Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Ar ko sazināties?

Īrijā nav centralizētas valsts iestādes, kas atbildīga par starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Kurā jomā starpniecība ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Starpniecība visbiežāk tiek izmantota saistībā ar miesas bojājumiem, ģimenes tiesību un komercstrīdu lietās, kā arī lietās par sūdzībām attiecībā uz nelikumīgu diskrimināciju saskaņā ar tiesību aktiem vienlīdzīgu tiesību jomā.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Miesas bojājumi

Parasti starpniecība ir brīvprātīga. 2004. gada Likuma par civiltiesisko atbildību un tiesām (Civil Liability and Courts Act) 15. un 16. sadaļā ir nodrošināta starpniecība, bet 15. iedaļā ir aprakstīts starpniecības konferences jēdziens. Tiesa var noteikt, ka puses, kas iesaistītas tiesvedībā par miesas bojājumu nodarīšanu, tiekas, lai apspriestos un mēģinātu panākt izlīgumu. Ja puse nepilda šādu rīkojumu, tiesa var noteikt, ka pusei jāapmaksā no tā izrietošās izmaksas.

Starpnieks šādā lietā noteiktos apstākļos var būt persona, ko izvirzījusi organizācija “kas šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem noteikta ar tieslietu, vienlīdzības un tieslietu reformas ministra rīkojumu”.

Sīkāku informāciju skatīt 2004. gada Likuma par civiltiesisko atbildību un tiesām (15. iedaļā noteiktās organizācijas) 2005. gada rīkojumā un 2004. gada Likuma par civiltiesisko atbildību un tiesām (15. iedaļā noteiktās organizācijas) (Nr. 2) 2005. gada RĪKOJUMĀ .

Ģimenes tiesības

Ģimenes tiesību jomā vairāki likumi paredz, ka pušu juridiskajiem pārstāvjiem šķiršanās lietās jāapspriež starpniecības iespēju ar pieteikuma iesniedzēju vai atbildētāju (kā attiecīgi nepieciešams) ar mērķi palīdzēt panākt vienošanos starp laulātajiem par šķiršanās nosacījumiem. Juridiskajiem pārstāvjiem jādara zināmi attiecīgajām pusēm to personu vārdi, uzvārdi un adreses, kas kvalificēti sniegt starpniecības pakalpojumus atsevišķi dzīvojošiem laulātajiem, un jāapstiprina tiesai, ka viņš vai viņa ir izpildījis(-usi) šīs prasības. Ja apstiprinājums netiek iesniegts, tiesa var atlikt tiesvedību uz tik ilgu laiku, kādu tā uzskata par pieņemamu, lai juridiskais pārstāvis iesaistītos attiecīgās diskusijās.

Sīkāku informāciju skatīt tīmekļa vietnē Ģimenes atbalsta aģentūra un Dienests starpniecībai ģimenes lietās.

Komercstrīdi

Izskatot lietu, kas iekļauta komercstrīdu lietu sarakstā, tiesnesis var saskaņā ar 2004. gada Noteikumu par augstākajām tiesām 63A iedaļu [komercstrīdu izskatīšana] pēc jebkuras puses iesnieguma vai pēc savas iniciatīvas noteikt, ka “tiesvedība vai jautājums jāatceļ uz tādu laiku, kādu viņš uzskata par piemērotu (nepārsniedzot divdesmit astoņas dienas), lai dotu pusēm laiku apsvērt, vai šāda tiesvedība vai jautājums ir jānodod izskatīšanai starpniecības, samierināšanas vai šķīrējtiesas procesā, un, ja puses nolemj nodot tiesvedību vai jautājumu risināšanai starpniecības ceļā, pagarināt laiku, kurā ikvienai pusei jāizpilda jebkāds šāds noteikums vai tiesas rīkojums.”

Vienlīdzības tribunāls

Skatīt papildu informāciju par Vienlīdzības tribunālu Pilsoņu informācijas tīmekļa vietnē un Vienlīdzības tribunāla tīmekļa vietnē.

Informācija un mācības

Parasti starpnieku mācības neietilpst valsts pienākumu jomā. Tomēr Ģimenes atbalsta aģentūras pienākumu jomas daļa ir nodrošināt mācības saistībā ar starpniecību ģimenes lietās. Lai pieteiktos mācībām, pieteikuma iesniedzējam jāpabeidz 60 stundu starpniecības pamata kurss un jāiztur stingra atlases procedūra.

Papildu informācijai skatīt Ģimenes atbalsta aģentūras tīmekļa vietni.

Kādas ir starpniecības izmaksas?

Parasti par starpniecību ir jāmaksā, šī atlīdzība ir atkarīga no vienošanās starp privātu starpnieku un pusēm.

Tomēr Dienests starpniecībai ģimenes lietās un Vienlīdzības tribunāls var sniegt bezmaksas pakalpojumus.

Vai ir iespējama starpniecības rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Starpniecībā panāktu izlīgumu var izpildīt kā līgumu.

Lapa atjaunināta: 20/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.