Tarpininkavimas ES šalyse

Austrija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo procedūra, kurios metu tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti.

Turinį pateikė
Austrija

Į ką kreiptis?

Federalinė teisingumo ministerija tvarko registruotų tarpininkų sąrašą. Į šį sąrašą įrašyti tik atitinkamą profesinę kvalifikaciją turintys tarpininkai.

Jokia centrinės valdžios institucija nėra atsakinga už tarpininkavimo paslaugų teikimą.

Tarpininkavimo paslaugas teikia profesionalų ir neprofesionalų asociacijos, o kelios nevyriausybinės organizacijos teikia tarpininkams paramą.

Kada pasirinkti tarpininkavimą?

Civilinėse bylose tarpininkų paslaugomis galima naudotis sprendžiant ginčus, kuriuose paprastai sprendimą priimtų teismai. Ginčo šalys tarpininkavimą gali rinktis savo noru, siekdamos tarpusavyje susitarti.

Sprendžiant kai kuriuos kaimynų ginčus, bandymas susitarti neteisminiu būdu yra privalomas prieš teikiant ieškinį teismui. Tai galima padaryti kreipiantis į taikinimo tarybą, siekiant ikiteisminio ginčo išsprendimo apygardos teisme (vadinamoji „prätorischer Vergleich“ procedūra), arba į tarpininką.

Ar yra konkrečių taisyklių?

Nėra konkrečių tarpininkams taikomų taisyklių ar elgesio kodekso. Tačiau į sąrašą įtraukti tarpininkai turi tam tikras teises ir pareigas.

Tarpininkai nėra registruojami kaip tam tikros srities, pvz. šeimos, medicinos ar su statyba susijusių ginčų, specialistai, tačiau gali būti atskirai nurodytos sritys, kuriose registruotas tarpininkas dirba.

Į registruotų tarpininkų sąrašą gali būti įrašytas kiekvienas asmuo, kuris yra specialiai išmokytas ir atitinka reikalavimus. „Tarpininkas“ nėra saugomas profesinis vardas, tačiau neturint tam teisės negalima vadintis „registruotu tarpininku“.

Informacija ir mokymas

Papildomą informaciją apie mokymą ir įrašymo į Austrijos tarpininkų sąrašą reikalavimus galima rasti čia. Informacija pateikiama tik vokiečių kalba.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas paprastai nėra nemokamas.

Dėl tarpininkavimo užmokesčio susitaria privatus tarpininkas ir ginčo šalys.

Ar galima užtikrinti tarpininkaujant pasiekto susitarimo vykdymą?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB šalims turi būti leidžiama prašyti, kad tarpininkaujant priimtas rašytinis susitarimas būtų vykdytinas. Valstybės narės turi nurodyti, kurie teismai ar kitos institucijos turi nagrinėti tokius prašymus.

Tarpininkaujant pasiektas susitarimas yra vykdytinas tik tuomet, jei jis pasiektas teisme (vok. Vergleich) arba patvirtintas notaro.

Paskutinis naujinimas: 28/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.