Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Greċja

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim permezz ta’ medjazzjoni? Din hija forma ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) fejn medjatur jgħin lill-partijiet biex jaslu għal ftehim. Il-gvern Grieg u l-prattikanti fis-sistema tal-ġustizzja huma attenti għall-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

Lil min tista’ tikkuntattja?

Is-servizzi ta’ medjazzjoni fil-Greċja huma pprovduti mill-korpi li ġejjin:

 • Skont il-Liġi 4640/2019 (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 190, 2019), li tittrasponi d-Direttiva 2008/52/KE, medjatur għandu jkun: (a) gradwat fl-edukazzjoni ogħla jew detentur ta’ diploma ekwivalenti ta’ istituzzjoni ta’ reputazzjoni internazzjonali rikonoxxuta; (b) imħarreġ minn Fornitur tat-Taħriġ għall-medjaturi rikonoxxut mill-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni jew detentur ta’ grad ta’ akkreditazzjoni minn Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea; u (c) akkreditat mill-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni u rreġistrat fir-Reġistri tal-Medjaturi. Detentur ta’ grad ta’ dottorat jew grad barrani ekwivalenti fil-medjazzjoni ma għandux għalfejn jiġi mħarreġ aktar minn Fornitur tat-Taħriġ għall-medjaturi sabiex ikun akkreditat, u jista’ jipparteċipa direttament fl-eżamijiet ta’ akkreditazzjoni. Dawk li jservu bħala uffiċjali pubbliċi, muniċipali u ġudizzjarji jew bħala impjegati ta’ entitajiet legali u istituzzjonijiet irregolati mid-dritt pubbliku u uffiċjali ġudizzjarji jew uffiċjali pubbliċi li għadhom iservu, huma pprojbiti milli jeżerċitaw il-professjoni ta’ medjatur. Uffiċjali pubbliċi u impjegati ta’ persuni ġuridiċi rregolati mid-dritt pubbliku jistgħu jaġixxu bħala medjaturi akkreditati biss fil-kuntest u għall-bżonnijiet tax-xogħol tagħhom.
 • Il-medjaturi kandidati jiġu eżaminati mill-inqas darbtejn fis-sena mill-bord tal-eżamijiet, kif maħtur mill-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni. L-eżamijiet jinkludu testijiet bil-miktub u orali u wkoll valutazzjoni bbażata fuq simulazzjonijiet.
 • Il-bord tal-eżamijiet jiddeċiedi fejn, meta u kif isiru l-eżamijiet. Id-deċiżjoni tiegħu tiġi nnotifikata lill-fornituri tat-taħriġ liċenzjati u tittella’ fis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja mill-inqas 30 jum qabel.
 • Il-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni jipprepara u jżomm ir-Reġistri tal-Medjaturi, f’forma elettronika, u dawn jittellgħu fis-sit web tal-Ministeru għall-Ġustizzja: (a) ir-Reġistru Ġenerali tal-Medjaturi, li jelenka l-medjaturi akkreditati fil-pajjiż kollu f’ordni alfabetiku strett; u (b) ir-Reġistru Speċjali tal-Medjaturi, li jelenka l-medjaturi akkreditati bbażati fid-distrett ta’ kull Qorti tal-Prim’Istanza.
 • Il-medjaturi huma akkreditati u rreġistrati fir-Reġistri tal-Medjaturi mill-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni wara l-eżamijiet. Il-medjaturi li kienu diġà akkreditati meta daħlet fis-seħħ il-Liġi 4640/2019 iżommu l-akkreditazzjoni tagħhom.
 • Il-Ministeru għax-Xogħol, is-Sigurtà Soċjali u l-Benessri jipprovdi servizz tal-gvern li jippermetti lill-impjegati jitolbu smigħ uffiċjali dwar tilwima relatata mal-impjieg. Il-proċedura titmexxa mill-Ispettorat tax-Xogħol (Epitheorisi Ergasias). Spettur speċjalizzat jiffissa seduta għall-impjegatur biex jispjega l-pożizzjoni tiegħu. Din is-seduta hija separata minn kwalunkwe proċedura ġudizzjarja.
 • L-Ombudsman tal-Konsumatur (Sinigoros tou Katanaloti) huwa awtorità indipendenti li topera taħt il-Ministeru għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kompetittività. L-Ombudsman huwa korp ekstraġudizzjarju għas-soluzzjoni konsenswali ta’ tilwim tal-konsumaturi u istituzzjoni konsultattiva li taħdem mal-gvern biex issolvi l-problemi li jaqgħu fil-mandat tiegħu. L-Ombudsman jissorvelja wkoll il-Bordijiet ta’ Riżoluzzjoni Amikevoli tat-Tilwim (Epitropes Filikou Diakanonismou) tal-Kunsilli Lokali tad-Distretti (Nomarchiakes Aftodioikiseis), li jistgħu jaġixxu jekk ma sseħħ l-ebda proċedura ġudizzjarja parallela.

F’liema qasam huwa permess u/jew l-aktar komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-proċedura tal-medjazzjoni tista’ tkopri tilwim ċivili u kummerċjali eżistenti jew futur ta’ natura nazzjonali jew transfruntiera, sakemm il-partijiet ikkonċernati jkollhom l-awtorità li jsolvu s-suġġett tat-tilwima skont id-dispożizzjonijiet tad-dritt sostantiv.

Barra minn hekk, it-tilwim privat li ġej huwa suġġett għall-proċedura tal-medjazzjoni, u, fin-nuqqas ta’ din, il-kawża ma tinstemax:

 1. tilwim bejn is-sidien ta’ sulari jew appartamenti li jirriżultaw mir-relazzjoni ta’ sjieda ta’ sular, tilwim li jirriżulta mill-operazzjoni ta’ sjieda vertikali sempliċi u kumplessa, tilwim bejn maniġers tal-proprjetà ta’ sular u vertikali u s-sidien ta’ sulari, appartamenti u proprjetajiet vertikali, kif ukoll tilwim li jaqa’ fl-ambitu regolatorju tal-Artikoli 1003 sa 1031 tal-Kodiċi Ċivili;
 2. tilwim relatat ma’ talbiet għal kumpens ta’ kwalunkwe tip għal ħsara fil-karozza, bejn il-benefiċjarji tal-kumpens jew is-suċċessuri tagħhom u dawk responsabbli għall-kumpens jew is-suċċessuri tagħhom, kif ukoll talbiet skont kuntratt ta’ assigurazzjoni tal-karozza, bejn kumpaniji tal-assigurazzjoni u detenturi ta’ polza jew is-suċċessuri tagħhom, sakemm l-avveniment ta’ ħsara ma kkawżax mewt jew ħsara fuq il-persuna;
 3. tilwim relatat ma’ tariffi skont l-Artikolu 22A tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili;
 4. tilwim familjari, ħlief għal dawk stabbilit fl-Artikolu 592(1)(a), (b) u (c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili;
 5. tilwim dwar talbiet għal kumpens minn pazjenti jew mill-qraba tagħhom kontra tobba li jirriżultaw waqt l-eżerċizzju tal-attività professjonali tat-tobba;
 6. tilwim li jirriżulta mill-ksur ta’ trademarks, privattivi, disinni jew mudelli industrijali;
 7. tilwim li jirriżulta minn kuntratti tal-borża.
 • fil-qasam tal-liġi tax-xogħol u għas-soluzzjoni ta’ tilwim tal-konsumaturi, kif deskritti hawn fuq;
 • li jinvolvi vittmi tal-vjolenza domestika (Liġi 3500/2006);
 • għal ċerti reati kif previst mil-Liġi 3094/2010.

Hemm xi regoli speċifiċi li jridu jiġu mħarsa?

- Ir-rikors għall-medjazzjoni għat-tilwim stabbilit fil-Liġi 4640/2019 huwa permess fil-każijiet li ġejjin:

 1. jekk il-partijiet jaqblu li jużaw il-medjazzjoni wara li tinqala’ t-tilwima;
 2. jekk il-partijiet huma msejħa biex jirrikorru għall-medjazzjoni u jagħtu l-kunsens tagħhom;
 3. jekk ir-rikors għall-medjazzjoni jiġi ordnat minn awtorità ġudizzjarja ta’ Stat Membru ieħor u tali rikors ma jaffettwax il-moralità u l-ordni pubbliku;
 4. jekk ir-rikors għall-proċedura ta’ medjazzjoni jkun meħtieġ mil-liġi;
 5. jekk ikun hemm klawżola ta’ medjazzjoni fi ftehim bil-miktub bejn il-partijiet.

- Il-qorti li quddiemha tkun pendenti tilwima privata li tista’ tkun soġġetta għall-medjazzjoni tista’, fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti, kif xieraq, filwaqt li tqis fid-diskrezzjoni unika tagħha ċ-ċirkostanzi kollha tal-kawża, issejjaħ lill-partijiet biex jużaw il-proċedura ta’ medjazzjoni biex isolvu t-tilwima. Jekk il-partijiet jaqblu, il-ftehim bil-miktub rilevanti jiġi inkluż fil-minuti tal-qorti. F’dan il-każ, il-qorti għandha tipposponi s-smigħ tal-kawża għal data tal-proċess wara li jgħaddu tliet xhur u mhux aktar minn sitt xhur, mingħajr ma jitqies il-waqfien tal-qorti. Il-konsegwenza hija l-istess fil-każijiet l-oħra ta’ rikors għall-medjazzjoni waqt li l-proċedimenti għas-smigħ tal-kawża ikunu pendenti. Jekk il-partijiet jew waħda minnhom tidher quddiem il-qorti permezz ta’ avukat, il-prokura tkopri wkoll il-ftehim dwar is-soġġettar tat-tilwima għall-medjazzjoni.

- Is-soġġettar ta’ tilwima, skont id-dritt privat, għall-proċess ta’ medjazzjoni ma jipprekludix li tittieħed miżura provviżorja għal dik it-tilwima, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. L-imħallef li jordna l-miżura provviżorja jista’, skont l-Artikolu 693(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, jistabbilixxi perjodu ta’ mhux inqas minn tliet xhur għall-preżentata tal-azzjoni għall-kawża prinċipali.

- Il-Prosekutur tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Eisangeleas Protodikon), fil-kuntest tar-responsabbiltajiet tiegħu, skont l-Artikolu 25(4)(a) tal-Liġi 1756/1988 (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 35, 1988), huwa intitolat li jirrakkomanda li l-partijiet jużaw il-proċedura ta’ medjazzjoni, fejn possibbli.

- Il-ftehim tal-partijiet li jużaw il-proċedura ta’ medjazzjoni huwa rregolat mid-dispożizzjonijiet tad-dritt kuntrattwali sostantiv u għandu jiddeskrivi s-suġġett ta’ tali proċedura.

Il-partijiet jidhru fil-proċedura ta’ medjazzjoni flimkien mar-rappreżentant legali tagħhom, ħlief f’tilwim tal-konsumatur u tilwim minuri, fejn id-dehra personali tal-partijiet hija permessa. Tista’ tipparteċipa wkoll parti terza fil-proċedura, jekk dan jitqies li jkun meħtieġ, bi ftehim mal-partijiet u l-medjatur.

- Medjatur jinħatar mill-partijiet jew minn parti terza magħżula mill-partijiet kollha, inklużi ċ-ċentri ta’ medjazzjoni. Ikun hemm medjatur wieħed, sakemm il-partijiet ma jaqblux bil-miktub li jkun hemm aktar minn wieħed.

- Il-ħin, il-post u dettalji proċedurali oħra tal-medjazzjoni huma determinati mill-medjatur bi ftehim mal-partijiet. Jekk ma jkunx possibbli li ż-żewġ partijiet u l-medjatur ikunu fiżikament preżenti fl-istess post u ħin, il-medjazzjoni tista’ ssir permezz ta’ telekonferenza bil-kompjuter jew b’sistema oħra ta’ telekonferenza li għaliha għandhom aċċess il-partijiet l-oħrajn fit-tilwima.

- Il-medjaturi jistgħu, waqt il-qadi ta’ dmirijiethom, jikkomunikaw ma’ kull waħda mill-partijiet u jiltaqgħu magħhom, separatament jew flimkien. Medjatur ma jistax jgħaddi informazzjoni li jkun irċieva waqt laqgħa ma’ parti minnhom lill-parti l-oħra mingħajr il-kunsens tal-parti li tkun ipprovdiet l-informazzjoni.

- Il-proċedura ta’ medjazzjoni hija fil-prinċipju kunfidenzjali, ma jinżamm l-ebda rekord, u għandha titmexxa b’mod li ma tinkisirx il-kunfidenzjalità tagħha, sakemm il-partijiet ma jaqblux mod ieħor. Qabel tibda l-proċedura, il-partijiet kollha involuti għandhom jaqblu bil-miktub li jżommu l-proċedura ta’ medjazzjoni kunfidenzjali. L-istess obbligu japplika wkoll għal kwalunkwe parti terza involuta fil-proċedura. Jekk jixtiequ hekk, il-partijiet jistgħu jintrabtu bil-miktub li jżommu l-kunfidenzjalità dwar il-kontenut tal-ftehim li jistgħu jilħqu matul il-medjazzjoni, sakemm in-notifika tiegħu ma tkunx meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-ftehim, skont l-Artikolu 8(4), jew tkun meħtieġa għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku.

- Jekk it-tilwima titressaq quddiem il-qrati jew issir soġġetta għal arbitraġġ, il-medjatur, il-partijiet, ir-rappreżentanti legali tagħhom u dawk li pparteċipaw b’xi mod fil-proċedura ta’ medjazzjoni ma jiġux eżaminati bħala xhieda u ma jitħallewx jippreżentaw informazzjoni li tirriżulta mill-proċedura ta’ medjazzjoni jew li tkun relatata magħha, u speċifikament milli jirreferu għad-diskussjonijiet, għad-dikjarazzjonijiet u għall-proposti tal-partijiet, kif ukoll għall-fehmiet tal-medjatur, sakemm dan ma jkunx meħtieġ għal raġunijiet ta’ ordni pubbliku, prinċipalment biex tkun żgurata l-protezzjoni ta’ minuri jew biex jiġi evitat kull riskju ta’ ħsara għall-integrità fiżika jew għas-saħħa mentali ta’ persuna.

- Meta jwettqu dmirijiethom, il-medjaturi huma soġġetti għar-responsabbiltà ċivili biss għal imġiba ħażina volontarja.

Applikazzjoni prattika ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR)

L-uniku mekkaniżmu ADR li jista’ jiġi meqjus bħala operattiv fil-Greċja huwa l-arbitraġġ:

Skont l-Artikoli 99 ff. tal-Kodiċi Grieg dwar il-Fallimenti, jista’ jinħatar medjatur għal proċedura ta’ konċiljazzjoni fuq talba minn persuna fiżika jew ġuridika lill-qorti tal-fallimenti (ptocheftiko dikastirio).

Il-qorti tal-falliment tiddetermina l-validità tat-talba u tista’ taħtar medjatur minn lista ta’ esperti. Ir-rwol tal-medjatur huwa li juża l-mezzi xierqa kollha biex jintlaħaq ftehim bejn id-debitur u maġġoranza (definita legalment) tal-kredituri, sabiex tiġi żgurata s-sopravivenza tan-negozju tad-debitur.

Medjatur jista’ jitlob lil istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għal kwalunkwe informazzjoni rigward l-attività ekonomika tad-debitur li tista’ tkun utli għas-suċċess tal-proċess ta’ medjazzjoni.

Jekk ma jistax jintlaħaq ftehim, il-medjatur jinforma minnufih lill-president tal-qorti, li jibda proċeduri quddiem il-qorti tal-falliment. Ir-rwol tal-medjatur jintemm hawnhekk.

Informazzjoni u taħriġ

Il-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni huwa responsabbli biex jittratta kwalunkwe kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni tal-istituzzjoni tal-medjazzjoni.

Il-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni jista’, fid-diskrezzjoni tiegħu, jistabbilixxi sottobordijiet għar-riżoluzzjoni rapida u l-eżaminazzjoni ta’ kwistjonijiet li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-Liġi 4640/2019. Is-sottobordijiet ta’ hawn fuq huma magħmula minn membri tal-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni; ma huwiex prekluż li tkun membru ta’ aktar minn sottobord wieħed. Dawn is-sottobordijiet huma awtorizzati espliċitament mill-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni biex jiffinalizzaw il-kwistjonijiet li jwettqu, sakemm il-Liġi 4640/2019 ma tistipulax speċifikament li s-Sessjoni Plenarja tal-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni hija responsabbli biex tiffinalizzahom.

Fi kwalunkwe każ, il-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni għandu jinkludi erba’ sottobordijiet, b’terminu ta’ sentejn fil-kariga u r-responsabbiltajiet li ġejjin:

 1. il-Bord għar-Reġistru tal-Medjaturi, li huwa responsabbli għaż-żamma tar-Reġistri tal-Medjaturi, għal kwalunkwe kwistjoni rilevanti jew ħruġ ta’ att li jikkonċerna r-Reġistri miżmuma u għall-ġbir tar-Rapporti Annwali tal-Attivitajiet;
 2. il-Bord tal-Etika u l-Kontroll tad-Dixxiplina, li huwa responsabbli għall-konformità tal-medjaturi mal-obbligi li jirriżultaw mil-Liġi 4640/2019, għall-applikazzjoni tal-liġi dixxiplinarja u l-impożizzjoni ta’ pieni dixxiplinari;
 3. il-Bord għall-Ispezzjoni tal-Fornituri tat-Taħriġ, li huwa responsabbli għal kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-Korpi tat-Taħriġ għall-Medjaturi;
 4. il-Bord tal-Eżamijiet, li huwa responsabbli biex jagħmel eżamijiet bil-miktub u orali u jikklassifika lill-medjaturi eżaminati għall-akkreditazzjoni.

Fornitur tat-taħriġ (“Fornitur”) għall-medjaturi, li jopera b’liċenzja mogħtija wara deċiżjoni speċjali rraġunata tal-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni, huwa:

Fornitur tat-taħriġ (“Fornitur”) għall-medjaturi, li jopera b’liċenzja mogħtija wara deċiżjoni speċjali rraġunata tal-Bord Ċentrali tal-Medjazzjoni, huwa:

A. Persuna ġuridika rregolata mid-dritt privat, li tista’ tiġi stabbilita minn:

 1. kamra tal-avukati waħda jew flimkien b’aktar minn kamra tal-avukati waħda,
 2. kamra tal-avukati waħda jew aktar fi sħubija ma’ korpi jew kmamar xjentifiċi, edukattivi jew professjonali.

Fil-każijiet (a) u (b) hija possibbli sħubija ma’ fornitur tat-taħriġ barrani ta’ reputazzjoni tajba, rikonoxxut internazzjonalment, b'esperjenza fil-provvista ta’ taħriġ ta’ medjazzjoni u, b’mod aktar ġenerali, f’metodi alternattivi ta’ soluzzjoni għat-tilwim jew fit-twettiq tal-medjazzjoni.

B. Iċ-Ċentru għall-Edukazzjoni u t-Tagħlim Tul il-Ħajja (KEDIVIM) ta’ Istituzzjoni ta’ Edukazzjoni Ogħla, li għandu kurrikulu rilevanti u li l-operat tiegħu huwa rregolat esklużivament mid-dispożizzjonijiet attwali dwar l-operat ta’ Istituzzjonijiet ta’ Edukazzjoni Ogħla, sakemm jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha tal-Liġi 4640/2019 rigward il-kwalifiki tal-ħarrieġa li jwettqu t-taħriġ dwar is-suġġett tal-medjazzjoni u l-għadd minimu ta’ ħarrieġa u trainees.

C. Persuna fiżika jew entità legali stabbilita skont id-dritt Grieg attwali jew id-dritt ta’ Stat Membru, li l-għan ewlieni tagħha huwa l-provvediment ta’ taħriġ dwar il-medjazzjoni u modi alternattivi oħra ta’ soluzzjoni għat-tilwim.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

 1. Ir-rimunerazzjoni tal-medjatur hija stabbilita liberament permezz ta’ ftehim bil-miktub bejn il-medjatur u l-partijiet.
 2. Jekk ma jkunx hemm ftehim bil-miktub, ir-remunerazzjoni tal-medjatur hija stabbilita kif ġej: (a) f'każijiet fejn il-medjazzjoni hija obbligatorja, il-parti li tfittex medjazzjoni tħallas bil-quddiem lill-medjatur l-ammont ta’ EUR 50 bħala tariffa għas-sessjoni inizjali obbligatorja. Dan l-ammont jitħallas mill-partijiet b’mod ugwali. Jekk it-tilwima titressaq quddiem qorti, il-parti fit-tilwima li ma dehritx fil-proċedura ta’ medjazzjoni, anke jekk din kienet legalment imsejħa għal dan il-għan, jew li ma ħallsitx l-ammont dovut lill-medjatur għas-smigħ inizjali obbligatorju, tiġi ordnata, skont l-Artikoli 176 ff. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, biex tħallas bis-sħiħ l-ammont imħallas għas-sessjoni inizjali obbligatorja mill-parti li titlob il-medjazzjoni. Dan l-ammont huwa kkunsidrat bħala spejjeż tal-qorti irrispettivament mir-riżultat tal-proċess; (b) għal kull siegħa ta’ medjazzjoni wara s-smigħ inizjali obbligatorju, it-tariffa minima hija stabbilita għal EUR 80 u titħallas mill-partijiet b’mod ugwali. Il-medjatur għandu jipprovdi lill-partijiet b’informazzjoni sħiħa dwar kif jiġi remunerat.

Jista’ jiġi eżegwit ftehim medjat?

Wara l-medjazzjoni, rekord tal-medjazzjoni jiġi ffirmat mill-medjatur, mill-partijiet u mir-rappreżentanti legali tagħhom. Jekk il-medjazzjoni tfalli, ir-rekord tal-medjazzjoni jista’ jiġi ffirmat mill-medjatur biss. Kull parti tista’ tissottometti r-rekord tal-ftehim fi kwalunkwe ħin lir-reġistru tal-qorti li għandha s-suġġett u l-ġuriżdizzjoni territorjali u li fiha l-proċess tal-kawża huwa pendenti jew għandu jiġi introdott. Wara li r-rekord tal-medjazzjoni jiġi ddepożitat fil-qorti, azzjoni għall-istess tilwima hija inammissibbli sa fejn is-suġġett tagħha huwa kopert mill-ftehim bejn il-partijiet, u kwalunkwe proċess pendenti jiġi mitmum.

Meta r-rekord jiġi ddepożitat fir-reġistru tal-qorti kompetenti, ir-rekord tal-medjazzjoni jikkostitwixxi ordni ta’ eżekuzzjoni kif previst fl-Artikolu 904(2)(c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jekk il-ftehim jista’ jkun soġġett għal eżekuzzjoni. Il-kopja uffiċjali tinħareġ bla ħlas mill-imħallef jew mill-president tal-qorti kompetenti.

Jekk il-ftehim li jinsab fir-rekord tal-medjazzjoni fih ukoll dispożizzjonijiet relatati ma’ atti legali li bil-liġi huma soġġetti għal att notarili, ikunu meħtieġa atti notarili, kif xieraq. F’dan il-każ, japplikaw ir-regolamenti li jirregolaw il-preparazzjoni ta’ dawn id-dokumenti notarili u t-traskrizzjoni tagħhom.

Malli jiġi ddepożitat fir-reġistru tal-qorti kompetenti, ir-rekord tal-medjazzjoni jista’ jintuża bħala dokument legali biex tirreġistra jew tħassar ipoteka, skont l-Artikolu 293(1)(c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

In-notifika bil-miktub tal-medjatur lill-partijiet biex jinżamm is-smigħ inizjali obbligatorju jew il-ftehim dwar rikors volontarju għall-proċedura ta’ medjazzjoni tal-Artikolu 5 tissospendi l-preskrizzjoni u l-perjodu ta’ limitazzjoni għal talbiet u drittijiet, jekk tali perjodi diġà jkunu bdew jiddekorru f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-dritt sostantiv, kif ukoll l-iskadenzi proċedurali stabbiliti fl-Artikoli 237 u 238 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, sakemm iddum il-proċedura ta’ medjazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 261, 262 u 263 tal-Kodiċi Ċivili, il-preskrizzjoni u l-perjodu ta’ limitazzjoni sospiżi għal talbiet u drittijiet skont id-dritt sostantiv jerġgħu jibdew jiddekorru fil-jum wara l-abbozzar tar-rekord tan-nuqqas ta’ ftehim, jew fil-jum wara li d-dikjarazzjoni tal-irtirar ta’ parti waħda mill-proċedura ta’ medjazzjoni tiġi notifikata lill-parti l-oħra u lill-medjatur, jew fil-jum wara li l-proċedura ta’ medjazzjoni tkun tlestiet jew intemmet b’xi mod.

Links relatati

Il-Kamra tal-Avukati ta’ Ateni

Il-Ministeru għax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali

L-Ombudsman tal-Konsumatur

Il-Ministeru għal-Ġustizzja

Iċ-Ċentru Elleniku għall-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ

L-aħħar aġġornament: 12/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.