Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Repubblika Ċeka

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tirriżolviex it-tilwim permezz tal-medjazzjoni? Din hija forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (alternative dispute resolution - ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet fit-tilwima jilħqu ftehim. Il-vantaġġ li tuża l-medjazzjoni huwa l-ħin li tiffranka meta tuża din il-forma ta' soluzzjoni tat-tilwim (b'paragun ma' każ fil-qorti, li jieħu fit-tul) u ta' spiss frankar finanzjarju (meta mqabbel mal-ispejjeż ta’ każ fil-qorti).

Il-kontenut ipprovdut minn
Repubblika Ċeka
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Lil min tikkuntattja

Is-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka huwa l-korp ċentralizzat responsabbli għall-medjazzjoni bħala mezz ta' kif jiġu ttrattati l-konsegwenzi ta' reat kriminali bejn il-ħati u l-vittma fi proċedimenti kriminali. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għandu r-responsabbiltà għal dan is-servizz.

Għall-medjazzjoni fi kwistjonijiet ta' liġi ċivili, tista' tikkuntattja wieħed mill-medjaturi li joffru dak is-servizz. Il-kuntatti tal-medjaturi li jaħdmu fir-Repubblika Ċeka jinsabu f'diversi websajts billi ddaħħal il-kelma tat-tfittix 'medjazzjoni'.

Tista' ssib lista ta’ medjaturi, pereżempju fil-websajts tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi Ċeka, l-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka u l-Unjoni tal-Proċeduri tal-Arbitraġġ u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Wieħed jista' jsib kuntatti fil-websajt tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka, li jaġixxi taħt il-mandat tal-qrati distrettwali rilevanti. Dalwaqt ser tiġi ppubblikata l-lista ta’ medjaturi reġistrati skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni li għandu l-Ministeru tal-Ġustizzja.

Għadd ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u entitajiet oħra jaħdmu fil-qasam tal-medjazzjoni.

L-użu tal-medjazzjoni f'liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’kull qasam tal-liġi, barra fejn hija eskluża bil-leġiżlazzjoni. Dan jinkludi il-liġi tal-familja, il-liġi kummerċjali u l-liġi kriminali. Skont il-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, l-imħallef li jkun qed jippresjedi jista', jekk ikun prattiku u xieraq, jordna lill-partijiet fil-proċedimenti biex jagħmlu laqgħa inizjali ta' tliet sigħat ma' medjatur. F'dawn il-każijiet, il-proċedimenti jistgħu jiġu sospiżi sa tliet xhur.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Iva, il-medjazzjoni issa hija rregolati kemm bl-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni u, fil-qasam tal-proċedimenti kriminali, bl-Att Nru 257/2000 dwar is-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka.

Informazzjoni u taħriġ

Medjatur reġistrat li jaġixxi skont l-Att Nru 202/2012 irrid ikun għadda b'suċċess minn eżami professjonali quddiem kummissjoni maħtura mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Medjatur li jaġixxi taħt il-mandat tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni skont l-Att Nru 257/2000 irid ikun għadda b'suċċess minn eżami ta' kwalifika.

It-taħriġ tal-medjaturi li jaġixxu fi ħdan is-sistema tal-ġustizzja kriminali huwa żgurat mis-Servizzi tal-Probation u l-Medjazzjoni; it-taħriġ fil-qasam tal-medjazzjoni mhux kriminali huwa offrut minn firxa ta' korpi u istituzzjonijiet edukattivi.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Medjazzjoni pprovduta mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni hija bla ħlas, jew l-ispejjeż jitħallsu mill-Istat.

Jekk qorti tisspospendi l-proċedimenti f'każ ċivili u tordna lill-partijiet jagħmlu laqgħa inizjali ma' medjatur, l-ewwel tliet sigħat tal-laqgħa tal-medjazzjoni jitħallsu bir-rata stabbilita fil-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni (CZK 400- għal kull siegħa mibdija), u dan jinqasam bejn iż-żewġ partijiet b'mod ugwali (jekk il-partijiet ikunu eżentati mill-ispejjeż tal-qorti, jitħallsu mill-Istat). Jekk il-medjazzjoni testendi lil hinn minn tliet sigħat, l-ispejjeż ulterjuri jinqasmu ugwalment bejn iż-żewġ partijiet, sal-ammont miftiehem bejn il-medjatur u l-partijiet fil-medjazzjoni (jiġifieri fil-proċedimenti).

Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Direttiva 2008/52/KE tippermetti lil dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jkun infurzabbli. Ftehim bejn il-partijiet fil-medjazzjoni f'każ ċivili jista' jiġi ppreżentat lill-qorti għall-approvazzjoni fil-kuntest ta' proċedimenti ulterjuri. Ir-riżultati ta’ medjazzjoni li tkun saret fil-kuntest ta’ proċedimenti kriminali mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni jistgħu jitqiesu mill-prosekutur pubbliku u l-qorti fid-deċiżjoni tagħhom fil-każ partikolari.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.