Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Csehország

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), στο πλαίσιο της οποίας ένας διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη της διαφοράς να καταλήξουν σε συμφωνία. Το πλεονέκτημα της χρήσης της διαμεσολάβησης είναι ο χρόνος που εξοικονομούνται με τη χρήση αυτής της μορφής επίλυσης διαφορών (σε σύγκριση με μια χρονοβόρα δικαστική υπόθεση) και, συχνά, η εξοικονόμηση χρημάτων (σε σύγκριση με το κόστος μιας δικαστικής υπόθεσης).

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Με ποιον να επικοινωνήσουν;

Το κεντρικό όργανο διαμεσολάβησης ως τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών της αξιόποινης πράξης μεταξύ του δράστη και του θύματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας είναι η Υπηρεσία Αποστολής και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εν λόγω υπηρεσίας.

Για διαμεσολάβηση σε θέματα αστικού δικαίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους διαμεσολαβητές που προσφέρουν την εν λόγω υπηρεσία. Μπορείτε να βρείτε επαφές για διαμεσολαβητές που εργάζονται στην Τσεχική Δημοκρατία σε διάφορους δικτυακούς τόπους εισάγοντας τον όρο «διαμεσολάβηση».

Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών διατίθεται, για παράδειγμα, στους δικτυακούς τόπους της Ένωσης Διαμεσολαβητών της Τσεχικής Δημοκρατίας, του τσεχικού Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Διαιτητικών και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι αρμόδιοι επικοινωνίας για την Υπηρεσία Αποστολής και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, οι οποίοι ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων περιφερειακών δικαστηρίων, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας.

Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του νόμου αριθ. 202/2012 για τη διαμεσολάβηση, ο οποίος τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας, είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Ορισμένες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και οντότητες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Σε ποιους τομείς επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε όλους τους τομείς του δικαίου, εκτός εάν αποκλείεται από τη νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει το οικογενειακό, το εμπορικό και το ποινικό δίκαιο. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο προεδρεύων δικαστής μπορεί, κατά περίπτωση και κατά περίπτωση, να διατάξει τους διαδίκους να συναντήσουν τον διαμεσολαβητή για αρχική περίοδο 3 ωρών. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία για διάστημα έως 3 μηνών.

Ισχύουν εν προκειμένω ειδικοί κανόνες;

Ναι, η διαμεσολάβηση διέπεται από τον νόμο αριθ. 202/2012 περί διαμεσολάβησης και, στον τομέα των ποινικών διαδικασιών, από τον νόμο αριθ. 257/2000 περί της υπηρεσίας αναστολής και διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Οι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές που λειτουργούν βάσει του νόμου αριθ. 202/2012 περί διαμεσολάβησης πρέπει να υποβληθούν επιτυχώς σε επαγγελματική εξέταση ενώπιον επιτροπής που ορίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ένας διαμεσολαβητής που εργάζεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αποστολής και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το νόμο αριθ. 257/2000 Coll., η Υπηρεσία Αποστολής και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας πρέπει να υποβληθεί επιτυχώς σε εξέταση επαγγελματικών προσόντων.

Η κατάρτιση των διαμεσολαβητών που δρουν στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης διασφαλίζεται από την Υπηρεσία Αποστολής και Διαμεσολάβησης· η κατάρτιση στον τομέα της μη ποινικής διαμεσολάβησης παρέχεται από διάφορους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση που παρέχεται από την υπηρεσία αναστολής και διαμεσολάβησης παρέχεται δωρεάν ή τα έξοδα καταβάλλονται από το κράτος.

Εάν το δικαστήριο αναστείλει τη διαδικασία σε μη ποινική υπόθεση και διατάξει τους διαδίκους να πραγματοποιήσουν μια πρώτη συνάντηση με τον διαμεσολαβητή, οι πρώτες 3 ώρες της συνεδρίασης διαμεσολάβησης αποζημιώνονται σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζεται στη νομοθεσία εφαρμογής (400 CZK για κάθε ώρα έναρξης) και το τέλος αυτό καταβάλλεται εξίσου από τους διαδίκους (εάν οι διάδικοι απαλλάσσονται από τα δικαστικά τέλη, καταβάλλεται από το κράτος). Σε περίπτωση συνέχισης της διαμεσολάβησης πέραν των 3 ωρών, το κόστος της περαιτέρω διαμεσολάβησης βαρύνει εξίσου τους συμμετέχοντες, αλλά στο ύψος του ποσού που συμφωνείται μεταξύ του διαμεσολαβητή και των συμμετεχόντων στη διαμεσολάβηση, δηλαδή των μερών της διαφοράς.

Μπορεί να επιβληθεί η τήρηση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Ηοδηγία 2008/52/ΕΚ επιτρέπει στους διαδίκους να απαιτούν να καταστεί εκτελεστή γραπτή συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Μια συμφωνία μεταξύ των μερών της διαμεσολάβησης σε αστική υπόθεση μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο προς έγκριση στο πλαίσιο περαιτέρω διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης που παρέχεται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Αποστολής και Διαμεσολάβησης μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από τον εισαγγελέα και το δικαστήριο στην απόφασή τους σε συγκεκριμένη υπόθεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.