Bemiddeling in EU-landen

Tsjechië

U kunt proberen uw geschil via bemiddeling (mediation) op te lossen in plaats van via de rechter. Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), waarbij een mediator optreedt om de partijen tot overeenstemming te brengen. Het voordeel van mediation is dat u met deze vorm van geschillenbeslechting tijd en vaak ook geld bespaart (vergeleken met tijdrovende en kostbare rechtszaken).

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Met wie contact opnemen?

De Tsjechische reclasserings- en mediationdienst is het centrale orgaan dat verantwoordelijk is voor mediation als middel om de gevolgen op te vangen van een strafbaar feit van de dader jegens het slachtoffer in een strafzaak. Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van het Tsjechische ministerie van Justitie.

Voor mediation in civielrechtelijke zaken kunt u contact opnemen met een van de mediators die deze dienst aanbiedt. Op verschillende websites vindt u contactgegevens van bemiddelaars/mediators die in Tsjechië werkzaam zijn, door invoering van de zoekterm ‘mediation’.

Een lijst van bemiddelaars/mediators kunt u bijvoorbeeld vinden op de websites van de Tsjechische Unie van mediators, de Tsjechische Balie en de Unie voor arbitrage- en mediationprocedures van de Tsjechische Republiek. Op de website van de Tsjechische reclasserings- en mediationdienst treft u contactpersonen aan wier optreden onder de bevoegdheid van de desbetreffende districtsrechtbanken valt.

Het ministerie van Justitie houdt een lijst van bemiddelaars/mediators bij die zijn ingeschreven overeenkomstig wet nr. 202/2012 betreffende mediation. Deze lijst kan hier worden geraadpleegd.

Een aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en organen zijn ook werkzaam op het gebied van bemiddeling/mediation.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is toegestaan in elk rechtsgebied, behalve in gevallen waarin ze wettelijk uitgesloten is. Mediation is bijvoorbeeld toegestaan in het familierecht, handelsrecht en strafrecht. Overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan de presiderende rechter, indien dit praktisch en opportuun wordt geacht, de procesvoerende partijen opdragen eerst een drie uur durende bijeenkomst te houden met een mediator. In dergelijke gevallen kan de gerechtelijke procedure met maximaal drie maanden worden opgeschort.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Ja, bemiddeling/mediation wordt geregeld door wet nr. 202/2012 betreffende mediation en, in het geval van strafzaken, volgens wet nr. 257/2000 betreffende de reclasserings- en mediationdienst van Tsjechië.

Informatie en opleiding

Een geregistreerde mediator die handelt overeenkomstig wet nr. 202/2012, moet met goed gevolg een beroepsexamen afleggen voor een commissie die door het ministerie van Justitie is benoemd. Een mediator wiens optreden binnen de bevoegdheid van de reclasserings- en mediationdienst valt overeenkomstig wet nr. 257/2000, moet met goed gevolg een bekwaamheidsexamen afleggen.

De reclasserings- en mediationdienst draagt zorg voor de opleiding van mediators die optreden binnen het domein van het strafrecht; verschillende organisaties en opleidingsinstellingen bieden opleidingen aan op het vlak van niet-strafrechtelijke bemiddeling.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediationdiensten die door de reclasserings- en mediationdienst worden geleverd, zijn kosteloos of worden door de overheid vergoed.

Indien een rechtbank een civielrechtelijke procedure opschort en de partijen opdraagt eerst een bijeenkomst met een mediator te houden, geldt voor de eerste drie uren van de mediationbijeenkomst een tarief zoals bepaald in de uitvoeringswetgeving (400 CZK voor elk aangevangen uur). Deze kosten worden gelijkelijk door beide partijen gedragen. Indien partijen worden vrijgesteld van de verplichting gerechtskosten te betalen, worden de kosten vergoed door de staat. Duurt de bemiddeling/mediation langer dan drie uur, dan worden de bijkomende kosten gelijkelijk verdeeld over beide partijen tot het bedrag dat is overeengekomen tussen de mediator en de partijen bij de mediation (d.w.z. bij de procedure).

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Richtlijn 2008/52/EG biedt partijen in een geschil de mogelijkheid om te verzoeken dat een via mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. Een overeenkomst tussen de partijen bij de bemiddeling/mediation in een civielrechtelijke zaak kan bij de rechtbank ter goedkeuring worden ingediend in het kader van verdere procedures. Bij hun beslissing in een bepaalde zaak kunnen het Openbaar Ministerie en de rechter de resultaten in overweging nemen van door de reclasserings- en mediationdienst geleverde mediationdiensten in het kader van strafzaken.

Laatste update: 14/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.