Mediācija ES dalībvalstīs

Malta

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot mediāciju? Tas ir strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) veids, ar kura palīdzību mediators palīdz strīdā iesaistītajiem panākt vienošanos. Maltas valdība un praktizējošie juristi apzinās mediācijas priekšrocības.

Saturu nodrošina
Malta

Ar ko sazināties?

Maltā par mediāciju atbildīgā valdības iestāde ir Maltas Mediācijas centrs, ko izveidoja saskaņā ar 2004. gada Likuma par mediāciju 474. pantu. Mediācijas centrs strīdā iesaistītajām pusēm piedāvā forumu, kurā tās var vērsties vai uz kuru tās var nosūtīt, lai atrisinātu strīdu ar mediatora palīdzību.

Ar centru var sazināties ar Maltas Mediācijas centra sekretariāta starpniecību: 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Varat arī zvanīt pa tālruni +356 23279220 vai nosūtīt e-pastu uz adresi: info@mediation.mt.

Centrs izsniedz pusēm savu atbilstoši akreditēto mediatoru sarakstu, no kura tās izvēlas abām pusēm pieņemamu mediatoru. Ja puses nevienojas par savstarpēji pieņemamu mediatoru, centrs iecels par mediatoru personu, kuras vārds ir nākamais pēc kārtas apstiprināto mediatoru sarakstā.

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama strīdos, kas saistīti ar civillietām, ģimenes, sociālām, komerciālām lietām un darba strīdiem. Būtu jāatzīmē, ka mediācija ģimenes lietās attiecas uz konkrētiem ģimenes strīdiem, piemēram, mantošanu vai strīdiem, kas radušies saistībā ar ģimenes uzņēmumu(-iem). Tā neattiecas uz laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu, kas ir Civillietu tiesas (Ģimenes lietu nodaļas) kompetencē un ko reglamentē konkrēti tiesību akti.

Vai ir jāievēro kādi īpaši noteikumi?

Mediācijas process ir brīvprātīgs. Tomēr ikvienā tiesvedībā iesaistītās puses var kopīgi vērsties pie tiesas ar lūgumu apturēt tiesvedību, kamēr tās cenšas atrisināt strīdu ar mediācijas palīdzību. Turklāt tiesa pēc savas iniciatīvas var apturēt tiesvedību uz laikposmu, kamēr notiek mediācija, un dot rīkojumu pusēm mēģināt atrisināt strīdu ar mediācijas palīdzību. Tomēr jāņem vērā, ka mediācija ģimenes lietās ir obligāta, jo īpaši lietās, kas attiecas uz šķiršanos, saskarsmi ar bērniem, bērnu aprūpi un aizgādību, uzturlīdzekļiem bērniem un/vai laulātājam.

Maltas Mediācijas centram ir Rīcības kodekss, kas mediatoriem ir jāievēro mediācijas procesā.

Kodeksā ir aprakstīti galvenie uzvedības principi. Piemēram, kodekss paredz, ka centra valdei ir tiesības vērst disciplinārus pasākumus pret jebkuru mediatoru, kura rīcība neatbilst kodeksam vai ir pretrunā kodeksa principiem. Ikvienu mediatoru, ja konstatēts, ka viņš ir pārkāpis kādu no kodeksa noteikumiem vai uzvedies neatbilstoši, svītros no mediatoru saraksta uz tik ilgu laiku, kā valde uzskatīs par piemērotu.

Informācija un apmācība

Saskaņā ar mediatoru Rīcības kodeksu mediatoriem, ja tāda izdevība rodas, ir aktīvi jāseko līdzi tādiem izglītojošajiem un mācību pasākumiem un jāiesaistās tajos, kas pilnveido mediācijas prasmes. Maltas Mediācijas centrs laiku pa laikam organizē mediatoru kursus. Pirmie šādi kursi mediācijas prasmju apguvei notika 2008. gada jūlijā. Nākamie kursi, kuru mērķis bija iemācīt mediācijas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot šķiršanās psiholoģiskajiem, sociālajiem un juridiskajiem aspektiem, notika 2009. gada 16.-18. aprīlī.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Nodevas reglamentē 2. un 4. noteikums 2008. gadā izdotajā Juridiskajā paziņojumā Nr. 309, kas grozīts ar 2020. gada Juridisko paziņojumu Nr. 365 (skatīt Sekundārie tiesību akti 474.01).

Ja mediācija notiek Ģimenes lietu tiesā, puses var, savstarpēji vienojoties un pēc savas izvēles izraudzīties mediatoru no to personu saraksta, kuras Tieslietu ministrs ir apstiprinājis šim nolūkam (tādā gadījumā puses pašas sedz mediācijas izmaksas), vai arī tiesa rotācijas kārtībā norīko mediatoru no to personu saraksta, kuras Tieslietu ministrs ir apstiprinājis darbībai kā tiesas norīkotiem mediatoriem (šādā gadījumā mediatoriem pienākošos atlīdzību apmaksā Civillietu tiesu un tribunālu sekretariāts).

Vai iespējams nodrošināt mediācijas rezultātā panāktas vienošanās izpildi?

Saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK ir jābūt iespējai pieprasīt, ka mediācijas rezultātā panāktas rakstiskas vienošanās saturs tiek izpildīts. 2004. gada Likumu par mediāciju grozīja ar 2010. gada Likumu IX galvenokārt tādēļ, lai transponētu tos Direktīvas noteikumus, kas reglamentē pārrobežu strīdus, paplašinot noteikumu darbību arī uz iekšzemes lietām.

Noderīgas saites

Maltas Mediācijas centrs

Maltas 2004. gada Likums par mediāciju

Direktīva 2008/52/EK

Lapa atjaunināta: 19/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.