Tarpininkavimas ES šalyse

Slovakija

Kam kreiptis į teismą, jei ginčus gali padėti išspręsti tarpininkas? Tarpininkavimas yra alternatyvi ginčų sprendimo priemonė – tarpininkas padeda ginčo šalims susitarti. Slovakijos vyriausybė ir teisininkai suvokia tarpininkavimo pranašumus.

Turinį pateikė
Slovakija

Į ką kreiptis?

Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje yra tarpininkavimui skirtas skyrius (tik slovakų kalba).

Kokiose srityse galima tarpininkauti ir (arba) dažniausiai tarpininkaujama?

Tarpininkavimo mechanizmas aprašytas Įstatyme Nr. 420/2004 dėl tarpininkavimo, kuriuo iš dalies keičiami keli aktai, su pakeitimais. Nustatyti šie dalykai:

  • kaip vyksta tarpininkavimas;
  • pagrindiniai tarpininkavimo principai;
  • tarpininkavimo organizavimas ir poveikis.

Šis įstatymas taikomas ginčams civilinės teisės, šeimos teisės, komercinės teisės ir darbo teisės srityse.

Tarpininkavimas yra neteisminė procedūra, kurią taikant atitinkamos šalys naudojasi tarpininko pagalba, kad išspręstų ginčą, susijusį su jų sutartiniais arba kitais teisiniais santykiais. Tai procedūra, kai dvi arba daugiau ginčo šalių išsprendžia ginčą padedamos tarpininko.

Įstatymo Nr. 160/2015 (civilinių ginčų nagrinėjimo kodekso) su pakeitimais 170 straipsnio 2 dalyje teigiama: „Jei įmanoma ir tinkama, teismas stengiasi išspręsti ginčą draugiškai arba rekomenduoja šalims bandyti rasti draugišką sprendimą naudojantis tarpininkavimu.“

Informacija ir mokymas

Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainės tarpininkavimui skirtame skyriuje apie tarpininkavimą informuojama slovakų kalba. Daugiau informacijos pateikiama Europos teisminio tinklo interneto svetainėje.

Kiek kainuoja tarpininkavimas?

Už tarpininkavimo paslaugą reikia mokėti. Tarpininkavimo paslaugų kainos skiriasi. Paprastai mokama pagal valandinį įkainį arba nustatomas fiksuotas mokestis. Tarpininkavimas yra verslo veikla ir kainos nėra nustatytos.

Ar galima užtikrinti tarpininkaujant pasiekto susitarimo vykdymą?

Direktyva 2008/52/EB tarpininkaujant pasiekto rašytinio susitarimo šalims suteikia galimybę prašyti susitarimo turinį pripažinti privalomai vykdomuValstybės narės apie tai praneša teismams ir kitoms institucijoms, įgaliotoms priimti tokius prašymus.

Tarpininkavimas yra neformalus, savanoriškas ir konfidencialus neteisminio ginčų sprendimo padedant tarpininkui procesas. Tarpininkaujant siekiama abiem šalims priimtino susitarimo.

Vykdant tarpininkavimo procedūrą pasiektas susitarimas turi būti rašytinis. Jis visų pirma taikomas susitarimo šalims ir yra joms privalomas. Remdamasi tokiu susitarimu šalis, turinti tokią teisę, gali prašyti sprendimo teisminio vykdymo užtikrinimo arba vykdomojo dokumento, jei susitarimas:

  • parengtas kaip notarinis aktas;
  • teismo arba arbitražo institucijos patvirtintas kaip ginčo sprendimas.

Jei tarpininkaujant pasiekti susitarimo nepavyksta, byla gali būti toliau nagrinėjama teisme.

Susijusios nuorodos

Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 19/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.