По търговскоправни въпроси услуги по медиация се осигуряват от Търговската камара на Стокхолм (Stockholms handelskammare) и от Търговско-промишлената камара на Западна Швеция (Västsvenska industri- och handelskammaren).

Кога може да се прибягва до медиация и/или в кои области тя се използва най-често?

Медиацията е допустима в множество области, но най-често към нея се прибягва във връзка с гражданскоправни въпроси.

Възможно е услугите на медиатор да се потърсят и в рамките на съдебното производство.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Прибягването към медиация е напълно доброволно. Няма специфични разпоредби като кодекси за поведение на медиаторите.

Информация и обучение

Няма специфична информация относно обучения, свързани с провеждането на медиация, и няма национален орган за обучение на медиатори.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията не е безплатна; заплащането зависи от споразумението между частния медиатор и страните. Разходите за медиация се поделят поравно между страните.

Медиация по наказателни дела

Към кого да се обърна?

От 1 януари 2008 г. всички местни власти в Швеция са длъжни да предлагат провеждане на медиация, ако престъплението е извършено от лице на възраст под 21 години. Както общинските власти, така и полицията могат да поемат инициативата да попитат извършителя дали желае да участва в процедура по медиация.

Кога може да се прибягва до медиация и/или в кои области тя се използва най-често?

Медиация може да се проведе независимо от възрастта на извършителя, на всеки стадий от съдебното производство. Законодателството в тази област не определя максимална възраст, но от 1 януари 2008 г. всички местни власти в Швеция са длъжни да предлагат провеждане на медиация, ако престъплението е извършено от лице на възраст под 21 години.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Медиацията по наказателноправни въпроси не е част от наказанието. За нея се прилагат следните условия:

  • тя трябва да е доброволна и за двете страни;
  • престъплението трябва да е докладвано пред полицията и извършителят трябва да е признал вината си;
  • медиацията трябва да е подходящ способ, предвид обстоятелствата по случая.

Информация и обучение

Съгласно закона, назначаваните за медиатори трябва да са компетентни и честни. Те трябва също така да бъдат безпристрастни.

Допълнителна информация за медиацията може да бъде предоставена от местните власти или от Националния съвет за превенция на престъпността (Brottsförebyggande rådet).

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията е безплатна както за жертвата, така и за извършителя.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.