Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Griekenland

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) waarbij een bemiddelaar de partijen helpt om tot overeenstemming te komen. De Griekse regering en rechtsbeoefenaren hebben oog voor de voordelen van bemiddeling.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Met wie contact opnemen?

De volgende instanties verlenen bemiddelingsdiensten in Griekenland:

  • Krachtens wet 3898/2010 (staatsblad, serie I, nr. 211, 16.12.2010), die Richtlijn 2008/52/EG omzet, moet een bemiddelaar een daartoe erkende advocaat zijn. De Raad voor de erkenning van bemiddelaars (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), die krachtens voornoemde wet werd opgericht, ressorteert onder het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten en is verantwoordelijk voor het erkennen van bemiddelaars. Een bemiddelaar wordt erkend na het slagen voor een examen dat hij moet afleggen voor een examencommissie. Deze commissie is samengesteld uit twee leden van de Raad voor de erkenning van bemiddelaars en een gerechtelijk ambtenaar. De afdeling juridische beroepen en gerechtsdeurwaarders (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) van het directoraat-generaal voor justitiebeheer van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten is verantwoordelijk voor het erkennen van bemiddelaars en afgeven van administratieve documenten die voor de erkenning zijn vereist. De afdeling stelt ook lijsten op van erkende organisaties voor het opleiden van bemiddelaars en van erkende bemiddelaars en verspreidt deze lijsten onder de rechtbanken. De lijsten van erkende bemiddelaars kunnen worden geraadpleegd op de website van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.
  • Werknemers kunnen bij het ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Welzijn terecht voor een officiële hoorzitting over een arbeidsgerelateerd geschil. De procedure wordt uitgevoerd door de arbeidsinspectie (Επιθεώρηση Εργασίας). Een gespecialiseerde inspecteur stelt een datum voor een hoorzitting vast waarop de werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om zijn standpunt naar voren te brengen. Deze hoorzitting staat los van een gerechtelijke procedure.
  • De consumentenombudsman (Συνήγορος του Καταναλωτή) is een onafhankelijke instantie die ressorteert onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Concurrentievermogen en die de consumentenrechten beschermt. De ombudsman is een buitengerechtelijk orgaan voor de consensuele beslechting van consumentengeschillen en geeft advies aan de regering over problemen die tot zijn bevoegdheidsgebied behoren. De ombudsman houdt ook toezicht op de Raden voor minnelijke geschillenbeslechting (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) van de plaatselijke prefectorale raden (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις). Deze raden kunnen optreden wanneer er geen parallelle gerechtelijke procedure plaatsvindt.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling wordt toegepast:

  • bij burgerlijke en handelszaken;
  • op het gebied van arbeidsrecht en voor het beslechten van consumentengeschillen, zoals hiervoor werd beschreven;
  • voor slachtoffers van huiselijk geweld (wet nr. 3500/2006); en
  • voor bepaalde overtredingen, als bepaald in wet nr. 3094/2010.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Griekenland heeft Richtlijn 2008/52/EG omgezet via wet nr. 3898/2010 (staatsblad, serie I, nr. 211, 16.12.2010).

Krachtens deze wet kan een beroep worden gedaan op bemiddeling in het geval van particuliere juridische geschillen indien de partijen hiermee instemmen en zij vrijuit over het voorwerp van het geschil kunnen spreken. Een overeenkomst om bemiddeling in te roepen voor een geschil, kan blijken uit een document of uit stukken van de rechtbank waar het geschil aanhangig is. De wetgeving inzake materiële overeenkomsten is op de betreffende overeenkomst van toepassing.

Bemiddeling is mogelijk als: a) de partijen instemmen met bemiddeling voor of na gerechtelijke procedures; b) de rechtbank waar de zaak aanhangig is, de partijen oproept om tot bemiddeling over te gaan, rekening houdend met alle aspecten van de zaak; als de partijen hiermee instemmen, moet de rechtbank de verdere behandeling van de zaak met drie tot zes maanden uitstellen; c) een rechtbank in een andere lidstaat bemiddeling beveelt; d) bemiddeling bij wet is vereist.

Besluit 109088 van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten: a) stelt de specifieke voorwaarden vast voor het erkennen van bemiddelaars en de procedure om de erkenning te laten gelden in een andere EU-lidstaat; voor een dergelijke erkenning en het tijdelijke of definitieve verlies ervan is de voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad voor de erkenning van bemiddelaars; b) stelt een gedragscode vast voor de erkende bemiddelaars; c) legt de specifieke voorwaarden vast voor het opleggen van sancties wegens schending van de gedragscode; deze sancties moeten eerst worden goedgekeurd door de Raad en bestaan uit het tijdelijke of definitieve verlies van de erkenning; en d) specificeert alle andere betreffende aspecten.

Aan een bemiddelingsprocedure neemt elke partij, of de wettelijke vertegenwoordiger ervan, samen met haar advocaat deel.

De partijen of een derde naar keuze wijst een bemiddelaar aan.

De bemiddelaar legt, met het akkoord van de partijen, de bemiddelingsprocedure vast. De partijen mogen de procedure op elk moment beëindigen. De bemiddelingsprocedure is vertrouwelijk. Er worden geen gegevens van de besprekingen bijgehouden. Een bemiddelaar mag in het kader van de bemiddelingsprocedure elke partij contacteren en ontmoeten. Een bemiddelaar mag geen informatie die hij tijdens een vergadering van de ene partij heeft gekregen, doorgeven aan de andere partij zonder de toestemming van de eerste partij.

Een persoon die wordt voorgesteld als bemiddelaar, hoeft niet in te stemmen met de aanstelling. Een bemiddelaar kan tijdens een bemiddeling alleen worden beschuldigd van poging tot misleiding.

Een bemiddelaar stelt een verslag van de bemiddelingsprocedure op, met de volgende informatie:

a) de volledige naam van de bemiddelaar,

b) de plaats en de tijd van de bemiddeling,

c) de volledige naam/namen van de deelnemers aan de bemiddelingsprocedure,

d) de overeenkomst krachtens dewelke de bemiddeling plaatsvond,

e) de overeenstemming die de partijen tijdens de bemiddeling hebben bereikt of de bevestiging dat het niet tot overeenstemming is gekomen, alsook de reden van het geschil.

Na de bemiddeling wordt een bemiddelingsverslag ondertekend door de bemiddelaar, de partijen en hun advocaten. Indien minstens een van de partijen hierom verzoekt, zorgt de bemiddelaar ervoor dat het originele verslag wordt neergelegd bij het secretariaat van de rechtbank van eerste aanleg met een alleenzetelende rechter van de regio waar de bemiddeling werd uitgevoerd. Daarvoor moet een vergoeding worden betaald. In een gemeenschappelijk besluit van de minister van Financiën en de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten worden het basisbedrag en het aangepaste bedrag van deze vergoeding vastgelegd. Indien de bemiddeling niet tot overeenstemming leidt, volstaat de handtekening van de bemiddelaar.

Indien het bemiddelingsverslag een overeenstemming tussen de partijen bevat over een uit te voeren actie, en nadat het is neergelegd bij het secretariaat van de rechtbank van eerste aanleg met een alleenzetelende rechter, wordt het een executoire titel als bepaald in artikel 904, lid 2, onder c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) in de praktijk

De enige vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarvan gezegd kan worden dat deze in Griekenland daadwerkelijk toepassing vindt, is arbitrage.

Krachtens artikel 99 e.v. van de Griekse faillissementswet kan de faillissementsrechtbank (πτωχευτικό δικαστήριο) op verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon een bemiddelaar voor een transactieprocedure benoemen.

De rechtbank bepaalt de geldigheid van het verzoek en benoemt vervolgens een bemiddelaar uit een lijst van deskundigen. De bemiddelaar moet alles in het werk stellen om tussen de schuldenaar en het (wettelijk bepaalde) merendeel van de schuldeisers een overeenkomst te realiseren om het voortbestaan van de onderneming te garanderen.

Een bemiddelaar kan een krediet- en financiële instelling om alle informatie over de economische activiteit van de schuldenaar verzoeken waarvan hij denkt dat deze nuttig is voor het succesvol realiseren van de bemiddelingsprocedure.

Wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt, stelt de bemiddelaar de president van de rechtbank daarvan onverwijld in kennis. Deze begint de procedure voor de faillissementsrechtbank en de rol van de bemiddelaar eindigt hier.

Informatie en opleiding

De Raad voor de erkenning van bemiddelaars is verantwoordelijk voor het erkennen van bemiddelaars, moet ervoor zorgen dat opleidingsorganisaties voldoen aan de vereisten en dat erkende bemiddelaars de gedragscode naleven en moet de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten wettelijk bepaalde sancties aanbevelen.

De opleiding voor bemiddelaars mag worden verstrekt door een vzw die bestaat uit minstens één orde van advocaten en minstens één nationale kamer. De afdeling juridische beroepen en gerechtsdeurwaarders van het directoraat-generaal voor justitiebeheer van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten verleent, op aanbeveling van de Raad voor de erkenning van bemiddelaars, vergunningen aan dergelijke verenigingen. In presidentieel decreet 123/2011, dat is uitgevaardigd op voorstel van de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten, de minister van Financiën, de minister van Concurrentievermogen en Scheepvaart en de minister van Onderwijs, Permanente Educatie en Religieuze Zaken, worden de specifieke voorwaarden vastgesteld voor het vergunnen en beheren van organisaties die bemiddelaars opleiden, alsook de lesinhoud van basis- en doorlopende opleidingen, de opleidingsduur, de opleidingsplaats, de kwalificaties van de lesgevers, het aantal deelnemers en de sancties voor de opleidingsorganisaties die niet voldoen aan de vereisten. De sancties bestaan uit een boete of het tijdelijke of definitieve verlies van een exploitatievergunning. De criteria voor de keuze en de toepassing van de sancties zullen in het voornoemde presidentieel decreet worden vastgelegd. Om een exploitatievergunning te verkrijgen, moet een opleidingsorganisatie een heffing betalen. In een gemeenschappelijk besluit van de minister van Financiën en de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten wordt het basisbedrag van deze heffing vastgelegd, alsook de herzieningsmodaliteiten van het bedrag.

Het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten maakt gebruik van alle geschikte middelen, met name het internet, om het publiek op de hoogte te brengen van de manieren waarop het toegang kan krijgen tot bemiddeling.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Bemiddelaars krijgen een uurvergoeding voor maximaal 24 uur, inclusief voorbereidingstijd. Een bemiddelaar kan met de partijen bij een geschil een andere vorm van vergoeding afspreken. De kosten van een bemiddelaar worden gelijk verdeeld tussen de partijen, tenzij anders wordt overeengekomen. Elke partij betaalt het honorarium van haar eigen advocaat. Het basisuurtarief en het aangepast uurtarief voor bemiddeling zijn vastgesteld bij besluit van de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Kunnen bemiddelde overeenkomsten ten uitvoer worden gelegd?

Na de bemiddeling wordt een bemiddelingsverslag ondertekend door de bemiddelaar, de partijen en hun advocaten. Indien minstens een van de partijen hierom verzoekt, zorgt de bemiddelaar ervoor dat het originele verslag wordt neergelegd bij het secretariaat van de rechtbank van eerste aanleg met een alleenzetelende rechter van de regio waar de bemiddeling werd uitgevoerd. Daarvoor moet een vergoeding worden betaald. In een gemeenschappelijk besluit van de minister van Financiën en de minister van Justitie, Transparantie en Mensenrechten worden het basisbedrag en het aangepaste bedrag van deze vergoeding vastgelegd. Indien de bemiddeling niet tot overeenstemming leidt, volstaat de handtekening van de bemiddelaar.

Indien het bemiddelingsverslag een overeenstemming tussen de partijen bevat over een uit te voeren actie, en nadat het is neergelegd bij het secretariaat van de rechtbank van eerste aanleg met een alleenzetelende rechter, wordt het een executoire titel als bepaald in artikel 904, lid 2, onder c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Een wettige bemiddelingsprocedure schorst de verjaringstermijn en de uiterste termijn voor het voltooien van procedures. Volgens artikel 261 e.v. van het burgerlijk wetboek beginnen geschorste verjaringstermijnen en uiterste termijnen weer te lopen nadat een verslag van een mislukte bemiddeling is opgesteld of een van de partijen aan de andere partij en de bemiddelaar een kennisgeving of een ander document toezendt ter beëindiging van de bemiddelingsprocedure.

Overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 2008/52/EG moeten verzoeken worden ingediend bij het secretariaat van de rechtbank van eerste aanleg met een alleenzetelende rechter van de regio waar de bemiddeling werd uitgevoerd. Deze is de bevoegde instantie als bepaald in artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn.

Gerelateerde links

Orde van advocaten van Athene

Ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Welzijn

Consumentenombudsman

Ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten

Grieks Centrum voor bemiddeling en arbitrage

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.