Mediācija ES dalībvalstīs

Rumānija

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot starpniecību? Tā ir alternatīva strīdu risināšanas (ASR) procedūra, kuras laikā starpnieks palīdz strīdā iesaistītajām pusēm panākt vienošanos. Rumānijas valdība un praktizējošie juristi apzinās starpniecības priekšrocības.

Saturu nodrošina
Rumānija

Ar ko sazināties?

Rumānijā starpniecību pārrauga Starpniecības padome, kas tika nodibināta saskaņā ar likumu Nr. 192/2006 par starpniecību. Tā ir pastāvīga juridiska organizācija, kas darbojas sabiedrības interesēs un kuras mītne atrodas Bukarestē.

Likums Nr. 192/2006 nosaka juridisko bāzi starpniecības ieviešanai, saskaņā ar kuru tiek īstenota starpnieka profesija.

Starpniecības padomes locekļus ieceļ starpnieki un apstiprina Rumānijas Tieslietu ministrija.

Galvenie Starpniecības padomes uzdevumi ir pieņemt lēmumus šādās jomās:

 • noteikt starpniecības jomas mācību standartus, balstoties uz labāko ārvalstu pieredzi, un uzraudzīt to ievērošanu;
 • apstiprināt starpniekus un veidot un papildināt starpnieku sarakstu;
 • apstiprināt starpnieku mācības plānu;
 • pieņemt Ētikas un deontoloģijas kodeksu, kas jāievēro apstiprinātajiem starpniekiem, kā arī noteikumus par viņu disciplināratbildību;
 • pieņemt noteikumus par Starpniecības padomes organizāciju un darbības kārtību;
 • Izvirzīt priekšlikumus par esošo starpniecību reglamentējošo tiesību aktu papildināšanu vai saskaņošanu ar citiem aktiem.

Starpniecības padomes kontaktinformācija:

Adrese: Cuza Vodă 64, sektors 4, Bukareste

Tālrunis: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fakss: 004 021 330 25 28

E-pasta adreses: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Profesionālo starpnieku asociāciju valsts reģistrs

Starpniecības padome ir izveidojusi Profesionālo starpnieku asociāciju valsts reģistru. Šajā reģistra ir informācija par visām nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar starpniecību un pārstāv starpnieku profesionālās intereses.

Profesionālo asociāciju, kas nodarbojas ar starpniecību, saraksts:

Starpnieku kolēģija

Saskaņā ar Likuma Nr. 192/2006 12. pantu apstiprinātos starpniekus reģistrē Starpnieku kolēģijā, ko pārvalda Starpniecības padome, un šo informāciju publicē Rumānijas Oficiālā vēstneša pirmajā daļā.

Informācija par Starpnieku kolēģiju ir pieejama arī Starpniecības padomes un Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnēs.

Apstiprināto starpnieku sarakstā ir informācija par:

 • to dalību profesionālās asociācijās;
 • iestādi, kur tie ieguvuši profesiju;
 • apgūto starpniecības mācību programmu;
 • svešvalodām, kurās tie var veikt starpniecības pakalpojumus;
 • kontaktinformāciju.

Personas, kas vēlas risināt strīdu starpniecības ceļā, var sazināties ar starpniekiem tiesu iestādēs vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē viena mēneša laikā pēc “starpnieku kolēģijas saraksta” publicēšanas.

Starpniecības padomei ir pienākums regulāri (vismaz reizi gadā) atjaunināt Starpnieku kolēģijas sarakstu un nodot informāciju tālāk tiesām, vietējām valsts iestādēm un Tieslietu ministrijai.

Kurā jomā starpniecība ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Likuma Nr. 192/2006 2. pants ļauj pusēm izmantot starpniecību, lai risinātu civiltiesiskus, krimināltiesiskus vai ģimenes lietu strīdus, kā arī domstarpības citās jomās, ko nosaka tiesību normas. Starpniecības ceļā var risināt arī patērētāju pretenzijas un citus strīdus, uz ko attiecas neobligātās tiesību normas. Savukārt lietas, kas saistītas ar personu tiesībām un obligātajām tiesību normām, nevar risināt starpniecības ceļā.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Starpniecības izmantošana ir brīvprātīga. Nevienai personai nav pienākuma izmantot starpniecības pakalpojumus, un no starpniecības jebkurā laikā var atteikties. Citiem vārdiem sakot, puses jebkurā laikā var izvēlēties citu strīdu risināšanas veidu: tiesā vai šķīrējtiesā. Ieinteresētās puses var vērsties pie starpnieka pirms vēršanās tiesā, kā arī tiesas procesa laikā.

Tomēr starpniecības jomā ir vairāki valsts normatīvie akti, kas tiesnešiem uzliek par pienākumu noteiktos gadījumos informēt puses par starpniecības iespēju un tās priekšrocībām. Dažos gadījumos pusēm, kas izvēlas starpniecību vai citu alternatīvās strīdu izšķiršanas veidu, tiek piedāvāti finansiāli pabalsti.

2007. gada 17. februārī Starpniecības padome pieņēma starpnieku Ētikas un deontoloģijas kodeksu. Šis kodekss ir saistošs visiem Starpnieku kolēģijā iekļautajiem starpniekiem.

Informācija un mācības

Galvenais informācijas avots par starpniecību Rumānijā ir Starpniecības padomes tīmekļa vietne.

Starpnieku mācības nodrošina tikai privātais sektors, taču Starpniecības padome ir atbildīga par mācību sniedzēju apstiprināšanu, lai nodrošinātu, ka visi kursi un mācības atbilst vienotiem standartiem.

Starpniecības padomes oficiālajā tīmekļa vietnē ir atrodams arī mācību sniedzēju saraksts.

Mācību kursi notiek regulāri. Šobrīd spēkā ir viena mācību programma, kas nodrošina starpnieku sākotnējās mācības (80 stundas). Programma izvirza mācību mērķus, iemaņas, kas jāapgūst līdz programmas pabeigšanai, un vērtēšanas metodes. Astoņiem mācību sniedzējiem, ko apstiprina Starpniecības padome, ir pienākums izstrādāt mācību materiālus un uzdevumus saskaņā ar nacionālās mācību programmas vadlīnijām.

Kādas ir starpniecības izmaksas?

Starpniecība nav bez maksas; samaksas apmērs ir atkarīgs no vienošanās starp privāto starpnieku un iesaistītajām pusēm.

Šobrīd pašvaldību un valsts iestādes nepiedāvā juridisku vai finansiālu atbalstu starpniecības pakalpojumu sniegšanai.

Vai ir iespējama starpniecības rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Direktīva 2008/52/EK rada iespēju pieprasīt, lai starpniecības ceļā panākta rakstveida vienošanās būtu izpildāma. Dalībvalstis Komisijai dara zināmas tās tiesas vai citas atbildīgās iestādes, kas ir kompetentas pieņemt šādus lūgumus.

Rumānija šo informāciju vēl nav paziņojusi.

Lapa atjaunināta: 10/06/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.