Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkavimas ES šalyse

Portugalija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tai yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Taikinamojo tarpininkavimo privalumus pripažįsta ir vyriausybė, ir teisininkai.

Turinį pateikė
Portugalija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Į ką kreiptis?

Portugalijoje yra centrinė vyriausybinė įstaiga, atsakinga už taikinamojo tarpininkavimo veiklos reguliavimą – tai Teisingumo politikos generalinis direktoratas (Direção-Geral da Política de Justiça).

Šis generalinis direktoratas yra Teisingumo ministerijos padalinys, įsikūręs adresu

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisabona.

Duomenys ryšiams:

  • E. paštas correio@dgpj.mj.pt
  • Telefonas +351 217924000
  • Faksas +351 217924048 arba 217924090

Direktorato svetainėje pateikiama daug informacijos apie viešąsias tarpininkavimo paslaugas, taip pat apie alternatyvaus ginčų sprendimo būdus.

Joje jums nebus nurodytas konkretus tarpininkas, tačiau ten pateikiamas tarpininkų sąrašas. Pasirinkus tarpininkavimą pagal taisykles dėl viešųjų tarpininkavimo paslaugų, tarpininkas parenkamas automatiškai.

Portugalijoje nėra nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių tarpininkavimo srityje. Tačiau yra privačių asociacijų, kurios teikia tarpininkavimo paslaugas ir organizuoja tarpininkų mokymo kursus.

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkavimas gali būti pasitelkiamas įvairiose srityse.

Portugalija ėmėsi priemonių skatinti tarpininkavimo naudojimą konkrečiose teisės srityse. kaip antai šeimos, darbo, baudžiamosiose, civilinėse ir komercinėse bylose.

Tarpininkavimas šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose vykdomas pagal atskiras procedūras, dalyvaujant atitinkamas sritis gerai išmanantiems tarpininkams. Tarpininkavimas civilinėse ir komercinėse bylose vyksta kaip proceso taikos teisėjų teismuose (Julgados de Paz) dalis.

Tarpininkavimas taip pat gali vykti ir ne teismuose – tai vadinamasis neteisminis tarpininkavimas. Tačiau tokio tipo tarpininkavimas procesiniu požiūriu skiriasi nuo bylos nagrinėjimo taikos teisėjų teismuose – kitaip nei tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose, patenkančių į taikos teisėjų teismų kompetenciją, atveju, nepavykus pasiekti susitarimo byla gali būti perduodama teismui.

Ar yra konkrečių taisyklių?

Tarpininkavimas pasirenkamas tik savanoriškai.

Nacionalinio tarpininkų elgesio kodekso nėra. Tarpininkai savo veiklą vykdo vadovaudamiesi Europos mediatorių elgesio kodeksu. Jų veiklai taip pat taikomi tam tikri teisiniai ir administraciniai suvaržymai bei šios profesijos atstovams taikomi reikalavimai. Egzistuoja rekomendacijos dėl tarpininkavimo procedūrų vykdymo, konstruktyvaus šalių bendravimo ir santykių užtikrinimo būdų bei metodų, kaip tarpininkai turėtų pasiūlyti susitarimus.

Tarpininkų profesinę etika prižiūrima pagal viešąją tarpininkavimo sistemą. Priežiūros metodai priklauso nuo tarpininkų darbo srities. Viešojoje sistemoje yra priežiūros komitetas, stebintis tarpininkavimo veiklą. Per tarpininkų mokymus naudojamais kriterijais siekiama skatinti etišką elgesį ir Europos mediatorių elgesio kodekse išdėstytų principų laikymąsi.

Kiekvienoje tarpininkavimo srityje – šeimos, darbo, baudžiamosios ir komercinės teisės – yra savų teisinių priemonių ir tarpininkavimo rekomendacijų.

Šiuo metu viešosiomis tarpininkavimo sistemomis, įskaitant taikos teisėjų teismuose (Julgados de Paz) vykdomą tarpininkavimą civilinėse ir komercinėse bylose, siekiama išspręsti tik ginčus, kylančius Portugalijoje, taikant Portugalijos teisės aktuose numatytas procedūras bei priemones.

Informacija ir mokymas

Informacijos galima rasti Teisingumo politikos generalinio direktorato svetainės skyriuje apie tarpininkavimą.

Portugalija kaupia statistiką apie naudojimąsi tarpininkavimo paslaugomis. Teisingumo politikos generalinio direktoratas kaupia duomenis apie pradėtų tarpininkavimo procedūrų skaičių, apie sėkmingai ir nesėkmingai užbaigtų procedūrų skaičių, taip pat apie kiekvienos procedūros trukmę.

Portugalijoje nėra nacionalinės tarpininkų mokymo institucijos. Mokymą organizuoja privačios įstaigos. Šiuos mokymus tvirtina Teisingumo ministerija. Jie tvirtinami tik tuomet, jei trunka nustatytą valandų skaičių, juose naudojamos tam tikra mokymo metodika ir konkreti mokymo programa, atitinkanti galiojančią teisę.

Privačios tarpininkų mokymo įstaigos, rengiančios tarpininkus, kurie bus įtraukiami į Teisingumo politikos generalinio direktorato sudaromą sąrašą, turi atitikti šiuos reikalavimus. Mokymo programa užtikrinama, kad tarpininkai turės pakankamai gebėjimų ir pakankamą profesinę kompetenciją spręsti ginčus šeimos, darbo ginčų, baudžiamosiose ir civilinėse bylose tarpininkavimo būdu.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Jei tarpininkavimą šeimos ginčams spręsti teismas nusprendžia pasitelkti pagal Įstatymo dėl vaikų globos 147.C straipsnį, mokestis neimamas. Visais kitais atvejais mokesčiai mokami, nebent suteikiama teisinė pagalba.

Jei tarpininkavimas vyksta šalių iniciatyva, kiekvienos šalies išlaidos priklauso nuo ginčo objekto:

  • tarpininkavimas šeimos bylose – po 50 EUR iš kiekvienos šalies;
  • tarpininkavimas baudžiamosiose bylose – mokestis netaikomas, jei tarpininkavimo paprašo prokuroras arba atsakovas ir ieškovas;
  • tarpininkavimas darbo bylose – po 50 EUR iš kiekvienos šalies;
  • civilinėse ir komercinėse bylose – po 25 EUR iš kiekvienos šalies (toks tarpininkavimas gali vykti taikos teisėjų teisme, ir pasiekus susitarimą imamas mokestis).

Jei kuri nors šalis negali susimokėti tarpininkavimo proceso išlaidų, ji gali prašyti teisinės pagalbos ir gauti kompetentingos institucijos (socialinės apsaugos instituto, Instituto de Segurança Social) leidimą jų nemokėti.

Naudingos nuorodos

Teisingumo politikos generalinis direktoratas

Taikos teisėjų teismų priežiūros taryba

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.