Mediācija ES dalībvalstīs

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Ar ko sazināties?

Informāciju par mediāciju Kiprā var saņemt, sazinoties ar Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministriju (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Kipras Advokātu kolēģiju (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Kipras Tirdzniecības un rūpniecības palātu (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) vai Kipras Zinātnes un tehnikas palātu (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

Kurā jomā mediācijas izmantošana ir pieļaujama un/vai notiek visbiežāk?

Ja lietā iesaistītās puses piekrīt, mediāciju var izmantot, lai izšķirtu jebkādus civiltiesiskus strīdus, neatkarīgi no tā, vai tie ir pārrobežu strīdi, arī tirdzniecības strīdus. Likums neattiecas uz ģimenes strīdiem un uz darba strīdiem, kuri nav iekļauti pārrobežu strīdu kategorijā.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Saskaņā ar 2012. gada Likumu par dažiem mediācijas jautājumiem civillietās (Likums 159(I)/2012) puses, savstarpēji vienojoties, izraugās mediatoru. Procedūra ir neformāla. Apspriežoties ar mediatoru, puses vienojas par procedūru, kas jāievēro, tās ilgumu, pienākumu ievērot procedūras konfidencialitāti, mediatora atalgojumu un samaksas nosacījumiem, kā arī citiem jautājumiem, ko tās uzskata par vajadzīgu.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Saskaņā ar likumu pirms mediācijas procedūras uzsākšanas puses, apspriežoties ar mediatoru, vienojas par dažādiem jautājumiem, arī par to, kā nosakāms mediatora atalgojums, un mediatora samaksas nosacījumiem, kā arī par visām citām procesuālajām izmaksām. Tāpēc nevar paredzēt, kādas būs mediācijas izmaksas; tās pamatā ir atkarīgas no lietas sarežģītības.

Vai ir iespējama mediācijas rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Ja puses panāk izlīgumu, mediators to noformē rakstiski, un abas puses kopā vai viena no pusēm ar otras puses nepārprotamu piekrišanu var iesniegt tiesai pieprasījumu par izlīguma izpildi. Šajā gadījumā tas jāizpilda tāpat kā tiesas nolēmums.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.