Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Portugāle

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot mediāciju? Tā ir alternatīva strīdu izšķiršanas (ASI) procedūra, kuras laikā mediators palīdz strīdā iesaistītajām pusēm panākt vienošanos. Portugāles valdība un praktizējošie juristi apzinās mediācijas priekšrocības.

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ar ko sazināties?

Portugālē ir centralizēta valdības struktūra, kas atbild par mediācijas darbību regulēšanu, proti, Tiesiskuma ģenerāldirektorāts (Direção-Geral da Política de Justiça).

Šis ģenerāldirektorāts ir Portugāles Tieslietu ministrijas departaments, kura adrese ir šāda:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisbon.

Kontaktinformācija:

  • e-pasts: correio@dgpj.mj.pt;
  • tālrunis: (+351) 217924000;
  • fakss: (+351) 217924048 vai 217924090.

Šī ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams vairums informācijas par valsts nodrošinātajiem mediācijas pakalpojumiem, kā arī citām alternatīvas strīdu izšķiršanas metodēm.

Ģenerāldirektorāts nesniedz informāciju par to, kā pašam atrast mediatoru, taču tā rīcībā ir mediatoru saraksts. Kad atbilstīgi noteikumiem par valsts nodrošinātajiem starpniecības pakalpojumiem tiek izlemts par mediāciju, mediatora izvēle notiek automātiski.

Portugālē nav nevalstisku organizāciju (NVO), kas darbotos mediācijas jomā. Taču pastāv privātas asociācijas, kas sniedz mediācijas pakalpojumus un nodrošina mediatoru apmācības programmu.

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir pieļaujama daudzās jomās.

Portugāle ir veikusi pasākumus, lai veicinātu mediācijas izmantošanu konkrētās tiesību jomās, proti, ģimenes lietās, nodarbinātības lietās, krimināllietās, civillietās un komerclietās.

Mediācijai ģimenes lietās, nodarbinātības lietās un krimināllietās pastāv atsevišķas struktūras ar mediācijas ekspertiem šajās jomās. Civillietās un komerclietās mediācija notiek kā procesa posms maza apmēra prasību tiesās jeb miertiesās (Julgados de Paz).

Mediācija var notikt arī ārpus minēto tiesu kompetences, un to uzskata par ārpustiesas mediāciju. Šāda veida mediācijā nepiemēro tādu pašu procedūru kā miertiesu kompetencē esošajās lietās, jo gadījumos, kad ārpustiesas mediācijas ceļā netiek panākta vienošanās, šo procesu nevar nodot izskatīšanai tiesā atšķirībā no mediācijas civillietās un komerclietās, kas ietilpst miertiesu kompetencē.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediācijas izmantošana ir pilnīgi brīvprātīga.

Nav valsts mēroga mediatoru rīcības kodeksa. Mediatori darbojas saskaņā ar Eiropas mediatoru rīcības kodeksu, un konkrēti stingri juridiski un administratīvi noteikumi definē mediatoru darbības un priekšnoteikumus attiecībā uz praktizēšanu šajā profesijā. Pastāv pamatnostādnes par mediācijas sesiju veikšanu, metodēm, ko var izmantot, lai panāktu konstruktīvu sazināšanos vai attiecības ar pusēm, un veidiem, kā mediatori var ierosināt domstarpību atrisināšanu.

Mediatoru darbību uzrauga publiskas mediācijas sistēmas ietvaros; izmantotais mediācijas veids ir atkarīgs no jomas, kurā attiecīgais mediators darbojas. Publiskajā sistēmā ietilpst pārraudzības komiteja, kas uzrauga mediācijas īstenošanu. Kritēriji, ko piemēro mediatoru apmācības laikā, ir vērsti uz to, lai veicinātu Eiropas mediatoru rīcības kodeksā ietverto ētikas normu un principu iedzīvināšanu.

Katrā mediācijas jomā – ģimenes lietās, nodarbinātības lietās, krimināllietās, civillietās un komerclietās – pastāv savs tiesiskais regulējums, kurā noteiktas mediācijas veikšanas pamatnostādnes.

Pašlaik valsts nodrošinātās mediācijas sistēmas, tostarp mediācija civillietās un komerclietās, ko īsteno miertiesās (Julgados de Paz), ir vērsta uz strīdu izšķiršanu tikai Portugālē, izmantojot Portugāles tiesību aktos paredzētās procedūras un nolūkus.

Informācija un apmācība

Informāciju var atrast Tiesiskuma ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes mediācijas sadaļā.

Portugālē apkopo statistiku par mediācijas izmantošanu. Tiesiskuma ģenerāldirektorāts apkopo informāciju par uzsāktajām mediācijas sesijām, sesiju skaitu, kuru noslēgumā vai nu ir vai nav panākta vienošanās, kā arī par katras sesijas ilgumu.

Portugālē nav valsts apmācības iestādes mediatoriem, viņus apmāca privātas struktūras. Mediācijas kursus akreditē Portugāles Tieslietu ministrija. Lai saņemtu akreditāciju, kursos ir jānodrošina noteikts mācību stundu skaits, jāizmanto konkrēta apmācības prakse un jāparedz īpaša satura programma, kas atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem.

Privātajām struktūrām, kas apmāca tos mediatorus, kuri ir kandidāti iekļaušanai Tiesiskuma ģenerāldirektorāta izstrādātajos sarakstos, ir jāievēro noteiktie apmācības kritēriji. Apmācības programma nodrošina, lai šie mediatori būtu atbilstīgi sagatavoti un profesionāli kompetenti ar mediācijas palīdzību izšķirt strīdus ģimenes lietās, nodarbinātības lietās, krimināllietās un civillietās.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Ja mediācija ģimenes lietās notiek pēc tiesas iniciatīvas saskaņā ar 147.C pantu Likumā par aizgādību pār bērniem, samaksa netiek iekasēta. Visos citos gadījumos par mediāciju ir paredzēta samaksa, izņemot, ja ir piešķirta juridiskā palīdzība.

Ja mediācija notiek pēc pušu iniciatīvas, katras puses izmaksas ir atkarīgas no strīda priekšmeta, un tās ir šādas:

  • mediācija ģimenes lietās: EUR 50 no katras puses;
  • mediācija krimināllietās: bez maksas, ja to piemēro pēc valsts prokurora vai apsūdzētā un cietušā iniciatīvas;
  • mediācija nodarbinātības lietās: EUR 50 no katras puses;
  • mediācija civillietās un komerclietās: EUR 25 no katras puses (šāda veida mediācija var notikt miertiesās, un šādā gadījumā maksu piemēro, ja tiek panākta vienošanās).

Ja pusēm ir jāsedz izmaksas saistībā ar mediācijas procesu un tām ir finansiālas grūtības, puses var attiecīgajā iestādē (sociālā nodrošinājuma iestādes - Instituto de Segurança Social) lūgt juridisko palīdzību un atbrīvojumu no maksas.

Noderīgas saites

Tiesiskuma ģenerāldirektorāts

Maza apmēra prasību tiesu uzraudzības padome

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.