Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Airija

Turinį pateikė
Airija

Į ką kreiptis?

Centralizuotos valstybės įstaigos, atsakingos už tarpininkavimo paslaugų teikimą, nėra.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkavimas daugiausia taikomas tais atvejais, kai padaroma žala asmeniui, taip pat šeimos bei komercinėse bylose ir jei skundžiamasi neteisėta diskriminacija pagal lygias asmenų galimybes reglamentuojančius teisės aktus.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Žala asmeniui

Paprastai į tarpininką kreipiamasi savanoriškai. Tarpininkavimas numatytas 2004 m. Civilinės atsakomybės ir teismų akto (Civil Liability and Courts Act, 2004) 15 ir 16 straipsniuose. 15 straipsnyje pateikta tarpininkavimo posėdžio sąvoka. Teismas gali nurodyti bylos dėl asmeniui padarytos žalos šalims susitikti pasitarti ir pamėginti išspręsti ginčą. Jei šalis tokio nurodymo nevykdo, teismas gali nurodyti šiai šaliai padengti vėliau patirtinas išlaidas.

Tarpininku tokioje byloje tam tikromis aplinkybėmis gali būti asmuo, kurį paskyrė „teisingumo, lygių galimybių ir teisės reformos ministro įsakyme šio straipsnio tikslu numatytas“ subjektas.

Daugiau informacijos žr. 2005 m. potvarkį pagal 2004 m. Civilinės atsakomybės ir teismų aktą (15 straipsnyje numatyti subjektai) ir 2005 m. potvarkį pagal 2004 m. Civilinės atsakomybės ir teismų aktą (15 straipsnyje numatyti subjektai) (Nr. 2).

Šeimos teisė

Šeimos teisės srityje pagal atitinkamus aktus reikalaujama, kad gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos nutraukimo šalių teisiniai atstovai su ieškovu ar atsakovu (atitinkamai) aptartų galimybę išspręsti ginčą tarpininkavimu. Tikslas – padėti sutuoktiniams susitarti dėl gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos nutraukimo. Teisiniai atstovai taip pat privalo susijusioms šalims nurodyti asmenų, kvalifikuotų teikti tarpininkavimo paslaugą skyrium gyvenantiems sutuoktiniams, vardus, pavardes bei adresus ir teismui patvirtinti, kad įvykdė šį reikalavimą. Jei toks patvirtinimas nepateikiamas, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą, kol mano, kad tai pagrįsta, idant teisinis atstovas aptartų atitinkamus klausimus.

Žr. Šeimos paramos agentūros ir Šeimos tarpininkavimo tarnybos interneto svetainę, kur pateikta daugiau informacijos.

Komercinė teisė

Nagrinėdamas komercinėms byloms priskiriamą bylą, teisėjas gali (pagal Aukštesniųjų teismų taisyklių (komercinės bylos, 2004 m.) 63A skyrių) šalies prašymu arba savo iniciatyva nurodyti, kad „bylos arba bet kurio klausimo nagrinėjimas būtų atidėtas teisėjo nustatytam laikui, kurį jis laiko tinkamu, tačiau ne ilgiau kaip dvidešimt aštuonioms dienoms, kad šalims būtų suteikta laiko apgalvoti, ar tokią bylą ar klausimą reikėtų spręsti taikant tarpininkavimo, taikinimo ar arbitražo procedūrą, ir, jei šalys nusprendžia taip išspręsti bylą ar klausimą, pratęsti laikotarpį, per kurį šalis gali įvykdyti visus šių taisyklių arba bet kokios teismo nutarties nuostatų reikalavimus“.

Lygių galimybių teismas

Daugiau informacijos apie Lygių galimybių teismą galima rasti Piliečių informacijos interneto svetainėje ir Lygių galimybių teismo interneto svetainėje.

Informacija ir mokymas

Apskritai tarpininkų mokymas nepriklauso valstybės kompetencijai. Tačiau Šeimos paramos agentūra pagal savo kompetenciją rengia mokymus, susijusius su tarpininkavimu šeimos bylose. Norėdami dalyvauti mokymuose, pareiškėjai privalo būti išklausę 60 valandų trukmės bendrąjį tarpininkavimo mokymo kursą ir pereiti griežtą atrankos procedūrą.

Daugiau informacijos žr. Šeimos paramos agentūros interneto svetainėje.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Paprastai tarpininkavimas nėra nemokamas; dėl mokėjimo susitaria privatus tarpininkas ir šalys.

Tačiau Šeimos tarpininkavimo tarnyba ir Lygių galimybių teismas gali teikti nemokamą paslaugą.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Tarpininkavimu pasiekto susitarimo vykdymas gali būti užtikrintas taip pat, kaip sutarties vykdymas.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.