Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Nīderlande

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot starpniecību? Tas ir alternatīvs strīdu izšķiršanas (ADR) līdzeklis, ar kura palīdzību starpnieks palīdz strīdā iesaistītajiem panākt vienošanos. Nīderlandes valdība un tiesu praktizējošie speciālisti apzinās starpniecības priekšrocības.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ar ko sazināties?

Nīderlandes Mediācijas institūts (NMI) ir neatkarīgs institūts, kura mērķis ir palielināt informētību par mediāciju Nīderlandē un uzlabot pieejamo pakalpojumu standartu. NMI šajā nolūkā ir izstrādājis vairākus paraugus un noteikumus.

NMI uztur arī mediatoru reģistru, kurā ir iekļauti tikai kvalificēti mediatori. Šie mediatori ir izgājuši NMI atzītus apmācības kursus un nokārtojuši teorētisku eksāmenu, kā arī prasmju pārbaudījumus. Mediatoriem, kas reģistrēti NMI, ir regulāri jāatjaunina savas zināšanas un prasmes, un to pārbauda NMI. Reģistru var aplūkot šajā vietnē: NMI Mediatoru reģistrs.

Minētajā vietnē sniegta arī neatkarīga informācija par mediāciju un mediatoriem Nīderlandē. Informāciju vietnē var meklēt atkarībā no jūsu interesēm un vēlmēm, izmantojot kritērijus, kas pielāgoti jūsu vajadzībām. Piemēram, ir iespējams meklēt mediatoru, kas specializējies kādā īpašā jomā.

NMI adrese ir Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam. Pasta adrese ir PO Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tālr.: 010 – 201 23 44, fakss: 010 - 201 23 45, e-pasts: info@nmi-mediation.nl

Mediatori var reģistrēties NMI; tādā gadījumā viņiem ir jāievēro mediatoru rīcības kodekss. Reģistrācija (tāpat kā mediatoru rīcības kodeksa ievērošana) ir brīvprātīga, tomēr, ja mediators vēlas strādāt Nīderlandes valsts finansētās juridiskās palīdzības sistēmā un vēlas iegūt tiesu nosūtījumus, mediatora pienākums ir reģistrēties NMI, iegūt akreditāciju un nokārtot pārbaudījumus.

Nīderlandē ir uzsākta iniciatīva mediācijas izmantošanai tiesās, saukta par "Mediation naast rechtspraak". Tas nozīmē, ka apgalbaltiesa vai apelācijas tiesa, kurā tiek izskatīta Jūsu lieta var Jūs informēt par iespēju izmantot mediatoru. Tiesa šādu informāciju var sniegt rakstveidā, šādā gadījumā puses saņems vēstuli ar informācijas bukletu, mediācijas pašnovērtējumu un atbildes veidlapu. Tiesnesis lietas izskatīšanas laikā var arī norādīt, ka lieta ir piemērota meditācijai, un ierosināt jums un otrai pusei izmantot šādu iespēju.

Jūs varat arī pats vērsties pie mediācijas amatpersonas. Katrā apgabaltiesā un apelācijas tiesā ir šāda amatpersona, kas var atbildēt uz Jūsu jautājumiem, nodot otrai pusei Jūsu priekšlikumu veikt mediāciju, palīdzēt pusēm atrast pareizo mediatoru un sarīkot pirmo mediācijas sēdi.

Papildu informāciju par mediāciju var iegūt:

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama vienmēr, un visbiežāk to izmanto civiltiesībās un publiskajās tiesībās.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediācijas izmantošana ir pilnībā brīvprātīga. Pastāv mediatoru rīcības kodekss.

Informācija un mācības

Nīderlandes Mediācijas institūtā (NMI) var iegūt informāciju par mediāciju un reģistrētiem mediatoriem.

NMI neatkarīgā veidā nodrošina kvalitāti attiecībā uz mediatoriem un mediāciju visā valstī, kā arī uztur publisku mediatoru reģistru.

NMI datu bāzē reģistrētie mediatori ir apmācīti un kvalificēti veikt mediāciju saskaņā ar NMI mediācijas noteikumiem. Mediatori ir apņēmušies ievērot NMI Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Lai mediatori tiktu iekļauti NMI reģistrā, tiem jāizpilda divi pamatnoteikumi:

  • sekmīgi jāpabeidz mediatoru apmācība NMI akreditētā institūtā;
  • jānokārto pārbaudījumi, kas apliecina vajadzīgās zināšanas.

NMI ir akreditējis vairākus mediācijas mācību institūtus. Šie institūti piedāvā apmācības programmas, sākot no sešu dienu pamatkursa līdz 20 vai vairāk dienu kursiem. Šo apmācības kursu veiksmīga pabeigšana ir viens no diviem pamatnoteikumiem, lai mediatoru iekļautu NMI mediatoru reģistrā.

Otrs pamatnoteikums iekļaušanai NMI reģistrā ir pārbaudījuma nokārtošana, kas apliecina vajadzīgās zināšanas. Nīderlandes valdība vāc statistikas datus par mediāciju (kopsavilkums pieejams angļu valodā).

Kādas ir starpniecības izmaksas?

Mediācija civiltiesisku strīdu izšķiršanā netiek sniegta bez maksas.

Izmaksas ir atkarīgas no lietas veida. Dažas procedūras ir sarežģītas un laikietilpīgas, tādēļ tās ir dārgākas. Citos gadījumos pusēm ir ieteicams mediācijā iesaistīt specializētu juristu. Dažkārt pēc nosūtīšanas pie mediatora puses savas problēmas atrisina pašas – tas liecina, ka mediācija palīdz novērst strīda saasināšanos.

Ja pusēm ir pietiekami finanšu līdzekļi, tām pašām ir jāsedz mediācijas izmaksas. Ienākumu slieksnis, lai varētu izmantot valsts finansētu advokātu, ir:

  • precētiem pāriem, reģistrētiem partneriem vai personām, kas dzīvo kopā: € 35 200 gadā;
  • citām personām: € 24 900 gadā.

Papildu šiem finansiālajiem ierobežojumiem juridiskā palīdzība nav pieejama pusēm, kurām piederošo līdzekļu apjoms pārsniedz summu, kas jādeklarē nodokļu iestādēs. Šo līdzekļu skaitā ir otrs mājoklis, vēl kāds nekustamais īpašums, uzkrājumi, skaidras naudas uzkrājumi, manta u. c. Precīzu summu attiecībā uz precētiem pāriem, reģistrētiem partneriem vai personām, kas dzīvo kopā, nosaka, ņemot vērā nodokļu iestāžu datus.

Ja pušu līdzekļu apjoms ir mazāks par piemērojamo slieksni, valsts palīdz finansēt advokāta vai mediatora izmaksas. Tomēr valsts nekad nesedz izmaksas pilnībā. Katrai pusei jāsedz daļa izmaksu. Šī summa ir € 51 par 0–4 stundām un € 102 par vairāk nekā piecām stundām (summa attiecas uz mediāciju, nevis uz pusi). Summa, kas jāmaksā par advokāta pakalpojumiem, ir lielāka. Šie skaitļi ir tikai indikatīvi, un tie nav juridiski saistoši. Konkrētā summa ir atrodama Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

Vai ir iespējama mediācijas rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Direktīva 2008/52/EK ļauj strīdā iesaistītām pusēm lūgt mediācijā panāktu rakstisku izlīgumu atzīt par izpildāmu. Dalībvalstis nosaka, kurās tiesās un iestādēs ir jāiesniedz šādi lūgumi. Informāciju par minētās direktīvas īstenošanu var iegūt Juridiskās palīdzības padomē.

Saites

Nīderlandes Mediācijas institūts

Lapa atjaunināta: 11/04/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.