Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Italija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčą galima išspręsti taikinamojo tarpininkavimo būdu? Tai alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – ginčo šalims susitarti padeda tarpininkas. Ir Italijos vyriausybė, ir teisininkai puikiai suvokia tarpininkavimo veiksmingumą.

Turinį pateikė
Italija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

1. Į ką kreiptis?

Įstatyminių dekretu Nr. 28/2010 Italijoje sukurta taikinamojo tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose sistema, padedanti išspręsti ginčus dėl bet kokių reikalavimų, kurių šalis gali atsisakyti arba juos perleisti kitiems subjektams.

Tarpininkavimo paslaugas teikia tarpininkavimo įstaigos (viešos ar privačios), užregistruotos teisingumo ministerijos tvarkomame Tarpininkavimo įstaigų registre (registro degli organismi di mediazione).

Įgaliotų tarpininkavimo įstaigų sąrašas skelbiamas teisingumo ministerijos svetainėje (https://www.giustizia.it/giustizia).

Pasinaudoję šiuo registru galite susisiekti su pasirinkta tarpininkavimo įstaiga ir paprašyti, kad jai priklausantis tarpininkas suteiktų reikiamas paslaugas. Daugiau informacijos galima gauti tiesiogiai atitinkamoje įstaigoje.

2. Kokiose teisės srityse ginčo sprendimas tarpininkavimo būdu galimas ir dažniausiai taikomas?

Tarpininkavimo įstaigos gali padėti pasiekti neteisminį susitarimą dėl bet kokios ginčo, susijusio su šalies teise atsisakyti ar perleisti reikalavimo teisę (diritti disponibili). Tarpininkavimo procedūra yra savanoriška, tačiau ją gali rekomenduoti teisėjas arba ji gali būti taikytina pagal ginčo šalių sutartį.

3. Ar yra konkrečių taisyklių?

Šiuo metu tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose taisyklės nustatytos jau minėtu Įstatyminiu dekretu Nr. 28/2010 ir Ministro dekretu Nr. 180/2010.

4. Mokymas

Asmuo, norintis tarpti tarpininku, turi atitikti Ministro dekreto Nr. 18/2010 4 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytus reikalavimus: jie privalo turėti mokslinį laipsnį ar diplomą, atitinkantį bent jau universitetinį laipsnį, suteikiamą baigus trejų metų studijas, arba priklausyti profesinei asociacijai ar organizacijai ir būti baigus bent dvejų metų žinių atnaujinimo kursą, rengiamą Teisingumo ministerijos akredituotų mokymo įstaigų, ir per šį dvejų metų kvalifikacijos keitimo laikotarpį būti sudalyvavę bent dvidešimtyje tarpininkavimo bylų kaip tarpininko asistentai.

Mokymo įstaigos, išduodančios pažymas, kad tarpininkai užbaigė reikalingus mokymus – tai Teisingumo ministerijos akredituotos viešos ar privačios įstaigos, atitinkančios nustatytus reikalavimus.

5. Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Kriterijai, pagal kuriuos apskaičiuojamas tarpininkavimo mokestis (indennità di mediazione), kurį sudaro proceso inicijavimo mokestis ir mokestis už patį tarpininkavimą, nustatytas Ministro dekreto Nr. 180/2010 16 straipsnyje.

Konkrečios sumos nurodytos prie šio dekreto pridedamoje A lentelėje. Mokestis priklauso nuo ginčo dalyko vertės.

6. Ar tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas yra vykdytinas?

Įstatyminio dekreto Nr. 28/2010 12 straipsnyje nustatyta, kad susitarimo nuorašą – jei šis sprendimas nepažeidžia viešosios tvarkos ar privalomųjų teisės nuostatų – vienos iš šalių prašymu turi patvirtinti bendrosios kompetencijos teismo, į kurio jurisdikciją patenka atitinkama tarpininkavimo įstaiga, pirmininkas. Tarpvalstybinių ginčų, kaip apibrėžta Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB 2 straipsnyje, atveju susitarimo nuorašą turi patvirtinta to bendrosios kompetencijos teismo pirmininkas, į kurio jurisdikciją patenka sprendimo vykdymo vieta.

Patvirtintas nuorašas yra vykdytinas dokumentas – juo remiantis gali būti vykdomas turto areštas, (espropriazione forzata), atliekama speciali vykdymo procedūra (esecuzione in forma specifica), arba registruojama teisminė hipoteka (ipoteca giudiziale).

7. Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Kol kas viešo tarpininkų registro nėra, tačiau teisingumo ministerija nuolat skelbia tarpininkavimo įstaigų, kurioms priklauso atskiri tarpininkai, sąrašą. Kokie tarpininkai priklauso tarpininkavimo įstaigoms, galima sužinoti paprašius konkrečios informacijos ministerijoje, kuri prižiūri tarpininkavimo įstaigų veiklą. Atitinkamo padalinio kontaktinius duomenis galima rasti šios ministerijos svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.