Bemiddeling in EU-landen

Italië

U kunt proberen om uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting genoemd, waarbij een bemiddelaar/mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De Italiaanse overheid en rechtsbeoefenaars beschouwen bemiddeling/mediation als een bijzonder doeltreffend instrument.

Inhoud aangereikt door
Italië

1. Met wie contact opnemen?

In Italië is bij Wetsbesluit nr. 28/2010 (decreto legislativo) een systeem van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken ingevoerd, dat tot doel heeft geschillen te regelen over bedragen waaraan de partijen mogen verzaken of die ze mogen overdragen.

De bemiddelings/-mediationdiensten worden aangeboden door bemiddelings-/mediationorganisaties die openbaar of privaat van aard kunnen zijn en in een register van bemiddelings-/mediationorganisaties (registro degli organismi di mediazione) zijn opgenomen, dat door het ministerie van Justitie wordt bijgehouden.

Alle informatie over bemiddeling/mediation kunt u op de website van het ministerie van Justitie raadplegen.

U vindt daar onder meer het register van erkende bemiddelings-/mediationorganisaties.

Aan de hand van het register kunt u met een bemiddelings-/mediationorganisatie van uw keuze contact opnemen en een beroep doen op de diensten van bemiddelaars/mediators die bij die organisatie zijn aangesloten. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks bij de betrokken organisatie terecht.

2. Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddelings-/mediationorganisaties kunnen helpen om tot een minnelijke schikking te komen bij elk geschil over bedragen waaraan de partijen mogen verzaken of die ze mogen overdragen. Bemiddeling/mediation is in Italië mogelijk bij geschillen op het gebied van gemeenschappelijk eigendom, zakelijke rechten, verdelingen, nalatenschappen, familierechtelijke overeenkomsten, huur en verhuur, bruikleen, verpachting van ondernemingen, schadevorderingen naar aanleiding van medisch handelen of belediging via de pers of enig ander communicatiemiddel, verzekeringsovereenkomsten en bank- en financieringsovereenkomsten. In dat geval heeft de betrokken partij bijstand van een advocaat nodig. Daarnaast gebeurt bemiddeling/mediation op vrijwillige basis, hoewel een rechter dit ook aan de partijen kan voorstellen of het contractueel door de partijen kan zijn opgelegd.

3. Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Momenteel zijn de voorschriften inzake bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken vastgelegd in Wetsbesluit nr. 28/2010 (zoals gewijzigd bij Wetsbesluit nr. 69 van 21 juni 2013, omgezet in Wet nr. 98 van 9 augustus 2013, verder in Wetsbesluit nr. 132 van 12 september 2014, met wijzigingen omgezet in Wet nr. 162 van 10 november 2014, en in Wetsbesluit nr. 130 van 6 augustus 2015) en Ministerieel Besluit nr. 180/2010.

4. Opleiding

Iedereen die bemiddelaar/mediator wil worden, moet voldoen aan de eisen uit artikel 4, lid 3, punt b), van Ministerieel Besluit nr. 180/2010: in het bijzonder moeten zij in het bezit zijn van een titel of diploma dat ten minste gelijkwaardig is aan een universitaire graad na drie jaar studie, of moeten zij lid zijn van een beroepsvereniging of ‑organisatie en ten minste tweejarige bijscholingscursussen hebben gevolgd bij onderwijsaanbieders die door het ministerie van Justitie worden erkend, en gedurende de twee jaar durende bijscholingsperiode moeten ze als stagiair ten minste aan twintig bemiddelings-/mediationzaken hebben meegewerkt.

De onderwijsaanbieders die getuigschriften afleveren waarin wordt verklaard dat de bemiddelaars/mediators de nodige opleiding hebben gevolgd, zijn openbare of private instellingen die door het ministerie van Justitie worden erkend indien ze aan de normen voldoen.

5. Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De criteria die de bemiddelings-/mediationvergoeding bepalen, met inbegrip van de vergoeding voor het opstarten van de procedure en de vergoeding voor de eigenlijke bemiddeling/mediation, zijn vastgelegd in Ministerieel Besluit nr. 180/2010.

De bedragen staan vermeld in tabel A van de bijlage bij het besluit. Ze verschillen naargelang van de waarde van het geschil.

6. Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Krachtens artikel 12 van Wetsbesluit nr. 28/2010 geldt dat wanneer alle partijen bij de bemiddeling/mediation door een advocaat worden bijgestaan, de overeenkomst die de partijen en de advocaten hebben ondertekend, een executoriale titel bij verkoop bij executie, tenuitvoerleggingsprocedures voor afgifte en levering, de tenuitvoerlegging van een verplichting om iets te doen of iets niet te doen, of een gerechtelijke hypotheek vormen. De advocaten verklaren en bevestigen dat de overeenkomst met bindende regels en de openbare orde in overeenstemming is. In alle andere gevallen wordt de overeenkomst na registratie op verzoek van een van de partijen bekrachtigd door de voorzitter van de lagere rechtbank (tribunale), nadat is gecontroleerd of de overeenkomst formeel juist is opgesteld en of deze met bindende regels en de openbare orde strookt. In geval van grensoverschrijdende geschillen van de aard waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008, moet de registratie van de overeenkomst worden bekrachtigd door de voorzitter van de lagere rechtbank in het rechtsgebied waarvan de overeenkomst moet worden uitgevoerd.

7. Is toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars/mediators kosteloos?

Het ministerie van Justitie publiceert op zijn website een lijst van bemiddelings-/mediationorganisaties en de daarbij aangesloten bemiddelaars/mediators.

U vindt hier de link naar deze site (zie ook punt 1), die vrij toegankelijk is en gratis kan worden geraadpleegd.

Laatste update: 17/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.