Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Luxemburg

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Luxemburg zijn zich bewust van de voordelen van mediation.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Met wie contact opnemen?

Er is geen centraal orgaan dat verantwoordelijk is voor de regulering van het beroep van mediator.

Naast de bemiddeling/mediation in specifieke sectoren (banken, verzekeringen enz.) en naast de Ombudsman die verantwoordelijk is voor bemiddeling/mediation op administratief gebied, en het Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner (Comité voor de verdediging van de rechten van het kind), houden de volgende juridische verenigingen zich bezig met bemiddeling/mediation:

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling/mediation is in hoofdzaak toegestaan bij:

 • administratieve zaken,
 • strafzaken,
 • familiezaken,
 • handelszaken,
 • geschillen tussen buren.

De belangrijkste kenmerken van burgerlijke en handelsbemiddeling zijn de consensuele aard, de vertrouwelijkheid van de procedure alsook de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de bekwaamheid van de mediator. De bemiddeling/mediation kan betrekking hebben op het volledige conflict of op een deel ervan. Het gaat zowel om conventionele als om gerechtelijke bemiddeling/mediation, met een bijzondere plaats voor familiale bemiddeling/mediation.

In het kader van de conventionele bemiddeling/mediation kan elke partij aan de andere partij of partijen, los van elke gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedure, in elk stadium van de gerechtelijke procedure voorstellen gebruik te maken van de bemiddelingsprocedure zolang de zaak niet in beraad is genomen.

In het kader van de bemiddeling/mediation in de rechtspraak, "rechterlijke bemiddeling/mediation" genoemd, heeft de rechter al een geschil in burgerlijke, handels- of familiezaken in behandeling en hij kan, zolang de zaak niet in beraad is genomen, in elk stadium van de procedure beslissen de zaak aan rechterlijke bemiddeling/mediation te onderwerpen, behalve bij procedures voor de Cour de Cassation en in kort geding. De rechter kan de partijen op eigen initiatief of op gezamenlijk verzoek van de partijen uitnodigen tot een bemiddeling/mediation, maar de partijen moeten in elk geval akkoord gaan. Wanneer de rechter een geschil in behandeling heeft dat betrekking heeft op een probleem inzake familierecht, kan hij de partijen in limitatief opgesomde gevallen een bemiddelingsmaatregel voorstellen. Hij ordonneert een kosteloze informatievergadering tijdens welke de beginselen, de procedure en de effecten van de bemiddeling/mediation worden uitgelegd.

In strafzaken kan de procureur d'Etat (procureur) onder bepaalde omstandigheden, voordat hij beslist over de strafvordering, beslissen gebruik te maken van bemiddeling/mediation als een dergelijke maatregel:

 • de schade die het slachtoffer heeft geleden kan herstellen; of
 • een einde zal maken aan het probleem dat voortvloeit uit de inbreuk; of
 • bijdraagt tot de reclassering van de dader van de inbreuk.

Het gebruik van een bemiddeling/mediation verhindert niet dat er later een beslissing kan worden genomen tot gerechtelijke vervolging, met name als de voorwaarden van de bemiddeling/mediation niet worden nageleefd.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation geschiedt geheel op vrijwillige basis.

Mediation op administratief gebied en mediation in strafzaken, alsook de zogenoemde "sectoriële" mediations, worden geregeld in specifieke wetgevingen.

Informatie en opleiding

Mediator in strafzaken

De wet van 6 mei 1999 en het groothertogelijk besluit van 31 mei 1999 hebben het systeem van de bemiddeling/mediation in strafzaken ingevoerd. De Procureur d'Etat kan vóór zijn beslissing over de strafvordering beslissen gebruik te maken van een bemiddeling/mediation als hij van mening is dat een dergelijke maatregel de schade die het slachtoffer heeft geleden kan herstellen, een einde kan maken aan het probleem dat voortvloeit uit de inbreuk of kan bijdragen tot de reclassering van de dader van de inbreuk. Wanneer de Procureur d'Etat beslist gebruik te maken van een bemiddeling/mediation in strafzaken, kan hij elke hiervoor erkende persoon aanduiden als mediator.

Wat de erkenning betreft:

De persoon die wenst te worden erkend als mediator in strafzaken, dient hiervoor een aanvraag in bij de minister van Justitie, die uitspraak doet over deze aanvraag na het advies van de Procureur général d'Etat te hebben ingewonnen.

Mediator in burgerlijke en handelszaken

De wet van 24 februari 2012 creëert een wetgevend nationaal kader voor bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken onder de vorm van een nieuwe titel in de nieuwe code de procédure civile (wetboek burgerlijke rechtsvordering). Via deze wet heeft Luxemburg Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken omgezet. De hierin vermelde beginselen voor grensoverschrijdende geschillen zijn ook overgenomen voor nationale geschillen. De wet wordt aangevuld door het groothertogelijk besluit van 25 juni 2012, dat de procedure vastlegt voor erkenning van de functies van erkend mediator in gerechtelijke en familiezaken, de vereiste specifieke opleiding in bemiddeling/mediation en het houden van een kosteloze informatievergadering.

De mediator is een derde die de opdracht heeft de partijen samen te horen, indien nodig afzonderlijk, opdat zij zouden komen tot een oplossing voor het geschil dat hen tegenover elkaar stelt. Hij legt de partijen geen oplossing op, maar nodigt hen uit om via onderhandelingen te komen tot een minnelijke oplossing.

De bemiddeling/mediation in rechterlijke zaken en de bemiddeling/mediation in familiezaken kan gebeuren door een erkende of een niet-erkende mediator. Met erkende mediator wordt een natuurlijke persoon bedoeld die hiervoor is erkend door de minister van Justitie.

Bij conventionele bemiddeling/mediation en bij grensoverschrijdende geschillen kunnen de partijen een beroep doen op een niet-erkende mediator.

Wat de erkenning betreft:

De minister van Justitie is de bevoegde autoriteit voor de erkenning van mediators. In burgerlijke en handelszaken hebben de mediators geen erkenning nodig voor conventionele bemiddeling/mediation.

Elke natuurlijke persoon kan de erkenning aanvragen als hij voldoet aan de voorwaarden van de wet van 24 februari 2012 houdende invoering van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken in de nieuwe Code de procédure civile alsook aan de voorwaarden van het groothertogelijk besluit van 25 juni 2012 tot vaststelling van de procedure van erkenning voor de functies van mediator in rechterlijke en familiezaken, het programma van de specifieke opleiding in bemiddeling/mediation en het houden van een kosteloze informatievergadering.

Krachtens de hierboven genoemde Richtlijn 2008/52/EG en artikel 1251-3, lid 1, derde alinea, van de wet van 24 februari 2012 betreffende bemiddeling/mediation, is de verstrekker van bemiddelingsdiensten die voldoet aan gelijkwaardige of grotendeels vergelijkbare erkenningsvereisten in een andere lidstaat van de Europese Unie vrijgesteld van het Luxemburgse erkenningsvereiste.

De erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend.

Artikel 1251-3, lid 2, van de nieuwe Code de procédure civile en het hierboven vermelde groothertogelijk besluit van 25 juni 2012 sommen de cumulatieve voorwaarden op waaraan natuurlijke personen die de erkenning willen krijgen moeten voldoen:

 1. De persoon moet waarborgen overleggen van eerbaarheid, bekwaamheid, opleiding, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
 2. De persoon moet een uittreksel overleggen uit het Luxemburgs strafregister of een soortgelijk document, verstrekt door de bevoegde autoriteiten van het land waar de aanvrager de laatste vijf jaar heeft gewoond.
 3. De persoon moet over volledige burgerrechten en politieke rechten beschikken.
 4. De persoon moet een specifieke opleiding in bemiddeling/mediation hebben gevolgd, die blijkt uit:
 • ofwel een masterdiploma in bemiddeling/mediation van de Universiteit van Luxemburg of van een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs of een andere instelling van hetzelfde onderwijsniveau, die is erkend krachtens de wettelijke, regelgevende of administratieve bepalingen van een EU-lidstaat;
 • ofwel een beroepservaring van drie jaar, aangevuld met een "specifieke opleiding in bemiddeling/mediation" zoals vastgelegd in artikel 2 van het hierboven genoemde groothertogelijk besluit van 25 juni 2012;
 • ofwel een erkende opleiding in bemiddeling/mediation in een EU-lidstaat.

De Universiteit van Luxemburg verzorgt een specifieke Master-opleiding in bemiddeling/mediation.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediation is vaak een kosteloze procedure. Er wordt duidelijk vermeld of ze moet worden vergoed.

In het kader van de conventionele bemiddeling/mediation worden de honoraria van de mediators vrij vastgelegd. De kosten en honoraria zijn in dit geval in gelijke delen ten laste van de partijen, behalve indien zij anders beslissen.

In het kader van gerechtelijke en familiale bemiddeling/mediation zijn de honoraria vastgelegd in het betrokken groothertogelijk besluit.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Het is belangrijk te weten dat de overeenkomsten die het resultaat zijn van de burgerlijke en handelsbemiddeling dezelfde bewijskracht hebben als een gerechtelijke beslissing. Deze bemiddelingsovereenkomsten, ongeacht of ze zijn afgesloten in een andere lidstaat van de Europese Unie of op nationaal niveau, zijn, als gevolg van de inwerkingtreding van de bovengenoemde Richtlijn 2008/52/EG, uitvoerbaar binnen de Europese Unie. Door de homologatie van de volledige of gedeeltelijke overeenkomst door de bevoegde rechter wordt deze uitvoerbaar.

De wet van 24 februari 2012 zet de richtlijn om in nationaal recht en stelt bemiddeling/mediation gelijk met de bestaande gerechtelijke procedures.

Links

Ministerie van Justitie

Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA asbl)

Centre de médiation du Barreau du Luxembourg (CMBL)

Centre de médiation

Centre de médiation Socio-Familiale

Laatste update: 20/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.