Tarpininkavimas ES šalyse

Italija

Užuot kreipusis į teismą, ginčą taip pat galima išspręsti taikinamojo tarpininkavimo būdu. Tai alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – ginčo šalims susitarti padeda tarpininkas. Valdžios institucijos ir teisininkai puikiai suvokia tarpininkavimo veiksmingumą.

Turinį pateikė
Italija

1. Į ką kreiptis?

Įstatyminiu dekretu Nr. 28/2010 Italijoje sukurta tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose sistema, padedanti išspręsti ginčus dėl bet kokių reikalavimų, kurių šalis gali atsisakyti arba juos perleisti kitiems subjektams (it. diritti disponibili).

Tarpininkavimo paslaugas teikia tarpininkavimo įstaigos (viešos ar privačios), užregistruotos Teisingumo ministerijos tvarkomame Tarpininkavimo įstaigų registre (it. registro degli organismi di mediazione).

Visą informaciją apie tarpininkavimą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Akredituotų tarpininkavimo įstaigų registras skelbiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Pasinaudoję šiuo registru veikiausiai galėsite susisiekti su pasirinkta tarpininkavimo įstaiga ir paprašyti, kad jai priklausantis tarpininkas suteiktų reikiamas paslaugas. Daugiau informacijos galima gauti tiesiogiai atitinkamoje įstaigoje.

2. Kokiose srityse tarpininkavimas galimas ir (arba) dažniausiai taikomas?

Tarpininkavimo įstaigos gali padėti pasiekti neteisminį susitarimą dėl bet kokio ginčo, susijusio su teisėmis, kurių šalys gali atsisakyti arba kurias jos gali perleisti. Italijoje tarpininkavimas yra būtina sąlyga, kad būtų galima iškelti bylą ginčuose dėl bendros nuosavybės, daiktinių teisių, padalijimo, palikimo, šeimos susitarimų, nuomos, vartojimo paskolų, įmonių išperkamosios nuomos, dėl medicininės atsakomybės ir atsakomybės už sveikatą, dėl šmeižto spaudoje ar kitose skelbimo priemonėse, taip pat iš draudimo, bankininkystės ir finansinių sutarčių kylančios pareigos atlyginti žalą įvykdymo. Tokiais atvejais bylos šaliai turi padėti advokatas. Tarpininkavimas taip pat gali būti neprivalomas, teikiamas teismo prašymu arba remiantis šalių sutartyje nustatytu įpareigojimu.

3. Ar yra konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose reglamentavimo taisyklės šiuo metu nustatytos Teisėkūros dekretu Nr. 28/2010 (su pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 21 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 69, pertvarkytu pagal 2013 m. rugpjūčio 9 d. Įstatymą Nr. 98, o vėliau – 2014 m. rugsėjo 12 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 132, pertvarkytu pagal 2014 m. lapkričio 10 d. Įstatymą Nr. 162 ir pagal 2015 m. rugpjūčio 6 d. Teisėkūros įstatymą Nr. 130), taip pat Ministro dekretu Nr. 180/2010.

4. Mokymai

Asmuo, norintis tarpti tarpininku, turi atitikti Ministro dekreto Nr. 18/2010 4 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytus reikalavimus:

visų pirma jis privalo turėti mokslinį laipsnį ar diplomą, atitinkantį bent jau universitetinį laipsnį, suteikiamą baigus trejų metų studijas, arba priklausyti profesinei asociacijai ar organizacijai ir būti baigus bent dvejų metų žinių atnaujinimo kursą, rengiamą Teisingumo ministerijos akredituotos mokymo įstaigos, ir per šį dvejų metų kvalifikacijos kėlimo laikotarpį būti sudalyvavęs bent dvidešimtyje tarpininkavimo bylų kaip tarpininko padėjėjas.

Mokymo įstaigos, išduodančios pažymas, kad tarpininkai užbaigė reikalingus mokymus – tai Teisingumo ministerijos akredituotos viešos ar privačios įstaigos, atitinkančios nustatytus reikalavimus.

5. Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Kriterijai, pagal kuriuos apskaičiuojamas tarpininkavimo mokestis (it. indennità di mediazione), sudarytas iš procedūros inicijavimo mokesčio ir mokesčio už patį tarpininkavimą, yra nustatyti Ministro dekreto Nr. 180/2010 16 straipsnyje.

Konkrečios sumos nurodytos prie šio dekreto pridedamoje A lentelėje. Mokestis priklauso nuo ginčo dalyko vertės.

6. Ar tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas yra vykdytinas?

Teisėkūros dekreto Nr. 28/2010 12 straipsnyje nurodyta, jog tais atvejais, kai visoms tarpininkavime dalyvaujančioms šalims teikia pagalbą advokatai, šalių ir pačių advokatų pasirašytas susitarimas yra vykdytinas dokumentas dėl privalomo nusavinimo (it. espropriazione forzata), prievolės perduoti tam tikrą turtą (it. esecuzione per consegna e rilascio), teigiamo turinio ar neigiamo turinio prievolės įvykdymo (it. esecuzione degli obblighi di fare e non fare) ir teisminės hipotekos įregistravimo (it. ipoteca giudiziale). Advokatai paliudija ir patvirtina, kad susitarimas atitinka privalomas teisės normas ir viešąją tvarką. Visais kitais atvejais prie protokolo pridėtą susitarimą bylos šalies prašymu priimdamas nutartį tvirtina teismo pirmininkas, kai nustatoma, kad susitarimas yra formaliai teisingas ir kad buvo laikomasi privalomų teisės normų ir viešosios tvarkos reikalavimų. Tarpvalstybinių ginčų, kaip apibrėžta 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB 2 straipsnyje, atveju susitarimo protokolą tvirtina teismo, kurio apylinkėje susitarimas turi būti įgyvendinamas, pirmininkas.

7. Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Šiuo metu Teisingumo ministerija savo interneto svetainėje nuolat skelbia tarpininkavimo įstaigų ir kiekvienoje tarpininkavimo įstaigoje užregistruotų tarpininkų sąrašą.

Čia yra nuoroda, pateikta 1 skirsnyje; prieiga prie interneto svetainės yra neribojama ir nemokama.

Paskutinis naujinimas: 17/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.