Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Belġju

Minflok tiftaħ kawża, għaliex ma ssolvix tilwima permezz tal-medjazzjoni? Din hija forma alternattiva ta’ soluzzjoni għat-tilwim, fejn medjatur jgħin lill-partijiet sabiex jaslu għal ftehim. Fil-Belġju, il-gvern u l-professjonisti huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni (Commission fédérale de médiation).

Għalkemm din ma tagħmilx medjazzjonijiet hija stess, il-Kummissjoni federali tirregola l-professjoni u żżomm aġġornata lista ta’ medjaturi awtorizzati.

Is-segretarjat tal-Kummissjoni joffri tagħrif bl-Olandiż u bil-Franċiż. Tista’ tikkuntattjaha permezz tal-posta elettronika u fl-indirizz li ġej:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Il-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni tiggarantixxi (permezz tal-approvazzjoni tal-medjaturi) il-kwalità u l-iżvilupp tal-medjazzjoni.

Il-lista ta’ medjaturi hija disponibbli bl-Olandiż u bil-Franċiż.

F’liema oqsma huwa ammissibbli / frekwenti r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli fil-:

 • Liġi ċivili (inklużi kwistjonijiet tal-familja);
 • Liġi kummerċjali;
 • Liġi industrijali;
 • Teżisti wkoll medjazzjoni kriminali u ta’ riparazzjoni, iżda dawn l-oqsma ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni.

L-iktar qasam ta’ medjazzjoni frekwenti huwa l-liġi ċivili, b’mod speċjali l-kwistjonijiet tal-familja.

X’inhuma r-regoli li wieħed għandu jsegwi?

Il-medjazzjoni hija għażla volontarja tal-partijiet, u m’hijiex soġġetta għal xi pieni f’każ li ma tirnexxiex.

Skont id-dispożizzjonijiet reċenti tal-liġi tal-familja, l-imħallef huwa mistenni li jinforma lill-partijiet bl-eżistenza u l-potenzjal tal-medjazzjoni.

Jeżisti "Kodiċi ta’ Kondotta" tal-medjaturi, disponibbli bl-Olandiż u bil-Franċiż.

Informazzjoni u taħriġ

Hemm ħafna informazzjoni disponibbli fuq is-sit elettroniku, bl-Olandiż u bil-Franċiż, li tagħti tagħrif dwar l-aspetti differenti tal-medjazzjoni (il-proċess tal-medjazzjoni, spejjeż, indirizzi,…).

Ir-rokna tal-professjonisti

Din il-parti tas-sit elettroniku tal-Web tinforma dwar il-kriterji ta’ approvazzjoni u l-kondizzjonijiet tat-taħriġ tal-medjaturi.

Il-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni rregolat it-taħriġ tal-medjaturi, iżda t-taħriġ innifsu jingħata mis-settur privat.

Il-programm jinkludi kurrikulu komuni ta’ 60 siegħa li jinqasam fuq mill-inqas 25 siegħa ta’ taħriġ teoretiku u mill-inqas 25 siegħa ta’ taħriġ prattiku.

 • Il-kurrikolu komuni jkopri l-prinċipji ġenerali tal-medjazzjoni (etika/filosofija), l-istudju ta’ Modi Alternattivi differenti ta’ Soluzzjoni ta’ Tilwim, il-liġi applikabbli, l-aspetti soċjoloġiċi, psikoloġiċi u l-proċess ta’ medjazzjoni.
 • L-eżerċizzji prattiċi jkopru s-suġġetti tal-programm u jiżviluppaw, permezz ta’ simulazzjoni ta’ rwoli, il-kapaċitajiet ta’ negozjar, u ta’ komunikazzjoni.

Minbarra dan il-kurrikulu komuni, hemm programmi partikolari għal kull tip ta’ medjazzjoni (mill-inqas 30 siegħa li jinqasmu liberament bejn il-ħin tat-taħriġ teoretiku u prattiku).

Hemm programmi partikolari fil-medjazzjoni tal-familja, ċivili u kummerċjali, u soċjali.

Il-kriterji ta’ approvazzjoni

 • il-kriterji ta’ approvazzjoni tal-medjaturi,
 • id-Direttivi dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni sabiex wieħed jikseb liċenzja bħala medjatur fuq il-bażi tal-liġi tal-21 ta’ Frar 2005,
 • l-inventarju tat-talba għal rikonoxximent bħala medjatur (Word)

Il-kriterji ta’ taħriġ / taħriġ permanenti

Taħriġ bażiku

 • Id-Deċiżjoni tal-1 ta’ Frar 2007 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċeduri ta’ approvazzjoni taċ-ċentri ta’ taħriġ u tat-taħriġ tal-medjaturi approvati (PDF)
 • Il-Proċeduri ta’ taħriġ tal-medjaturi approvati mill-Kummissjoni Federali tal-Medjazzjoni

Taħriġ kontinwu

 • Deċiżjoni tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi l-obbligi tal-medjaturi approvati rigward taħriġ kontinwu u l-kriterji ta’ approvazzjoni tal-programmi f’dan is-suġġett

Il-Kodiċi ta’ kondotta tajba

 • Il-Kodiċi ta’ kondotta tajba tal-medjatur approvat (Word)

Il-Ġestjoni tal-ilmenti

 • Id-Deċiżjoni li tirrigwarda l-proċedura tal-irtirar tal-approvazzjoni, id-determinazzjoni ta’ sanzjonijiet li jirriżultaw mill-kodiċi ta’ kondotta tajba u l-proċedura tal-applikazzjoni ta’ dawn is-sanzjonijiet

Kemm tiswa flus medjazzjoni?

Medjazzjoni m’hijiex bla ħlas. Il-dritt tal-medjatur huwa soġġett għal ftehim bejn il-medjatur privat u l-partijiet. Il-liġi ma tirregolahomx. Ġeneralment, kull parti tħallas nofs id-dritt.

Parti tista’ tikseb għajnuna sabiex tħallas id-dritt ta’ medjatur, jekk din ikollha dħul baxx u sakemm il-medjatur ikun awtorizzat.

Jista’ wieħed jagħti effett lil ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Skont id-Direttiva Ewropea 2008/52/KE, huwa possibbli li wieħed jitlob li ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni isir inforzabbli. L-Istati Membri jikkomunikaw liema tribunali jew awtoritajiet oħrajn huma kompetenti sabiex jirċievu talbiet bħal dawn. Il-Belġju għadu ma kkomunikax din l-informazzjoni.

Madankollu, skont l-Artikoli 1733 u 1736 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, huwa possibbli li wieħed iġib l-approvazzjoni ta’ ftehim minn medjazzjoni mingħand imħallef, li jagħmel dan il-ftehim awtentiku u inforzabbli. F’dak li jirrigwarda l-forma, il-ftehim imbagħad jiġi mibdul f’sentenza.

Teżisti alternattiva għall-approvazzjoni. Fil-fatt huwa possibbli li wieħed jibdel il-ftehim minn medjazzjoni f’dokument notarili għand nutar. B’hekk il-ftehim ukoll isir awtentiku u inforzabbli mingħajr ma wieħed jirrikorri għal imħallef. Din l-għażla hija possibbli biss jekk il-partijiet kollha jkunu jaqblu.

Links relatati

Service Public Fédéral Justice (Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja)

Commission fédérale de médiation (Kummissjoni Federali tal-Medjazzjoni)

L-aħħar aġġornament: 06/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.