Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Estonja

Minflok tmur il-qorti, għalfejn ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, li biha medjatur jipprova jgħin dawk involuti f'tilwima biex jintlaħaq qbil. Il-gvern u l-ġuristi tal-Estonja jinsabu konxji tal-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Lil min għandek tikkuntattja?

Fl-Estonja għandha ssir distinzjoni bejn il-medjazzjoni u l-konċiljazzjoni. Il-medjazzjoni hija kunċett wiesa’ li tkopri l-attivitajiet kollha fejn parti terza indipendenti tintervjeni bejn persuni li ma jkunux qed jaqblu fuq kwalunkwe kwistjoni, mingħajr ma jkollha d-drittijiet ta' arbitru f'qorti.

F’xi każijiet il-medjatur jista’ jkun il-Kanċillier tal-Ġustizzja. Għalkemm il-kunċett ta’ "ombudsman" mhux użat fl-Att dwar il-Kanċillier tal-Ġustizzja, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jwettaq ukoll il-funzjonijiet ta’ ombudsman, billi jissorvelja jekk korpi tal-gvern jikkonformawx mad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-poplu u mal-prinċipji ta' governanza tajba u jissorvelja wkoll il-gvernijiet lokali, il-persuni ġuridiċi fil-liġi pubblika u entitajiet privati li jwettqu funzjonijiet pubbliċi. Mill-2011, il-Kanċillier tal-Ġustizzja wettaq ukoll il-funzjonijiet tal-ombudsman għat-tfal skont l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Tista' ssib aktar informazzjoni fuq il-websajt tal-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja.

Skont il-liġi Estonjana, il-konċiljazzjoni tirreferi għall-attivitajiet ta' konċiljatur jew korp tal-konċiljazzjoni f'każijiet ċivili. Il-konċiljazzjoni hija regolata mill-Att dwar il-Konċiljazzjoni, u l-medjazzjoni taħt Att speċifiku li jipprovdi għall-medjazzjoni. L-Att dwar il-Konċiljazzjoni kien abbozzat biex jittrasponi d-Direttiva 2008/52/KE dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali fil-liġi Estonjana.

Taħt l-Att dwar il-Konċiljazzjoni, konċiljatur jista' jkun kull persuna naturali li l-partijiet ikunu talbuha biex taġixxi bħala konċiljatur. Avukati u nutara jistgħu wkoll jaġixxu bħala konċiljatur. Taħt l-Att speċifiku r-rwol ta' konċiljatur jista' jiġi assenjat ukoll lil stat jew korp tal-gvern lokali.

Fil-websajt tal-Kamra tan-Nutara hemm lista ta' nutara lesti li jaġixxu bħala konċiljaturi.

Fil-websajt tal-Kamra tan-Nutara hemm lista ta' avukati lesti li jaġixxu bħala konċiljaturi.

Il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali qed jippjana biex jiżviluppa l-attivitajiet ta’ konċiljaturi u medjaturi tal-familja.

Tista' tikkuntattja wkoll l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li ġejjin:

  • L-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Medjaturi tipprovdi informazzjoni kemm bl-Estonjan kif ukoll bl-Ingliż. Il-persuna ta' kuntatt hija Anneli Liivamägi.
  • L-Unjoni Estonjana għall-Benessri tat-Tfal hija assoċjazzjoni mingħajr skop ta' qligħ li tappoġġa d-drittijiet tat-tfal. L-attivitajiet tagħha jinkludu pariri lill-ġenituri li jixtiequ jisseparaw jew jiddivorzjaw, fejn jinkoraġġuhom biex jużaw is-servizzi tal-konċiljaturi sabiex jipproteġu l-interessi tat-tfal tagħhom. L-Unjoni organizzat sessjonijiet ta' taħriġ dwar is-suġġett tal-medjazzjoni tal-familja.
  • L-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Assigurazzjoni waqqfet medjatur tal-assigurazzjoni biex jittratta tilwim bejn detenturi tal-assigurazzjoni u assiguraturi jew sensara tal-assigurazzjoni.

Taħt l-Att Kollettiv għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim dwar ix-Xogħol, il-partijiet għandhom id-dritt ta’ rikors quddiem il-konċiljatur pubbliku fil-każ ta' tilwim industrijali kollettiv (tilwima rigward it-termini ta’ ftehim kollettiv). Il-Konċiljatur Pubbliku huwa espert imparzjali li jgħin lil dawk involuti f'tilwim industrijali biex jintlaħaq kompromess.

L-indirizz ta' kuntatt tal-Konċiljatur Pubbliku għal tilwim industrijali kollettiv huwa Henn Pärn, Konċiljatur Pubbliku, telefon: +372 6269 960 , posta elettronika Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Tista' ssib aktar informazzjoni fuq il-websajt tal-Konċiljatur Pubbliku.

F'liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni li jsir r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-proċess ta' konċiljazzjoni previst fl-Att dwar il-Konċiljazzjoni jista' ġeneralment jintuża biex jissolva kwalunkwe tilwim ċivili. Hemm proċedura ta' konċiljazzjoni f'kawżi ċivili meta t-tilwima tkun tikkonċerna relazzjoni fil-liġi privata u tkun qiegħda tiġi eżaminata minn qorti tal-kontea. Filwaqt li m'hemmx statistiċi komparattivi, huwa probabbli li l-medjazzjoni hija aktar komuni fil-qasam tal-liġi tal-familja.

Il-Kanċillier tal-Ġustizzja jsolvi tilwim li jikkonċerna d-diskriminazzjoni meta individwu japplika għal dikjarazzjoni li ġie diskriminat fuq raġunijiet ta' sess, razza, nazzjonalità (oriġini etnika), il-kulur, il-lingwa, l-oriġini, ir-reliġjon, l-opinjoni politika jew twemmin ieħor, l-istatus finanzjarju jew soċjali, l-età, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali jew karatteristiċi oħra stabbiliti bil-liġi. Il-medjaturi jistgħu wkoll jaġixxu fl-eventwalità ta' ksur tad-drittijiet fundamentali.

Il-Konċiljatur Pubbliku jaġixxi bħala konciljatur f'tilwim industrijali kollettiv.

Hemm regoli speċifiċi li jridu jiġu segwiti?

Skont il-liġi Estonjana r-rikors għall-konċiljazzjoni huwa ġeneralment volontarju.

L-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Medjaturi fasslet standard professjonali li ser ikun meħtieġ għall-konċiljaturi li jkunu jixtiequ jaġixxu bħala medjaturi tal-familja fl-Estonja.

Il-Kodiċi Estonjan tal-Proċedura Ċivili għandu regola speċjali li tipprovdi għal konċiljazzjoni minn imħallef f’sitwazzjonijiet fejn ġenitur jikser ordni rigward il-kuntatt mat-tfal. Skont it-Taqsima 563 tal-Kodiċi, dwar petizzjoni minn ġenitur wieħed, il-qorti tista' tħarrek liż-żewġ ġenituri biex jidhru l-qorti biex isolvu t-tilwima permezz ta' ftehim. Il-qorti tordna lill-ġenituri biex jidhru personalment u tgħarrafhom bil-potenzjal ta' konsegwenzi ġuridiċi (multa jew detenzjoni) jekk jonqsu milli jidhru.

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jipprovdi wkoll li jekk il-qorti tħoss li jkun neċessarju, fl-interess li jiġi solvut il-każ skont il-fatti tal-każ u l-proċedimenti li jkunu saru sa dak iż-żmien, tista' tobbliga lill-partijiet biex jieħdu sehem fi proċess ta' konċiljazzjoni taħt l-Att ta' Konċiljazzjoni.

Il-Konċiljazzjoni permezz tal-Kanċillier tal-Ġustizzja hija regolata skont it-Taqsimiet 355-3515 tal-Att dwar il-Kanċillier tal-Ġustizzja.

Ir-riżoluzzjoni ta' tilwim industrijali kollettiv, l-attivitajiet tal-Konċiljatur Pubbliku u d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet involuti fil-proċess huma regolati mill-Att Kollettiv għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim Industrijali.

Ir-regoli ta' proċedura tal-medjatur tal-assigurazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Estonjana huma disponibbli onlajn.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali qed jgħin sabiex jiżviluppa medjazzjoni tal-familja; din tinkludi l-istabbiliment ta' kwalifikazzjoni standard għall-medjazzjoni tal-familja. Fil-futur, l-istat jew il-gvern lokali jistgħu joffru medjazzjoni u jkopru l-ispejjeż ta’ ċerti servizzi ta' medjazzjoni.

Informazzjoni u taħriġ

L-informazzjoni dwar il-konċiljaturi li jaġixxu skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni, inklużi nutara u avukati, tinsab fil-websajts ta' dawk li jaġixxu bħala konċiljatur. Fil-websajt tal-Kamra tan-Nutara hemm lista ta' nutara lesti li jaġixxu bħala konċiljaturi. L-istess informazzjoni fir-rigward tal-avukati tista' tinstab fil-websajt tal-Kamra tal-Avukati Estonjani.

Fil-websajt tal-Kanċillier tal-Ġustizzja hemm informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Kanċillier tal-Ġustizzja bħala konċiljatur.

Fil-websajt tal-Konċiljatur Pubbliku hemm informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Konċiljatur Pubbliku bħala konċiljatur.

It-taħriġ għall-medjaturi huwa pprovdut mis-settur privat (pereżempju l-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi). M'hemm l-ebda regolament speċifiku dwar it-taħriġ tal-medjaturi.

X'inhuma l-ispejjeż marbuta mal-medjazzjoni?

Skont l-Att tal-Konċiljazzjoni, il-konċiljazzjoni mhix bla ħlas; l-ispiża tal-konċiljazzjoni hija soġġetta għal ftehim bejn il-medjatur u l-partijiet involuti. Skont id-dejta fuq il-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi, fl-2013 il-konċiljazzjoni tal-familja swiet EUR 60 għal kull sessjoni. L-ispejjeż tal-medjazzjoni jinqasmu b'mod ugwali bejn il-partijiet.

Fejn il-qorti tikkunsidra li jkun meħtieġ li ssir talba lil konċiljatur jew medjatur biex tiġi solvuta tilwima, il-parti l-aktar dgħajfa ekonomikament tista' titlob l-għajnuna mill-istat sabiex tkopri l-ispejjeż.

Jekk il-Kanċillier tal-Ġustizzja jaġixxi bħala konċiljatur ma jkun hemm l-ebda tariffa x'titħallas. Madankollu, jista' jkun hemm spejjeż addizzjonali marbuta mal-proċess ta' konċiljazzjoni. Il-Kanċillier tal-Ġustizzja jiddeċiedi min għandu jħallas dawn l-ispejjeż.

Ir-riżoluzzjoni ta' tilwim industrijali kollettiv mill-Konċiljatur Pubbliku hija wkoll mingħajr ħlas. L-ispejjeż li jirriżultaw mir-riżoluzzjoni ta' tilwim industrijali kollettiv iġġarrabhom il-parti li jkollha t-tort jew jiġu maqsuma bi ftehim komuni bejn il-partijiet.

Il-medjatur tal-assigurazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Estonjana jżomm tariffa amministrattiva ta' EUR 50 u l-konċiljatur tal-assigurazzjoni tariffa massima ta' EUR 160. Jekk il-konċiljazzjoni ma tkunx suċċess nofs id-dritt ta' ħlas tal-konċiljatur tal-assigurazzjoni ma tkunx pagabbli.

Huwa possibbli li ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni jiġi infurzat?

Skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni l-ftehim konkluż bħala riżultat ta' proċess ta' konċiljazzjoni jkun eżegwibbli wara li titwettaq il-proċedura adatta li tiddikjarah eżegwibbli fuq il-bażi ta’ applikazzjoni (it-Taqsimiet 6271 u 6272 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili). Ftehim ta' Konċiljazzjoni konkluż bħala riżultat ta' proċess ta' konċiljazzjoni minn nutar jew avukat f'konformità mar-regoli stabbiliti fl-Att Notarili, jista' wkoll jiġi ddikjarat eżegwibbli minn nutar.

Ftehim milħuq permezz tal-Konċiljatur Pubbliku biex tiġi solvuta tilwima tax-xogħol kollettiv jorbot liż-żewġ partijiet u huwa validu mid-data li fiha jkun ġie ffirmat, sakemm ma jkunx intlaħaq qbil dwar skadenza għad-dħul fis-seħħ. Madankollu, dan it-tip ta' ftehim ma jikkostitwixxix titolu li jista' jkun infurzat.

L-aħħar aġġornament: 11/12/2014

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.