Bemiddeling in EU-landen

Denemarken

In Denemarken bestaat de mogelijkheid om als particulier gebruik te maken van de diensten van een mediator. Mediation op particuliere basis is niet wettelijk gereguleerd en de kosten moeten door de betreffende partijen zelf worden gedragen. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om in civiele procedures in een arrondissementsrechtbank, een gerechtshof of het Zeevaart- en handelsgerecht bemiddeling, en in strafzaken conflictoplossing, in te zetten.

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Bemiddeling in civiele procedures

In hoofdstuk 27 van de Wet inzake de rechterlijke organisatie is geregeld hoe in civiele procedures die aanhangig zijn gemaakt bij een arrondissementsrechtbank, een van de beide gerechtshoven of het Zeevaart- en handelsgerecht, van gerechtelijke bemiddeling gebruik kan worden gemaakt.

Op verzoek van de partijen kan de rechter een gerechtelijke mediator aanwijzen om de partijen te helpen zelf tot een schikking te komen van hun geschil (gerechtelijke bemiddeling).

Het doel van deze procedure is om de partijen die voor de rechter staan, desgewenst een kans te geven een oplossing te vinden voor hun geschil, anders dan door middel van de traditionele gerechtelijke conciliatieprocedure, zoals gebaseerd op de geldende wetgeving, of door middel van een gerechtelijke uitspraak. Gerechtelijke bemiddeling biedt de mogelijkheid om tot een wederzijdse schikking van het geschil te komen; dit wordt gezien als bevredigender voor beide partijen, aangezien een door bemiddeling tot stand gebracht akkoord hun meer ruimte geeft om invloed uit te oefenen en het resultaat meer rekening zal houden met hun achterliggende belangen, behoeften en toekomst.

Een mediator kan een aan het betreffende gerecht verbonden rechter of functionaris zijn die wordt aangewezen om als mediator op te treden, of een advocaat die door de beheersdienst van hoven en rechtbanken is erkend om als mediator op te treden in het door het betreffende gerechtshof bestreken gebied.

De mediator bepaalt in overleg met partijen hoe het bemiddelingsproces wordt ingericht. Wanneer partijen daarmee instemmen, kan de mediator gesprekken houden met partijen afzonderlijk.

Elke partij draagt de eigen kosten voor de gerechtelijke bemiddeling, tenzij ze anders overeenkomen.

Wanneer de bemiddeling leidt tot een akkoord kan dit formeel worden gedocumenteerd, waarna de zaak kan worden beëindigd.

Krachtens artikel 478, lid 1, punt 2, van de Wet inzake de rechterlijke organisatie kan de tenuitvoerlegging van een ten overstaan van de rechter of andere autoriteiten met behulp van bemiddeling bereikt akkoord worden afgedwongen, voor zover de wet voorziet in de afdwinging van de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspreken.

Krachtens artikel 478, lid 1, punt 4, kan ook de tenuitvoerlegging van een schriftelijk, buitengerechtelijk tot stand gekomen verzoeningsakkoord met betrekking tot onbetaalde schulden worden afgedwongen, indien in het akkoord expliciet is bepaald dat het kan fungeren als de basis voor tenuitvoerlegging.

De Wet inzake de rechterlijke organisatie kan worden gevonden op de Deense website met informatie over het recht.

Bemiddeling in strafprocedures

Wet nr. 467 van 12 juni 2009 inzake raden voor conflictoplossing in verband met misdrijven, die op 1 januari 2010 van kracht is geworden, introduceert een permanent, nationaal systeem voor conflictoplossing in strafzaken.

In elk politiedistrict wordt door de korpschef een raad voor conflictoplossing ingesteld, die het slachtoffer en de dader na een misdrijf in de gelegenheid stelt elkaar, in aanwezigheid van een neutrale bemiddelaar, te ontmoeten.

Bemiddeling in een raad voor conflictoplossing is alleen mogelijk wanneer de partijen hier allebei mee akkoord gaan. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen echter alleen meedoen met de toestemming van hun wettelijke voogd. Bemiddeling in een raad voor conflictoplossing is alleen mogelijk wanneer de dader materieel heeft bekend het misdrijf te hebben gepleegd.

De bemiddelaar bepaalt na gesprekken met de partijen hoe de raad voor conflictoplossing te werk gaat. Conflictoplossing houdt in dat de bemiddelaar de partijen helpt het misdrijf te bespreken en mogelijk helpt bij het formuleren van afspraken, als ze die willen maken.

Bemiddeling in een raad voor conflictoplossing is geen vervanging voor straf of ander rechtsgevolg van een misdrijf.

De wet inzake raden voor conflictoplossing in verband met misdrijven kan worden gevonden op de Deense website met informatie over het recht.

Met wie kunt u contact opnemen?

Wanneer het gaat om een civiele procedure kunt u contact opnemen met het gerecht dat uw zaak behandelt. Adres, telefoonnummer e.d. van het gerecht in kwestie kunt u vinden op de website van de Domstolsstyrelsen (Deense beheersdienst van hoven en rechtbanken).

Wanneer het gaat om een strafprocedure kunt u contact opnemen met het politiedistrict waaronder de zaak valt. Adres, telefoonnummer e.d. van het politiedistrict in kwestie kunt u vinden op de website van de Deense nationale politie.

Op welke gebieden kan bemiddeling worden gebruikt/wordt bemiddeling het meest gebruikt?

Zie hierboven.

Moeten er speciale regels worden gevolgd?

Zie hierboven.

Informatie en opleiding

Zie hierboven.

Uitgaven aan bemiddeling

Zie hierboven.

Kan een via bemiddeling bereikte afspraak worden afgedwongen?

Zie hierboven.

Laatste update: 04/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.