Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vengrų.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Vengrija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė (alternatív vitarendezés) – tarpininkas (közvetítő) padeda ginčo šalims susitarti. Ir Vengrijos vyriausybė, ir praktikuojantys teisininkai puikiai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Vengrija

Į ką kreiptis?

Pagal 2002 m. įstatymą Nr. LV. dėl tarpininkavimo (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) Teisingumo ir teisėtvarkos ministerija (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) atsako už tarpininkų ir juos įdarbinančių juridinių asmenų registravimą.

Viešojo administravimo ir teisingumo ministerijos interneto svetainėje pateiktas tarpininkų ir tarpininkus įdarbinančių juridinių asmenų sąrašas.

Interneto svetainėje naudotojams pateikiama bendra informacija, o paiešką tarpininkų sąraše galima atlikti pagal pavardę, specializaciją, vartojamas kalbas ir apygardą, kurioje yra jų biuras. Juridinių asmenų paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, apygardą ir sutrumpintą pavadinimą.

Toje pačioje interneto svetainėje taip pat pateikiamos tarpininkams ir tarpininkus įdarbinantiems juridiniams asmenims skirtos registracijos formos.

Kai kurios iš tarpininkavimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų:

  • Nacionalinė tarpininkavimo asociacija (Országos Mediációs Egyesület) ir
  • Budapešto prekybos rūmų tarpininkavimo ir teisinio koordinavimo departamentas (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

2002 m. LV įstatymas dėl tarpininkavimo yra taikomas civiliniams ginčams, tačiau netaikomas tarpininkavimui bylose dėl šmeižto, administracinėse bylose, bylose dėl globos, tėvų atsakomybės panaikinimo, vykdymo procedūrose, tėvystės ar kilmės nustatymo procedūrose ir bylose pagal konstitucinį skundą.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Neprivaloma kreiptis į tarpininką, tačiau tai turi privalumų taikant Mokesčių įstatymą (az illetékekről szóló törvény) ir Civilinio proceso kodeksą (polgári perrendtartás).

Jeigu šalys pasinaudoja tarpininko paslaugomis po pirmojo teismo posėdžio ir pasiektą susitarimą patvirtina pirmininkaujantis teisėjas, sumokėti reikia tik pusę mokėtinų mokesčių. Iš šios jau sumažintos sumos netgi galima atskaičiuoti tarpininko užmokestį, įskaitant PVM (HÉA) (tačiau ne daugiau kaip 50 000 forintų). Vienintelis apribojimas – galutinė mokėtina suma negali būti mažesnė kaip 30 proc. pradinės sumos. Jeigu pagal įstatymą tam tikrose bylose tarpininkavimo paslaugomis naudotis negalima, lengvata netaikoma.

Jeigu šalys pasinaudoja tarpininko paslaugomis iki civilinės bylos nagrinėjimo, sumokama tik teismo mokesčio suma, atėmus tarpininko mokestį ir PVM, tačiau ne daugiau kaip 50 000 HUF, su sąlyga, kad mokamas teismo mokestis yra ne mažesnis kaip 50 proc. pradinės sumos. Jeigu pagal įstatymą tam tikrose bylose tarpininkavimo paslaugomis naudotis negalima arba jeigu šalys, nepaisant tarpininkaujant pasiekto susitarimo, pasirenka kreiptis į teismą, lengvata netaikoma.

Nacionalinio tarpininkų elgesio kodekso nėra, tačiau dauguma tarpininkavimo asociacijų vadovaujasi Europos mediatorių elgesio kodeksu (közvetítők európai magatartási kódexe).

Egzistuoja Taikinimo ir tarpininkavimo darbo ginčuose tarnybos (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat) parengtas elgesio darbo teisės ginčuose kodeksas.

Kai kuriuose teismuose šalims siūlomas nemokamas tarpininkavimas jau pradėtame procese. Išsamios taisyklės ir teismų sąrašas pateikiamas Vengrijos teismų centrinėje interneto svetainėje (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites).

Informacija ir mokymas

Nėra konkrečios interneto svetainės anglų kalba, kurioje būtų pateikiama informacija apie tarpininkavimą arba nacionalinę tarpininkų mokymo instituciją.

Interneto svetainėje apie tarpininkavimą informacija pateikiama tik vengrų kalba.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Tarpininkavimas yra mokamas. Dėl užmokesčio susitaria tarpininkas ir šalys.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimu pasiektas susitarimas?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB asmenys gali prašyti, kad tarpininkaujant pasiekto rašytinio susitarimo turinys būtų pripažintas vykdytinu. Valstybės narės praneša Komisijai apie teismus ar kitas institucijas, atsakingas už tokių prašymų nagrinėjimą.

Tarpininkaujant šalių pasiekto susitarimo turinys gali būti pripažintas vykdytinu. Jos gali prašyti, kad teismas arba notaras patvirtintų susitarimą kaip teismo tvirtinamą taikos sutartį ar kaip autentišką dokumentą, kuris gali būti po to vykdomas.

Susijusios nuorodos

Vengrijos tarpininkų registro interneto svetainė (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Paskutinis naujinimas: 06/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.