Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Slovakkja

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja tas-Slovakkja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Lil min għandek tikkuntattja?

Is-sit elettroniku tal- Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk għandu taqsima iddedikata lill-medjazzjoni, disponibbli biss bl-Islovakk.

F'liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni l-użu tal-medjazzjoni?

Il-mekkaniżmi ta’ medjazzjoni huma deskritti fl-Att Nru 420/2004 dwar il-medjazzjoni li jemenda liġijiet partikolari, kif emendati, li jirregola:

  • il-prestazzjoni tal-medjazzjoni,
  • il-prinċipji bażiċi tal-medjazzjoni, u
  • l-organizzazzjoni u l-effetti tal-medjazzjoni.

Dan l-Att japplika għal kunflitti li jseħħu f'relazzjonijiet regolati mill-liġi ċivili, tal-familja, il-kuntratti kummerċjali, u l-liġi tax-xogħol.

Il-medjazzjoni hija proċediment ta’ barra mill-qorti li permezz tiegħu l-medjatur jipprova jsolvi kunflitt ġej minn relazzjoni kuntrattwali jew relazzjonijiet ġuridiċi oħra. Hija proċedura fejn żewġ partijiet jew iktar għal tilwima jiġu assistiti minn medjatur sabiex isibu soluzzjoni għat-tilwima.

It-tielet sentenza tat-Taqsima 99 (1) tal-Att Nru 99/1963 Regoli tal-Proċedura Ċivili, kif emendat, tinqara kif ġej: "Jekk ikunu jippermettu ċ-ċirkostanzi tal-każ, qabel l-ewwel seduta ta' smigħ u matul il-proċedimenti, il-qorti tista' tistieden lill-partijiet sabiex jattednu għal laqgħa ta' informazzjoni ma' medjatur imniżżel fir-Reġistru tal-Medjaturi sabiex ifittxu jsibu soluzzjoni għat-tilwima tagħhom permezz tal-medjazzjoni."

Informazzjoni u taħriġ

It-taqsima dwar il-medjazzjonitas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk tipprovdi informazzjoni dwar il-medjazzjoni bis-Slovakk. Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tan- Network Ġudizzjarju Ewropew.

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija servizz bi ħlas. Il-ħlas tal-medjatur isir individwalment u ġeneralment ikun ibbażat fuq rata fis-siegħa jew fuq rata fissa. Il-medjazzjoni hija attività kummerċjali u m’hemmx spejjeż iffissati minn qabel.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Direttiva 2008/52/KE tippermetti li dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni ikun jista’ jiġi infurzat.. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw dan lill-qrati u lill-awtoritajiet l-oħra li huma kompetenti jirċievu talbiet bħal dawn.

Il-medjazzjoni fis-Slovakkja hija proċess informali, volontarju u kunfidenzjali biex jissolvew il-kunflitti barra mill-qorti permezz ta’ medjatur. L-għan tal-medjazzjoni huwa li jintlaħaq ftehim li jkun aċċettabbli għaż-żewġ partijiet.

Il-ftehim li jirriżulta mill-proċedura ta' medjazzjoni jrid jitniżżel bil-miktub. Dan japplika primarjament għall-partijiet involuti fil-ftehim u jorbothom. Fuq il-bażi tal-ftehim, il-parti intitolata tista’ tapplika għal infurzar ġudizzarju tad-deċiżjoni jew biex din tiġi eżegwita, sakemm il-ftehim ikun:

  • imfassal fil-forma ta’ att notarili;
  • -approvat bħala konċiljazzjoni fil-qorti minn entità ta’ arbitraġġ.

Jekk il-medjazzjoni ma twassal għall-ebda ftehim, il-kwistjoni tista’ titkompla fil-qorti.

Ħoloq relatati

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka

L-aħħar aġġornament: 18/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.