Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Italië

U kunt proberen om uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting genoemd, waarbij een bemiddelaar optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Italië beschouwen bemiddeling/mediation als een bijzonder doeltreffend instrument.

Inhoud aangereikt door
Italië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

1. Met wie contact opnemen?

In Italië is bij wetsbesluit (decreto legislativo) nr. 28/2010 een systeem van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken ingevoerd, dat tot doel heeft geschillen te regelen over bedragen waaraan de partijen mogen verzaken of die ze mogen overdragen.

De bemiddelingsdiensten worden aangeboden door bemiddelingsorganisaties die openbaar of privaat van aard kunnen zijn en in een register van bemiddelingsorganisaties (registro degli organismi di mediazione) zijn opgenomen, dat door het ministerie van Justitie wordt bijgehouden.

U kunt het register van erkende bemiddelingsorganisaties raadplegen op de website van het ministerie van Justitie (https://www.giustizia.it/giustizia).

Aan de hand van het register kunt u een bemiddelingsorganisatie van uw keuze contacteren en een beroep doen op de diensten van bemiddelaars die bij die organisatie zijn aangesloten. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks bij de betrokken organisatie terecht.

2. Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddelingsorganisaties kunnen helpen om tot een minnelijke schikking te komen bij elk geschil over bedragen waaraan de partijen mogen verzaken of die ze mogen overdragen (diritti disponibili). Bemiddeling/mediation gebeurt op vrijwillige basis, hoewel een rechter dit ook aan de partijen kan voorstellen of het contractueel kan zijn opgelegd.

3. Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Momenteel zijn de voorschriften inzake bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken vastgelegd in voornoemd wetsbesluit nr. 28/2010 en in ministerieel besluit (decreto ministeriale) nr. 180/2010.

4. Opleiding

Iedereen die bemiddelaar wil worden, moet voldoen aan de eisen uit artikel 4, lid 3, onder b), van ministerieel besluit nr. 18/2010: in het bijzonder moeten zij in het bezit zijn van een titel of diploma dat ten minste gelijkwaardig is aan een universitaire graad na drie jaar studie, of moeten zij lid zijn van een beroepsvereniging of -organisatie en ten minste tweejaarlijkse bijscholingscursussen hebben gevolgd bij onderwijsaanbieders die door het ministerie van Justitie worden erkend, en gedurende de twee jaar durende omscholingsperiode moeten ze als stagiair ten minste aan twintig bemiddelingszaken hebben meegewerkt.

De onderwijsaanbieders die getuigschriften afleveren waarin wordt verklaard dat de bemiddelaars de nodige opleiding hebben gevolgd, zijn openbare of private instellingen die door het ministerie van Justitie worden erkend indien ze aan de normen voldoen.

5. Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De criteria die de bemiddelingsvergoeding (indennità di mediazione) bepalen, met inbegrip van de vergoeding voor het opstarten van de procedure en de vergoeding voor de eigenlijke bemiddeling, zijn vastgelegd in ministerieel besluit nr. 180/2010.

De bedragen staan vermeld in tabel A van de bijlage bij het besluit. Ze verschillen naargelang van de waarde van het geschil.

6. Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Krachtens artikel 12 van wetsbesluit nr. 28/2010 moet de registratie van de overeenkomst, op voorwaarde dat ze niet in strijd is met de openbare orde of het dwingend recht, na verzoek van een van de partijen worden bekrachtigd door de voorzitter van de lagere rechtbank (tribunale) in wiens rechtsgebied de bemiddelingsorganisatie is gevestigd. In geval van grensoverschrijdende geschillen van de aard waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad, moet de registratie van de overeenkomst worden bekrachtigd door de voorzitter van de lagere rechtbank in wiens rechtsgebied de overeenkomst moet worden uitgevoerd.

De bekrachtigde registratie is een executoriale titel bij verkoop bij executie (espropriazione forzata), executie in bijzondere vorm (esecuzione in forma specifica) of gerechtelijke hypotheek (ipoteca giudiziale).

7. Is toegang tot de gegevensbank van bemiddelaars kosteloos?

Momenteel bestaat er geen openbaar register van bemiddelaars, maar het ministerie van Justitie maakt geregeld een lijst van bemiddelingsorganisaties bekend waarbij de individuele bemiddelaars zijn aangesloten. Burgers kunnen te weten komen welke bemiddelaars bij een bepaalde bemiddelingsorganisatie zijn aangesloten door specifieke informatie te vragen bij de dienst van het ministerie van Justitie die toezicht houdt op de activiteiten van de bemiddelingsorganisaties. Deze dienst kan worden gecontacteerd via de website van het ministerie.

Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.