Mediācija ES dalībvalstīs

Bulgārija

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc strīda izšķiršanai neizmantot mediāciju? Tas ir alternatīvs strīdu izšķiršanas (ASI) process, kurā mediators strīdā iesaistītajām pusēm palīdz panākt vienošanos. Bulgārijā par mediācijas priekšrocībām ir informēta gan valdība, gan praktizējošie juristi.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Ar ko sazināties?

Bulgārijas Tieslietu ministrija ir izveidojusi mediatoru reģistru to bezpeļņas organizāciju centrālā reģistra ietvaros, kuras sniedz sabiedriski lietderīgus pakalpojumus.

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē atrodams:

Kurā jomā mediācijas izmantošana ir pieļaujama un/vai notiek visbiežāk?

Mediācija ir pieļaujama daudzās tiesību nozarēs. Tomēr šīs nozares netiek ne regulētas, ne ierobežotas ar tiesību aktiem. Līdz šim lielākā daļa reģistrēto mediatoru ir specializējušies mediācijā komerclietās un uzņēmējdarbības jomā.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediācijas izmantošana ir pilnībā brīvprātīga. Mediācija ir alternatīvs līdzeklis strīda izšķiršanai bez tiesas iesaistīšanas, taču tā nav priekšnoteikums tiesvedības sākšanai.

Nav īpaša rīcības kodeksa, kas piemērojams mediatoriem. Tomēr noteikumi par ētikas standartiem ir ietverti Mediācijas likumā un 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2, kuros paredzēti nosacījumi un kārtība, kādā apstiprina organizācijas, kas nodrošina mediatoru apmācību.

Informācija un apmācība

Organizācijas, kas piedāvā mediatoru apmācību, ir no privātā sektora.

Mācību semināru temati ietver tiesas procesus un mediatoru ētikas noteikumus, kā arī procedūru, kas noteikta Mediācijas likumā un 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Par mediācijas pakalpojumiem ir jāmaksā. Par maksājamo summu vienojas lietā iesaistītās puses un mediators.

Vai ir iespējama mediācijas rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK (ar ko veicina un atvieglo mediāciju kā alternatīvu veidu pārrobežu strīdu izšķiršanai ES) ir jābūt iespējai pieprasīt, lai mediācijas rezultātā panākta rakstiska izlīguma saturs tiktu padarīts par izpildāmu.

Direktīvas 2008/52/EK noteikumi par mediācijā panāktu izlīgumu izpildi ir transponēti Mediācijas likumā.

Dalībvalstis par to paziņos tiesām un citām iestādēm, kas ir kompetentas pieņemt šādus pieprasījumus.

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.