Mediācija ES dalībvalstīs

Slovākija

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc strīda izšķiršanai neizmantot mediāciju? Tas ir alternatīvs strīdu izšķiršanas veids, saskaņā ar kuru mediators palīdz strīdā iesaistītajām pusēm panākt vienošanos. Slovākijā par mediācijas priekšrocībām ir informēta gan valdība, gan praktizējošie juristi.

Saturu nodrošina
Slovākija

Ar ko sazināties?

Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sadaļa par mediāciju, kas pieejama tikai slovāku valodā.

Kurā jomā mediācijas izmantošana ir pieļaujama un/vai notiek visbiežāk?

Mediācijas mehānismi ir paredzēti Likumā Nr. 420/2004 par mediāciju, ar kuru groza vairākus likumus un kas nosaka:

  • mediācijas kārtību,
  • mediācijas pamatprincipus un
  • mediācijas organizāciju un sekas.

Šo likumu piemēro strīdiem, kas izriet no civiltiesībām, ģimenes tiesībām, komerctiesībām vai darba tiesībām.

Mediācija ir ārpustiesas procedūra, kurā iesaistītās puses ar mediatora palīdzību cenšas atrisināt strīdu, kas izriet no šo pušu līgumattiecībām vai citām tiesiskām attiecībām. Tā ir procedūra, kurā divas vai vairākas strīdā iesaistītās puses to izšķir ar mediatora palīdzību.

Likuma Nr. 160/2015, Civilprocesa kodeksa, kurā izdarīti grozījumi, 170. panta 2. punktā ir noteikts: “Ja tas ir iespējams un lietderīgi, tiesa cenšas izšķirt strīdu izlīguma ceļā vai iesaka pusēm mēģināt panākt izlīgumu ar mediācijas starpniecību.”

Informācija un apmācība

Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā par mediāciju sniegta informācija par mediāciju slovāku valodā. Plašāka informācija atrodama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnē.

Cik izmaksā mediācija?

Mediācija ir maksas pakalpojums. Mediatora atlīdzība tiek noteikta individuāli un parasti tiek aprēķināta, balstoties uz stundas likmi, vai ir fiksēta summa. Mediācija ir uzņēmējdarbība, un konkrētas tās izmaksas nav noteiktas.

Vai mediācijas ceļā panāktās vienošanās ir izpildāmas?

Direktīva 2008/52/EK paredz iespēju pusēm, kas mediācijas rezultātā noslēgušas rakstisku vienošanos, lūgt, lai vienošanās tiek atzīta par izpildāmu. Dalībvalstis par to paziņos tiesām un citām iestādēm, kas ir kompetentas pieņemt šādus lūgumus.

Mediācija ir neformāls, brīvprātīgs un konfidenciāls process strīdu risināšanai ārpus tiesas ar mediatora palīdzību. Mediācijas mērķis ir panākt vienošanos, kas ir pieņemama abām pusēm.

Mediācijas rezultātā noslēgtā vienošanās ir jāsagatavo rakstveidā. Šī vienošanās pamatā attiecas pusēm, kas to slēgušas, un ir tām saistoša. Pamatojoties uz šo vienošanos, puse, kurai ir piešķirtas attiecīgās tiesības, var pieprasīt lēmuma izpildi, ar nosacījumu, ka vienošanās ir:

  • sagatavota notariāla akta formā,
  • arbitrāžas iestāde to ir apstiprinājusi kā izlīgumu, kas panākts tiesā.

Ja mediācijas ceļā nav iespējams vienoties, lietu var izskatīt tiesā.

Noderīgas saites

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 19/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.