Bemiddeling in EU-landen

Oostenrijk

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben, tot overeenstemming te brengen.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Met wie contact opnemen?

Het bondsministerie van Justitie houdt een lijst van ingeschreven mediators (m/v) bij. Op deze lijst worden alleen mediators ingeschreven die door een passende opleiding over de nodige beroepskwalificatie beschikken.

Er bestaat echter geen centraal overheidsorgaan dat bevoegd is voor mediationdiensten.

Er zijn organisaties die deze diensten op commerciële en niet-commerciële basis verlenen, naast een aantal niet-gouvernementele organisaties die mediators ondersteunen.

Wanneer voor mediation te kiezen?

In civielrechtelijke zaken kan mediation worden gebruikt om geschillen te beslechten die anders voor de gewone rechtbanken zouden worden gebracht. Partijen kunnen vrijwillig voor mediation kiezen zodat zij zelf naar een oplossing voor hun geschil kunnen zoeken.

In bepaalde geschillen tussen buren moet, alvorens de zaak voor de rechter kan worden gebracht, een poging tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting worden ondernomen. Dat kan gebeuren door de zaak aan een bemiddelingsorgaan voor te leggen, door de rechter om een buitengerechtelijke schikking te verzoeken (prätorischer Vergleich) of door mediation.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Nee, er bestaat geen specifieke regeling of nationale gedragscode voor mediators. Enkel personen die voorkomen op de lijst van ingeschreven mediators hebben bepaalde rechten en plichten.

Mediators worden niet ingeschreven als specialisten, bijvoorbeeld als mediators in familierechtelijke geschillen, op medisch gebied of in geschillen in de bouw, maar nadere gegevens over de gebieden waarop de ingeschreven mediators actief zijn, kunnen afzonderlijk worden vermeld.

Iedereen met voldoende ervaring kan worden ingeschreven als mediator, waarbij de desbetreffende voorschriften moeten worden gevolgd. Hoewel het beroep mediator niet is beschermd, mag de titel van mediator niet zonder toestemming worden gevoerd.

Informatie en opleiding

Hier is aanvullende informatie te vinden over bv. opleiding en eisen betreffende de inschrijving als mediator in Oostenrijk. Die informatie is alleen in het Duits beschikbaar.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediation is in de regel niet gratis.

De vergoeding wordt in onderling overleg vastgesteld door de particuliere mediator en de betrokken partijen.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Op grond van Richtlijn 2008/52/EG kunnen partijen verzoeken dat een via mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. De lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn een dergelijk verzoek in ontvangst te nemen.

In Oostenrijk is een overeenkomst die via mediation tot stand is gekomen, slechts afdwingbaar wanneer zij de vorm heeft van een gerechtelijke schikking (Vergleich) of van een notariële akte.

Laatste update: 28/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.