Tarpininkavimas ES šalyse

Bulgarija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčą jums gali padėti išspręsti tarpininkas? Tarpininkavimas yra alternatyvaus ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Bulgarijos Vyriausybė ir teisės specialistai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Bulgarija

Į ką kreiptis?

Bulgarijos teisingumo ministerija įsteigė tarpininkų registrą, kuris yra pelno nesiekiančių juridinių asmenų, teikiančių visuomenei naudingas viešąsias paslaugas, centrinio registro dalis.

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje galima rasti:

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkauti galima daugelyje teisės sričių. Tačiau šios sritys nėra reglamentuotos ar apribotos teisės aktais. Iki šiol daugumos registruotų tarpininkų specializacija yra komercinis ir verslo tarpininkavimas.

Ar yra konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimas yra visiškai savanoriškas. Nors jis yra alternatyvi ginčų sprendimo nesikreipiant į teismą priemonė, tai nėra būtina išankstinė sąlyga pradedant teismo procesą.

Nėra specialaus tarpininkų elgesio kodekso. Tačiau etikos standartus reglamentuojančios nuostatos yra išdėstytos Tarpininkavimo įstatyme ir 2007 m. kovo 15 d. potvarkyje Nr. 2, kuriuo nustatytos tarpininkų mokymą rengiančių organizacijų aprobavimo sąlygos ir tvarka.

Informacija ir mokymas

Tarpininkų mokymą rengia privačiojo sektoriaus organizacijos.

Mokymo seminarų temos, be kita ko, yra teisinis procesas ir tarpininkų elgesio etikos taisyklės bei Tarpininkavimo įstatyme ir 2007 m. kovo 15 d. potvarkyje Nr. 2 nustatyta tvarka.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas nėra nemokamas. Užmokestis nustatomas tarpininko ir susijusių šalių susitarimu.

Ar galima užtikrinti tarpininkaujant pasiekto susitarimo vykdymą?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB (kuria skatinamas tarpininkavimas kaip alternatyvi tarpvalstybinių ginčų sprendimo ES priemonė ir sudaromos jam palankesnės sąlygos) turi būti galima prašyti, kad rašytinio susitarimo, pasiekto pasitelkus tarpininkavimą, turinys būtų privalomai vykdomas.

Direktyvos 2008/52/EB nuostatos dėl tarpininkavimo (mediacijos) būdu pasiektų susitarimų privalomo vykdymo perkeltos į Tarpininkavimo įstatymą.

Valstybės narės praneša apie tai teismams ir kitoms tokius prašymus gauti kompetentingoms institucijoms.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.