Tarpininkavimas ES šalyse

Danija

Danijoje galima prašyti privačių tarpininko paslaugų. Privatus tarpininkavimas įstatymais nereguliuojamas, ir šalys turi padengti su juo susijusias išlaidas. Be to, pagal įstatymus tarpininkavimas galimas apylinkės teisme, aukštajame teisme arba Jūrų ir komerciniame teisme nagrinėjamose civilinėse bylose, taip pat siekiant konfliktų sprendimo baudžiamosiose bylose (žr. toliau).

Turinį pateikė
Danija

Tarpininkavimas civilinėse bylose

Teisingumo vykdymo įstatymo 27 skyriuje nustatytos taisyklės, kurios taikomos tarpininkavimui apylinkės teisme, aukštajame teisme arba Jūrų ir komerciniame teisme nagrinėjamose civilinėse bylose.

Šalių prašymu teismas gali paskirti teismo tarpininką, kad šalys pačios pasiektų susitarimą dėl ginčo (tarpininkavimas teisme).

Šia procedūra siekiama teisme nagrinėjamų bylų šalims, jei jos to nori, suteikti galimybę išspręsti ginčą kitokiu būdu nei pasitelkiant tradicinę taikinimo pagal galiojančias teisės normas procedūrą teisme arba teismo sprendimu. Tarpininkavimas teisme gali padėti pasiekti bendrą susitarimą dėl ginčo; jis laikomas palankesniu abiem šalims, nes susitarimo siekdamos tarpininkavimo būdu šalys gali daryti didesnę įtaką įvykiams ir atsižvelgti į savo esminius interesus, poreikius ir ateitį.

Tarpininku gali būti teisėjas ar tarpininku paskirtas atitinkamo teismo pareigūnas arba advokatas, jei teismo administracija pritarė tam, kad jis būtų atitinkamos apygardos aukštojo teismo tarpininku.

Tarpininkas dėl tarpininkavimo eigos nusprendžia pasikonsultavęs  su šalimis. Šalims pritarus tarpininkas susitikimus gali rengti su kiekviena šalimi atskirai.

Kiekviena šalis apmoka savo su tarpininkavimu teisme susijusių išlaidų dalį, nebent jos susitaria kitaip.

Jei tarpininkavimu pasiekiamas bendras susitarimas, jį galima oficialiai įforminti ir tą padarius bylą užbaigti.

Pagal Teisingumo vykdymo įstatymo 478 straipsnio 1 dalies 2 punktą vykdymą galima užtikrinti remiantis teisme arba kitose institucijose priimta taikos sutartimi, jei pagal įstatymus leidžiama vykdyti teismo sprendimus.

Pagal 478 straipsnio 1 dalies 4 punktą vykdymą galima užtikrinti remiantis rašytine neteismine taikos sutartimi dėl nesumokėtų skolų, jei sutartyje konkrečiai nurodoma, kad ja galima remtis siekiant vykdymo.

Teisingumo vykdymo įstatymas pateikiamas interneto svetainėje Retsinformation.

Tarpininkavimas baudžiamosiose bylose

2009 m. birželio 12 d. įstatymu Nr. 467 dėl konfliktų, susijusių su nusikaltimais, sprendimo tarybų (jis įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.) sukuriama nuolatinė nacionalinė konfliktų sprendimo baudžiamosiose bylose sistema.

Visų policijos apygardų policijos komisarai įkuria konfliktų sprendimo tarybas, kur įvykus nusikaltimui nukentėjusysis ir kaltininkas gali susitikti su neutraliu tarpininku.

Tarpininkavimas konfliktų sprendimo taryboje galimas tik tada, jei šalys sutinka dalyvauti. Vaikai ir jaunesni nei 18 metų asmenys gali dalyvauti, tik jei sutinka jų teisėtas globėjas. Tarpininkavimas konfliktų sprendimo taryboje galimas tik tada, jei kaltininkas iš esmės prisipažįsta padaręs nusikaltimą.

Tarpininkas dėl klausimo nagrinėjimo konfliktų sprendimo taryboje eigos nusprendžia pasitaręs su šalimis. Sprendžiant konfliktą tarpininkas padeda šalims aptarti nusikaltimą ir gali joms padėti suformuluoti susitarimus, kuriuos jos norėtų sudaryti.

Tarpininkavimas konfliktų sprendimo tarnyboje nepakeičia bausmės ar bet kokios kitos teisinės pasekmės už padarytą nusikaltimą.

Įstatymas dėl konfliktų, susijusių su nusikaltimais, sprendimo tarybų pateikiamas interneto svetainėje Retsinformation.

Į ką galima kreiptis?

Civilinių bylų atveju galima kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą. Atitinkamo teismo adresą, telefono numerį ir kt. galima rasti interneto svetainėje Domstolsstyrelsen (Teismo administracija).

Baudžiamųjų bylų atveju galima kreiptis į bylą nagrinėjančią apygardos policijos tarnybą. Atitinkamos apygardos policijos tarnybos adresą, telefono numerį ir kt. galima rasti Danijos valstybinės policijos interneto svetainėje.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Žr. pirmiau.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Žr. pirmiau.

Informacija ir mokymas

Žr. pirmiau.

Su tarpininkavimu susijusios išlaidos

Žr. pirmiau.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Žr. pirmiau.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.