Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Letland

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Letland zijn zich bewust van de voordelen van mediation.

Inhoud aangereikt door
Letland

Met wie contact opnemen?

Op dit moment bevindt de toepassing van geschillenbeslechting via mediation zich nog in een beginstadium in Letland. Er bestaat geen centraal overheidsorgaan dat toezicht houdt op het beroep van mediator.

De Mediationraad

De Mediationraad (Mediācijas padome) is een op 25 juli 2011 opgerichte vereniging die een aantal in Letland geregistreerde verenigingen samenbrengt die actief zijn op het gebied van mediation. De Mediationraad heeft als doel om gemeenschappelijke opleidingsnormen te ontwikkelen en certificering voor opleidingsprogramma’s in te voeren, een gedragscode voor gecertificeerde mediators op te stellen en aan te nemen, zijn zienswijzen voor te leggen aan nationale en lokale autoriteiten, andere autoriteiten en overheidsfunctionarissen, en adviezen te verstrekken over wetgevingsaangelegenheden en de juridische praktijk op het gebied van mediation.

De Mediationraad is opgericht door de volgende verenigingen:

 • Mediation en ADR (Mediācija un ADR);
 • Geïntegreerde Mediation in Letland (Integrētā mediācija Latvijā);
 • Maatschappelijke Integratie (steunpunt voor slachtoffers) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • de Vereniging van commerciële mediators (Komercmediatoru asociācija).

Mediation en ADR

Mediation en ADR (Mediācija un ADR) is op 7 april 2005 opgericht. De doelstellingen van deze organisatie zijn:

 • bevordering van de geleidelijke invoering en toepassing van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution – ADR) (mediation, bemiddeling, onpartijdige evaluatie van de feiten, deskundigenverslagen, arbitrage, enz.) in Letland;
 • deelname aan beleidsvorming, bijvoorbeeld in de door overheidsinstellingen opgerichte werkgroepen;
 • bevordering van hogere normen voor de beroepskwalificaties van haar leden en van een zo hoog mogelijk niveau van mediation en ADR-diensten;
 • het samenbrengen van ADR-beroepsbeoefenaars om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken;
 • samenwerking met internationale organisaties en andere natuurlijke en rechtspersonen.

De organisatie adviseert de in een geschil betrokken partijen en hun vertegenwoordigers over de keuze van een deskundige en organiseert daarnaast lezingen en congressen over mediation en ADR. Enkele leden van de organisatie zijn praktiserende mediators die gespecialiseerd zijn in strafzaken en civiele zaken. De leden hebben vaardigheden op het gebied van bemiddeling en het leiden van onderhandelingen opgedaan tijdens cursussen in Letland en het buitenland onder leiding van ervaren mediators en conflictoplossers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en andere landen.

Geïntegreerde Mediation in Letland

Geïntegreerde Mediation in Letland (Integrētā mediācija Latvijā – IMLV) is op 10 augustus 2007 opgericht. Deze organisatie streeft naar een maatschappij die geschillen op succesvolle wijze beslecht, waarbij de belangen van alle partijen even goed worden behartigd en waarbij het geschillenbeslechtingsproces menselijk en onpartijdig is en is gebaseerd op samenwerking. De IMLV is opgericht in nauwe samenwerking met de Duitse vereniging voor geïntegreerde mediation (‘Integrierte Mediation’). Er zijn plannen voor samenwerking op het gebied van onderwijs, aanvullende opleiding, toezicht, de invoering van mediationdiensten en de toepassing van goede praktijken.

De IMLV heeft als doel om de ontwikkeling van mediation op regionaal, nationaal en internationaal niveau te stimuleren door mediation te integreren in het geschillenbeslechtingsproces van instellingen en organisaties en in het werk van beroepsbeoefenaars, alsmede in de maatschappij in het algemeen.

Om dit doel te bereiken heeft de IMLV zichzelf de volgende taken gesteld:

 • het bevorderen en ontwikkelen van het concept van geïntegreerde mediation in Letland als een moderne en kwalitatief hoogwaardige vorm van geschillenbeslechting;
 • het bevorderen van samenwerking tussen beroepsbeoefenaars, organisaties en instellingen;
 • het afbakenen en bepleiten van de principes en voordelen van geïntegreerde mediation;
 • het informeren en voorlichten van het publiek over de principes en mogelijkheden van geïntegreerde mediation;
 • het geven van meer bekendheid aan de successen van geïntegreerde mediation;
 • het organiseren van opleidingen over mediation en de mogelijkheden om deze te integreren in de activiteiten op verschillende gebieden;
 • het verrichten van onderzoeken en enquêtes.

De IMLV brengt verschillende beroepsbeoefenaars, waaronder praktiserende mediators, bij elkaar om de voor mediation benodigde vaardigheden te integreren in hun activiteiten en om het bewustzijn te verhogen van mediation als een haalbare optie voor geschillenbeslechting.

Maatschappelijke Integratie (steunpunt voor slachtoffers)

Het Centrum voor slachtofferhulp van de vereniging Maatschappelijke Integratie is operationeel sinds 2003. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is om bijstand te verlenen aan slachtoffers van misdrijven. Sinds 2004 heeft de vereniging twintig mediators in dienst, die over ruime ervaring met mediationprocedures beschikken en deze ervaring kunnen toepassen bij het beslechten van civielrechtelijke en administratieve geschillen.

Op welke gebieden is mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is op veel gebieden toegestaan. Het gebied waarop mediation het meest kan worden toegepast is dat van civiele geschillen die voortvloeien uit het familie- en handelsrecht.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Geschillenbeslechting door middel van mediation is volledig vrijwillig.

Mediation is geen voorwaarde voor het instellen van bepaalde soorten gerechtelijke procedures of de voorzetting van een gerechtelijke procedure.

Mediation is in Letland niet gereguleerd door externe wetten en regelingen.

Informatie en opleiding

Op de volgende website is specifieke informatie over mediation te vinden: http://www.mediacija.lv.

De twee verenigingen Mediation en ADR en Maatschappelijke Integratie hebben lesgevers in dienst die een basisopleiding mediation verzorgen voor toekomstige mediators, evenals een cursus elementaire geschillenbeslechtingsvaardigheden voor gebruik in zowel persoonlijke als beroepssettings.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De oplossing van civiele geschillen door middel van mediation is niet kosteloos. De kosten voor mediation zijn afhankelijk van verschillende factoren: de kwalificaties en ervaring van de mediator, de complexiteit van het geschil, het aantal vereiste mediationsessies en andere factoren.

Voor zaken die betrekking hebben op de belangen en rechten van kinderen biedt de Bondskamer voor bemiddelingszaken en buitenlandse zaken van de Familierechtbank van Riga (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) echter gratis diensten aan voor ingezetenen van de gemeente Riga. Geschillen betreffen meestal alimentatie, verblijfsregelingen, bezoekrechten, voogdij en opvoedingskwesties.

Kunnen overeenkomsten die via mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Richtlijn 2008/52/EG bepaalt dat partijen die betrokken zijn bij een geschil kunnen verzoeken een schriftelijke overeenkomst die via mediation tot stand is gekomen, uitvoerbaar te verklaren. De lidstaten moeten de Commissie meedelen welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn dergelijke verzoeken te behandelen.

Letland heeft dit nog niet gedaan.

Links

Mediācija.lv

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.