Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Közvetítés az uniós tagállamokban

Anglia és Wales

A bírósághoz fordulás helyett miért ne próbálná meg jogvitáját közvetítés útján rendezni? Ez egy alternatív vitarendezési (AVR) mechanizmus, melynek során egy semleges közvetítő segíti a jogvita feleit a megegyezés elérésében. Angliában és Walesben a kormányzat és a gyakorló jogászok is jól ismerik a közvetítés előnyeit, és elkötelezettek a közvetítés népszerűsítése mellett annak érdekében, hogy a felek a megfelelő ügyekben bírósághoz fordulás helyett közvetítés útján rendezzék jogvitájukat. Az egyes ügyekben (a szokásos feltételek teljesülése esetén) költségmentesség biztosítható.

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Kihez kell fordulni?

Az Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice) felelős a – csak Angliára és Walesre vonatkozó – polgári és családjogi közvetítési szakpolitikáért és a közvetítés népszerűsítéséért.

Polgári jogi közvetítés

Azért, hogy a közvetítés megfelelő minősége biztosítható legyen a bíróság által közvetítő elé utalt polgári jogvitákban (az Anglia és Wales joghatósága alá tartozó családjogi viták kivételével), az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (HMCTS – Őfelsége Bírósági és Közigazgatási Döntőbírósági Szolgálata) két olyan polgári jogi közvetítői eljárást alakított ki, amellyel a felek – a követelés értékétől függően – rendezhetik jogvitáikat. A Small Claims Mediation Service (kis értékű követelések közvetítői szolgálata) a kis értékű – általában 10 000 GBP alatti – követelések ügyeivel kapcsolatban a HMCTS által működtetett belső szolgálat. A magasabb (10 000 GBP feletti) értékű ügyekre vonatkozóan az Igazságügyi Minisztérium a Polgári Jogi Közvetítői Tanáccsal (Civil Mediation Council, CMC) együttműködve akkreditációs rendszert vezetett be, amelyen keresztül a közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetek kérelmezhetik, hogy bekerüljenek a polgári jogi közvetítői névjegyzékbe, a bíróságok pedig a megfelelő ügyekben eléjük utalják a feleket. A CMC a polgári és kereskedelmi jogi közvetítőket képviselő szervezet.

Családjogi közvetítés

A családjogi közvetítés esetében önszabályozás érvényesül, a közvetítők számos tagságon alapuló szervezethez vagy akkreditáló testülethez csatlakozhatnak. Ezek a szervek a családjogi közvetítés normáinak összehangolása érdekében, egymással együttműködve létrehozták a Családjogi Közvetítői Tanácsot (Family Mediation Council, FMC). Az FMC további feladata, hogy alapító tagszervezeteit, illetve általában a családjogi közvetítőket szakmai kérdésekben a kormánnyal szemben képviselje.

Az FMC nem kormányzati szerv, mely központi jelentőséggel bír tagszervezetei számára. Utóbbiak valamennyien nem kormányzati szervezetek/egyesületek, illetve az FMC alapító tagjai. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

  • ADR Group (Alternatív Vitarendezési Csoport)
  • Family Mediation Association (Családjogi Közvetítői Egyesület)
  • National Family Mediation (Nemzeti Családjogi Közvetítés)
  • College of Family Mediators (Családjogi Közvetítők Testülete)
  • Resolution (Vitarendezés)
  • The Law Society (Jogászegylet)

A kormány jelenleg nem tervezi szabályozó szerv létrehozását a polgári vagy családjogi közvetítéssel kapcsolatban.

Akkreditált polgári jogi közvetítőt az igazságügyi weboldalon elérhető polgári jogi közvetítői névjegyzékben találhat. A névjegyzékben megkeresheti a lakóhelyéhez közel működő közvetítőket. A közvetítés költsége a jogvita értékétől függő, rögzített összegű díjon alapul. A közvetítés költségeit fedezni nem tudó és a vonatkozó feltételeknek megfelelő felek részére ingyenes közvetítői szolgáltatást nyújt a LawWorks. A LawWorks elérhető a 01483 216 815 telefonszámon, vagy a LawWorks weboldalán.

A GovUK (korábbi nevén DirectGov) weboldalon elérhető a családjogi közvetítői szolgáltatások keresője: Családjogi közvetítői szolgáltatások keresője. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a családjogi közvetítői segélyvonal már nem működik.

A költségmentességről – egyebek mellett arról, hogy Ön jogosult lehet-e költségmentességre – többet megtudhat az új Költségmentességi Információs Szolgálattól, amely a Gov.UK weboldal vonatkozó check-legal-aid rovatából érhető el.https://www.gov.uk/check-legal-aid

Mely területen lehetséges és/vagy leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

A közvetítéssel számos mindennapi polgári és kereskedelmi jogvita rendezhető, ideértve a lakhatási kérdéseket, az üzleti és a munkahelyi jogvitákat, a kis értékű és egyéb követeléseket, a telekhatárokkal kapcsolatos vitákat, a munkaügyi és szerződéses jogvitákat, a személyi sérülésekkel és a gondatlansággal kapcsolatos követeléseket, valamint az olyan, közösségen belüli jogvitákat, mint a zavarással vagy zaklatással kapcsolatos problémák.

A közvetítés a családjogi vitákkal kapcsolatban is alkalmazható, ideértve a házasság felbontását és megszűnését, az élettársi kapcsolat megszűnését, valamint a gyermekekre vonatkozó törvényi előírások alkalmazását, ideértve a láthatást és az elhelyezést. A közvetítés nem korlátozódik a korábbi élettársakra vagy házastársakra. Családjogi közvetítés segítségével például olyan megállapodás is elérhető, melynek értelmében a nagyszülők továbbra is kapcsolatot tarthatnak unokáikkal.

Vannak-e speciális szabályok e téren?

Polgári jogi közvetítői eljárás

A polgári jogi közvetítést a törvény nem szabályozza, és az a bírósági eljárásnak sem előfeltétele. A polgári perek felei azonban kötelesek komolyan megfontolni a közvetítés lehetőségét, mielőtt bírósághoz fordulnának.

A Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal), a Felsőbíróság (High Court) és a megyei bíróságok (County Courts) polgári kollégiumainak gyakorlatát és eljárásait a polgári perrendtartás (civil procedure rules, CPR) szabályozza. A CPR eljárási kódexének elsődleges célkitűzése az, hogy segítséget nyújtson a bíróságoknak az ügyek méltányos elbírálásában. Ezen elsődleges célkitűzésnek az is része, hogy a bíróságnak aktívan kell foglalkoznia az ügyekkel. Ennek keretében az érintett feleket alternatív vitarendezési eljárás igénybevételére kell ösztönözni, ha a bíróság szerint az adott esetben ez a megfelelő eljárás.

Bár a közvetítés igénybevétele teljesen önkéntes, a polgári perrendtartás rendelkezik a megítélendő költségekkel kapcsolatos döntéshozatal során irányadó szempontokról. A bíróságnak figyelembe kell vennie a vita rendezése érdekében az eljárás előtt és közben tett esetleges erőfeszítéseket. Ha tehát a pernyertes fél korábban nem volt hajlandó elfogadni a közvetítés igénybevételére vonatkozó ésszerű javaslatot, a bíró dönthet úgy, hogy a pervesztes fél nem köteles megtéríteni a pernyertes fél költségeit.

Családjogi közvetítői eljárás

A családjogi közvetítés jelenleg teljesen önkéntes eljárás. 2011 áprilisa óta a felpereseknek (nemcsak az állami finanszírozásban részesülőknek) minden esetben meg kell fontolniuk a közvetítés igénybevételét, és e célból közvetítői tájékoztató és értékelő találkozón (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM) kell részt venniük. Csak ezt követően nyújthatnak be keresetet a vonatkozó elnöki jegyzőkönyv alapján. Ha a leendő alperest erre felkérik, neki is részt kell vennie a találkozón. Ha a felperes bíróság elé viszi az ügyet, ki kell töltenie az FM1 formanyomtatványt és csatolnia kell a keresethez. Ezzel igazolja, hogy mentesült a találkozón való részvétel kötelezettsége alól, vagy részt vett a találkozón és a közvetítést nem ítélték megfelelőnek, illetve részt vett a találkozón, de az nem járt sikerrel vagy nem tudtak valamennyi kérdést rendezni.

A Family Justice Review ajánlásaira reagálva a kormány 2013 februárjában beépített egy rendelkezést a gyermekekről és a családokról szóló törvényjavaslatba, amellyel a közvetítői tájékoztató és értékelő találkozón való részvételre vonatkozó jelenlegi elvárást a jogszabályi kötelezettség szintjére emelte (korlátozott kivételekkel, például a családon belüli erőszak bizonyítottsága esetén).

Az FM1 formanyomtatvány kitöltése és keresethez csatolása – mint azt fentebb említettük – szintén jogszabályi követelmény lesz. A törvényjavaslat elfogadása és rendelkezéseinek végrehajtása 2014 tavaszára várható.

Az alternatív vitarendezési (AVR) módszerek alkalmazását a polgári perrendtartáshoz hasonlóan a családjogi perrendtartás (Family Procedure Rules; a bírósági eljárással kapcsolatos átfogó szabályrendszer) is ösztönzi.

A szakmai előírásoknak való megfelelés

Az angliai és walesi közvetítőket nem köti külön nemzeti szintű magatartási kódex. A CMC-akkreditációnak azonban feltétele, hogy a polgári jogi közvetítő megfeleljen egy magatartási kódexnek, amelynek mintájául az európai uniós magatartási kódex szolgál. A szakma önszabályozó, a kormánynak pedig nem feladata bármiféle önkéntes kódexnek való megfelelés ösztönzése.

Az FMC minden alapító tagja köteles gondoskodni arról, hogy tagjai (a családjogi közvetítők) megfeleljenek az FMC magatartási kódexének.

Tájékoztatás és képzés

A polgári jogi közvetítésre, a szolgáltatásokra és a díjakra vonatkozó információk elérhetők a kormány weboldaláról az Igazságügyi Minisztérium weboldalán, a polgári jogi közvetítésről szóló részben.http://civilmediation.justice.gov.uk/

A polgári jogi közvetítői névjegyzék keresője segít megtalálni azokat a közvetítőket, akik a felek számára megfelelő helyen tudnak közvetítési szolgáltatásokat nyújtani. A CMC weboldala, valamint a CMC tagszervezeteinek weboldalai további tájékoztatást nyújtanak a közvetítésről és a közvetítői szolgáltatásokról.

A családjogi közvetítői szolgáltatások keresője segítségével megtalálhatók a felhasználó lakóhelyének közelében működő közvetítők. Az FMC tagszervezeteinek weboldalai további tájékoztatást nyújtanak a közvetítői szolgáltatásokról.

Az angliai és walesi polgári jogi közvetítőknek nincs nemzeti szintű képzési szerve. A polgári jogi közvetítők képzésére a magánszférában kerül sor, önszabályozó módon. A szakma magát szabályozza, és tagjait is maga képzi.

A családjogi közvetítők szakmai háttere igen sokféle (jogi, terapeuta és szociális munkás végzettséggel egyaránt rendelkezhetnek), a törvény pedig nem írja elő, hogy külön szakképzésben részesüljenek. Az egyes tagságon alapuló / akkreditációs szervezetek azonban saját képzési és szakmai normákat állapítanak meg, és ezek tartalmazzák a képzési követelményeket. Azon közvetítőknek, akik szerződés alapján nyújtanak államilag finanszírozott közvetítést, különösen magas akkreditációs és képzési szintet kell elérniük az első közvetítői tájékoztató és értékelő találkozó lebonyolításához és a közvetítői szolgáltatások nyújtásához.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A költségek közvetítőnként változnak, az állam ezt a kérdést általános jelleggel nem szabályozza. Polgári ügyekben a közvetítés költsége a vitatott értékhez és a közvetítői eljárás várható időtartamához igazodik. Az online polgári jogi közvetítői névjegyzék segítségével nyújtott közvetítés díjai megtalálhatók az igazságügyi weboldalon. A LawWorks jótékonysági szervezet ingyenes közvetítést nyújt azoknak, akik nem tudják megfizetni a díjat. A LawWorks elérhető a 01483216815 telefonszámon, vagy a LawWorks Mediation weboldalán.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

Az Egyesült Királyságban a The Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (a határokon átnyúló közvetítésről szóló uniós irányelv alapján elfogadott 2011. évi rendeletek; SI 2011/1133. sz.) útján végrehajtott 2008/52/EK irányelv értelmében a határokon átnyúló jogvita felei kérhetik a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását, amennyiben az egyik fél a jogvita időpontjában valamely tagállamban rendelkezik lakóhellyel. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy az ilyen kérelmekkel mely bíróságokhoz vagy egyéb hatóságokhoz lehet fordulni.

Az illetékes angliai és walesi bíróságok adatai Őfelsége Bírósági és Közigazgatási Döntőbírósági Szolgálatának honlapján érhetők el.

Ha a bíróság előtt indított polgári jogvita felei a közvetítés eredményeképpen megállapodásra jutottak, a bíróságtól kérhetik megállapodásuk bírói jóváhagyását. Ha a bíróság méltányosnak ítéli az elért megállapodást, azt jóváhagyja. Ezzel a megállapodás jogilag kötelező erejű és végrehajtható „egyezséggé” válik.

Ha a családjogi vita felei egymás között, jogtanácsosaik vagy közvetítés útján megállapodásra jutottak, kérhetik a bíróságtól megállapodásuk jogilag kötelező erejű bírósági „egyezséggé” minősítését, feltéve, hogy a bíróság méltányosnak ítéli a szóban forgó megállapodást. Ennek valószínűsége nagyobb a pénzügyi tárgyú, mint a gyermekekkel kapcsolatos megállapodások esetében.

Kapcsolódó linkek

Polgári Jogi Közvetítői Tanács, Családjogi Közvetítői Tanács, Online polgári jogi közvetítői névjegyzék, Családjogi közvetítői szolgáltatások keresője, Közvetítők európai uniós magatartási kódexe Az FMC magatartási kódexe, LawWorks Mediation

Utolsó frissítés: 13/06/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.