Tarpininkavimas ES šalyse

Malta

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tarpininkavimas yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Ir Maltos vyriausybė, ir teisininkai puikiai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Malta

Į ką kreiptis?

Už tarpininkavimą Maltoje atsakinga vyriausybės įstaiga – Maltos tarpininkavimo centras, įsteigtas pagal 2004 m. tarpininkavimo įstatymo 474 skyrių. Tarpininkavimo centras – tai forumas, į kurį ginčo šalys gali kreiptis ar būti nukreiptos, kad padedant tarpininkui išspręstų ginčą.

Į Maltos tarpininkavimo centrą galite kreiptis per jo sekretorių (158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176).

Taip pat galite skambinti +356 21251110 arba siųsti el. laišką info@mediation.mt.

Centre šalims pateikiamas centro tinkamai akredituotų tarpininkų sąrašas ir paprašoma iš šio sąrašo pasirinkti abiem šalims priimtiną tarpininką. Šalims nesutarus dėl joms abiem priimtino tarpininko, centras tarpininku paskirs asmenį, kurio pavardė bus pirma eilėje patvirtintų tarpininkų sąraše.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkauti galima ginčuose, susijusiuose su civiline, šeimos, socialine, komercine ir pramonės teise. Reikia pabrėžti, kad tarpininkavimas šeimos klausimais susijęs su tam tikrais šeimos ginčais, pavyzdžiui, paveldėjimo ginčais arba ginčais, kylančiais iš šeimos verslo. Jis neapima santuokos nutraukimo ar skyrybų – tai priklauso Civilinio teismo (šeimos bylų skyriaus) kompetencijai ir yra reglamentuojamos konkrečiais teisės aktais.

Ar reikia laikytis konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimas – savanoriškas procesas. Todėl bet kurios bylos šalys gali bendrai prašyti teismo sustabdyti bylą, kol jos mėgins išspręsti savo ginčą padedant tarpininkui. Be to, teismas gali savo iniciatyva sustabdyti bylą tarpininkavimo proceso laikui ir nurodyti šalims pamėginti išspręsti ginčą per tarpininką. Tačiau reikėtų pažymėti, kad tarpininkavimas šeimos bylose yra privalomas, visų pirma bylose dėl gyvenimo skyrium, bendravimo su vaikais, vaikų priežiūros ir globos bei vaikų ir (arba) sutuoktinių išlaikymo.

Maltos tarpininkavimo centras turi elgesio kodeksą, kurio tarpininkai tarpininkavimo proceso metu privalo laikytis.

Kodekse yra numatytos būtinos priemonės. Pavyzdžiui, juo centro valdybai suteikiama teisė taikyti drausmines priemones tarpininkui, jei jo elgesys neatitinka arba nepakankamai atitinka pagal kodekso principus privalomo elgesio. Jeigu nustatoma, kad tarpininkas pažeidė bet kurią kodekso nuostatą ar elgėsi netinkamai, jis išbraukiamas iš tarpininkų sąrašo tokiam laikui, kokiam valdyba mano esant tinkama.

Informacija ir mokymas

Pagal tarpininkų elgesio kodeksą tarpininkai turėtų aktyviai dalyvauti švietimo ir mokymo galimybėse, kuriomis tobulinami tarpininkavimo įgūdžiai, kai tokios galimybės atsiranda. Maltos tarpininkavimo centras kartais organizuoja mokymo kursus tarpininkams. Pirmieji tarpininkavimo įgūdžių kursai surengti 2008 m. liepos mėn. Dar vieni kursai, kuriais siekta suteikti tarpininkavimo įgūdžių, daugiausia dėmesio skiriant psichologiniams, socialiniams ir teisiniams separacijos aspektams, surengti 2009 m. balandžio 16–18 d.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Mokesčio tarifas reglamentuojamas 2008 m. teisinio pranešimo Nr. 309, iš dalies pakeisto 2020 m. teisiniu pranešimu Nr. 365, 2 ir 4 straipsniuose (žr. Papildomą teisės aktą 474.01).

Su Šeimos teismu susijusio tarpininkavimo atveju šalys abipusiu sutikimu gali pasirinkti tarpininką iš teisingumo ministro tam paskirtų asmenų sąrašo (tokiu atveju šalys pačios sumoka tarpininkavimo išlaidas). Kitu atveju teismas paskirs tarpininką eilės tvarka iš sąrašo asmenų, kuriuos teisingumo ministras paskyrė veikti teismo paskirtais tarpininkais (tokiu atveju tarpininkų mokesčius sumoka Civilinių bylų teismų ir tribunolų kancleris).

Ar įmanoma užtikrinti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimtas susitarimas?

Pagal Direktyvą 2008/52/EB turi būti įmanoma prašyti, kad būtų vykdomas po tarpininkavimo priimto rašytinio susitarimo turinys. 2004 m. tarpininkavimo įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2010 m. IX įstatymu, daugiausia siekiant perkelti Direktyvos nuostatas, reglamentuojančias tarpvalstybinius ginčus, į nacionalinę teisę, išplečiant jų taikymą ir vietiniams atvejams.

Susijusios nuorodos

Maltos tarpininkavimo centras

2004 m. tarpininkavimo įstatymas, Malta

Direktyva 2008/52/EB

Paskutinis naujinimas: 19/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.