Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Slovākija

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc nemēģināt atrisināt strīdu, izmantojot starpniecību? Tā ir alternatīva strīdu risināšanas (ASR) procedūra, kuras laikā starpnieks palīdz strīdā iesaistītajām pusēm panākt vienošanos. Slovākijas valdība un praktizējošie juristi apzinās starpniecības priekšrocības.

Saturu nodrošina
Slovākija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ar ko sazināties?

Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejama īpaša mediācijai veltīta sadaļa tikai slovāku valodā.

Kurā jomā mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācijas mehānismi ir noteikti Likumā Nr. 420/2004 Coll. par mediāciju un ar kuru groza atsevišķus likumus, kas nosaka:

  • mediācijas veikšanas kārtību;
  • mediācijas pamatprincipus;
  • mediācijas organizēšanu un sekas.

Šis likums attiecas uz strīdiem, kas saistīti ar civiltiesiskām attiecībām, ģimenes tiesībām, komerclīgumiem un darba tiesībām.

Mediācija ir ārpustiesas process, kura laikā mediators cenšas izšķirt strīdu, kas izriet no līguma vai cita veida tiesiskajām attiecībām. Šā procesa ietvaros mediators cenšas palīdzēt izšķirt strīdu divām vai vairāk pusēm.

Likuma Nr. 99/1963 (Civilprocesa likums ar grozījumiem) 99. panta 1. punkta trešais teikums ir šāds: “Ja lietas apstākļi to ļauj, pirms pirmās tiesas sēdes un tiesvedības gaitā tiesa var aicināt puses piedalīties informatīvā sēdē ar mediatoru, kas ir reģistrēts Mediatoru reģistrā, lai censtos izšķirt strīdu ar mediācijas palīdzību.”

Informācija un apmācība

Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā par mediāciju slovāku valodā ir sniegta informācija par mediāciju. Papildu informācija ir pieejama Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnē.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Mediācija ir maksas pakalpojums. Mediatora atlīdzība tiek noteikta individuāli un parasti ir balstīta uz stundas likmi vai noteiktu summu. Mediācija ir saimnieciska darbība, un tās izmaksas nav iepriekš noteiktas.

Vai ir iespējama mediācijas rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Direktīva 2008/52/EK paredz, ka strīda puses ir tiesīgas pieprasīt mediācijas rezultātā panākta rakstveida izlīguma izpildi. Dalībvalstis par to paziņos tiesām un citām iestādēm, kas ir kompetentas izskatīt šādus pieprasījumus.

Slovākijā mediācija ir neformāls, brīvprātīgs un konfidenciāls process strīdu izšķiršanai ārpus tiesas, izmantojot mediatoru. Mediācijas mērķis ir panākt abām pusēm pieņemamu izlīgumu.

Mediācijas procesa rezultātā panāktais izlīgums ir jāsagatavo rakstveidā. Šis izlīgums pamatā attiecas uz izlīgumā iesaistītajām pusēm un ir tām saistošs. Pamatojoties uz šo izlīgumu, puse, kurai piešķirtas tiesības, var pieprasīt lēmuma izpildi tiesas ceļā vai piespiedu izpildi ar nosacījumu, ka izlīgums:

  • ir sagatavots notariālā akta formā;
  • to kā izlīgumu tiesā ir apstiprinājusi arbitrāžas struktūra.

Ja medācijas ceļā nav iespējams vienoties, lietu var nodot izskatīšanai tiesā.

Saites

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.