Bemiddeling in EU-landen

Hollandia

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar samen het conflict op. Deze vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing brengt veel voordelen met zich mee. In veel gevallen is mediation voor een korte periode noodzakelijk. Langslepende en kostbare trajecten kunnen hiermee voorkomen worden. Daarnaast draagt mediation bij aan het behoud van de relatie tussen de partijen. Partijen gaan gezamenlijk op zoek naar een oplossing.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Met wie kan er contact worden opnemen?

In Nederland zijn er verschillende registers van mediators. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is van oudsher een organisatie die voorziet in een register (het vroegere NMI-register). Naast MfN bestaan er nog andere organisaties die een register voor mediators onderhouden. Hiervan is het ADR International register een voorbeeld.

De Raad voor Rechtsbijstand houdt ook een register aan. Registratie is verplicht voor mediators die zaken op basis van de Wet op de rechtsbijstand (waaronder een mediation op basis van een toevoeging) verrichten.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is altijd toegestaan en is het meest gebruikelijk in het civiele recht en het publiekrecht. Daarnaast is  mediation in strafzaken mogelijk als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation vindt op vrijwillige basis plaats. Daarbij kan een mediationovereenkomst worden opgesteld. In een dergelijke overeenkomst zijn afspraken opgenomen over bijvoorbeeld geheimhouding en kosten.

Mediators die zijn geregistreerd bij een kwaliteitsregister dienen zich te houden aan de (gedrags)regels die door het desbetreffende register worden gesteld. Veelal wordt voorzien in een klachtenregeling.

Informatie en opleiding

Om in een kwaliteitsregister te worden opgenomen, dienen mediators te voldoen aan vooraf gestelde eisen. Die eisen kunnen een erkende basisopleiding mediation, het met goed gevolg afleggen van een theorie-examen, een assessment en het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) omvatten.

Daarnaast kunnen na registratie aanvullende eisen worden gesteld om geregistreerd te kunnen blijven, zoals een minimum aantal mediationzaken per jaar, het volgen van opleidingen of cursussen, deelname aan intervisie of deelname aan een peer review waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of de mediationdiensten voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Het uurtarief kan verschillen per mediator. Naast ervaring speelt ook de professionele achtergrond en specialisme van de mediator een rol. Het is verstandig om de mediator vooraf te vragen wat het uurtarief is en aan welke bijkomende kosten men moet denken. De mediator dient zijn of haar kosten altijd te specificeren. Daarnaast hangen de kosten van mediation af van de duur en het aantal keren dat een mediator wordt geraadpleegd. Een mediator kost gemiddeld €150 per uur (exclusief BTW). Indien de rechtbank verwijst naar een mediator kan de betalende partij aanspraak maken op een startbijdrage van € 150 voor de eerste 2,5 uur van de mediation.

Indien u de kosten voor een mediator niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In het geval u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u alleen de ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Voor meer informatie over de kosten van mediation kunt u hier terecht.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst kan op verzoek van hen worden vastgelegd in een notariële akte, waardoor die in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd op grond van artikel 430 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gerelateerde links

Mediatorsfederatie Nederland

Register van de Raad voor Rechtsbijstand

ADR Register

Laatste update: 22/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.