Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

Met wie contact opnemen?

Er bestaat geen overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het aanbieden van bemiddelingsdiensten.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling/mediation wordt vooral gebruikt bij persoonlijk letsel, familiezaken en handelsgeschillen, alsook bij klachten over onwettige discriminatie krachtens de wetgeving inzake gelijkheid.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Persoonlijk letsel

In de regel geschiedt het gebruik van bemiddeling/mediation op vrijwillige basis. De Wet op de wettelijke aansprakelijkheid en de rechtbanken van 2004 (artikelen 15 en 16) voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van bemiddeling/mediation. In artikel 15 wordt het concept van bemiddelingsoverleg ingevoerd. De rechter kan partijen in een zaak waar sprake is van persoonlijk letsel verzoeken bijeen te komen om de zaak in onderling overleg te beslechten. Indien een partij dit verzoek niet inwilligt, kan de rechter deze partij ertoe verplichten de resulterende kosten te betalen.

In dergelijke gevallen wordt de mediator in welbepaalde omstandigheden benoemd door een orgaan dat te dien einde is voorgeschreven door de minister van Justitie, Gelijkheid en Rechtshervorming.

Voor meer informatie kunt u de Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005 en de Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (No. 2) Order 2005 raadplegen.

Familierecht

Op het gebied van het familierecht zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen in een scheiding van tafel en bed c.q. echtscheiding bij wet verplicht samen met de aanvrager of de verweerder (al naargelang het geval) de mogelijkheid te overwegen om gebruik te maken van bemiddeling/mediation. Doel hiervan is om tot een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding met onderlinge toestemming te komen. De wettelijke vertegenwoordigers moeten de betrokken partijen tevens namen en adressen geven van gekwalificeerde mediators die bemiddelingsdiensten aanbieden aan uit elkaar gegroeide echtgenoten. Bovendien moeten zij officieel aan de rechter verklaren dat zij aan deze voorwaarde hebben voldaan. Indien zij dat niet doen, kan de rechter de procedure verdagen totdat hij van oordeel is dat de wettelijke vertegenwoordiger het nodige overleg heeft gepleegd.

U vindt meer informatie op de website van de Family Support Agency en de Family Mediation Service.

Handelsgeschillen

Bij de behandeling van een handelsgeschil kan de rechter (krachtens maatregel 63A van het reglement van de hogere rechtbanken [handelsprocedure] 2004), op verzoek van een van de partijen of op eigen initiatief, beslissen om de procedure of om het even welk onderdeel ervan met ten hoogste achtentwintig dagen te verdagen wanneer hij het wenselijk acht de partijen tijd te geven om te overwegen of de procedure of een van de onderdelen ervan in aanmerking komt voor bemiddeling/mediation of arbitrage. Indien de partijen een bemiddelingsproces op gang wensen te brengen, kan hij de termijn voor naleving door de partijen uitbreiden krachtens een bepaling uit dit reglement of een rechterlijk bevel.

Equality Tribunal (Rechtbank voor gelijkheid)

U vindt meer informatie over het Equality Tribunal (rechtbank voor gelijkheid) op de Citizens Information website en op de website van het Equality Tribunal zelf.

Informatie en opleiding

Over het geheel genomen is de opleiding van mediators geen overheidstaak. Toch heeft de Family Support Agency  onder meer ook tot taak opleidingsmogelijkheden met betrekking tot bemiddeling in familiezaken aan te bieden. Kandidaten die tot deze opleidingsprogramma’s wensen te worden toegelaten, moeten een algemene cursus op het gebied van bemiddeling/mediation hebben gevolgd (60 uur) en een strenge selectieprocedure doorstaan.

U vindt meer informatie op de website van de Family Support Agency.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

In de regel is bemiddeling/mediation niet kosteloos. De vergoeding wordt in onderlinge overeenstemming vastgesteld door de particuliere mediator en de partijen.

De Family Mediation Service en het Equality Tribunal kunnen evenwel gratis bemiddeling/mediation aanbieden.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Een via bemiddeling bereikte overeenkomst kan worden uitgevoerd als een contract.

Laatste update: 20/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.