Tarpininkavimas ES šalyse

Lietuva

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Lietuvos vyriausybė, ir praktikuojantys teisininkai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Lietuva

Į ką kreiptis?

Lietuvoje nėra už tarpininkavimą atsakingos centralizuotos ar valdžios institucijos ir tokios institucijos steigti nenumatoma.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Taikinamasis tarpininkavimas gali būti naudojamas civiliniuose ginčuose (t. y. ginčuose, nagrinėjamuose civilinio proceso tvarka bendrosios kompetencijos teisme).

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimą reglamentuoja Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas. Pagal šį įstatymą tarpininkavimas yra visiškai neprivalomas. Taikinimo tarpininkams netaikomos specialios taisyklės, pvz., elgesio kodeksai.

Informacija ir mokymas

Kol kas nacionalinės mokymo programos nėra. Tačiau mokymus rengia Teisingumo ministerijos mokymo centras ir privatūs subjektai. Privačių subjektų veikla nereglamentuojama.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Pagal Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymą taikinamasis tarpininkavimas gali būti teikiamas už atlygį arba be atlygio. Kai taikinamasis tarpininkavimas teikiamas už atlygį, ši procedūra pradedama tik po to, kai taikinimo tarpininkas raštu susitaria su abiem ginčo šalimis dėl atlyginimo dydžio ir mokėjimo tvarkos.

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB ginčo šalims leidžiama prašyti pripažinti tarpininkaujant sudarytą rašytini susitarimą privalomai vykdomu. Valstybės narės praneša apie tai teismams ir kitoms kompetentingoms gauti tokius prašymus institucijoms.

Pagal Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymą kompetentingą teismą pasirenka ginčo šalys. Tai gali būti vienos iš ginčo šalių gyvenamosios vietos arba buveinės apylinkės teismas.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.