Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Malta

U kunt proberen uw geschil via bemiddeling (mediation) op te lossen in plaats van via de rechter. Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), waarbij een mediator optreedt om de partijen tot overeenstemming te brengen. Zowel de regering als de juristen in Malta zijn goed bekend met de voordelen van bemiddeling.

Inhoud aangereikt door
Malta

Met wie contact opnemen?

De regeringsinstantie voor bemiddeling/mediation in Malta is het Malta Mediation Centre, opgericht uit hoofde van hoofdstuk 474 van de Mediation Act 2004. Het Mediation Centre verschaft een forum waar partijen die een geschil hebben zich toe kunnen wenden, of waarheen ze kunnen worden verwezen om hun geschil met de hulp van een mediator op te lossen.

U kunt contact opnemen met het Centre via de Registrar van het Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

U kunt ook bellen naar +35621251110 of een e-mail sturen aan mediation.mjha@gov.mt

Het Centre verschaft de partijen een lijst van door het Centre erkende mediators en vraagt of ze daar een mediator uit willen zoeken die door beide partijen kan worden aanvaard.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is toegestaan bij geschillen van civiele, familiale, maatschappelijke, commerciële en industriële aard.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation geschiedt geheel op vrijwillige basis. Partijen in een procedure mogen de rechter echter gezamenlijk verzoeken de procedure op te schorten terwijl zij proberen hun geschil via mediation te beslechten. Bovendien kan de rechter op eigen initiatief de procedure opschorten en de partijen gelasten hun geschil middels mediation te beslechten. Opgemerkt zij echter dat mediation in familiezaken verplicht is, met name waar het gaat om echtscheiding, omgangsrecht, de zorg voor en de voogdij over kinderen en het levensonderhoud van kinderen en/of echtgenoten.

Het Malta Mediation Centre heeft een gedragscode die voorschrijft hoe mediators zich horen te gedragen gedurende een bemiddelingsproces.

De code bevat zijn eigen maatregelen voor wie zich er niet aan houdt. Er staat bijvoorbeeld in dat de raad van bestuur van het Centre disciplinair kan optreden tegen iedere mediator die zich niet (volledig) houdt aan de beginselen van de code, en dat de naam van een mediator van wie wordt vastgesteld dat hij of zij heeft gehandeld in strijd met enige bepaling van de code of zich op ongepaste wijze heeft gedragen, wordt geschrapt van de lijst van mediators voor een tijdsduur die de raad van bestuur passend acht.

Informatie en opleiding

Het Malta Mediation Centre organiseert van tijd tot tijd opleidingen voor mediators. De eerste opleiding, over voor mediation benodigde vaardigheden, is gehouden in juli 2008. Een andere opleiding, gericht op training van voor mediation benodigde vaardigheden met de nadruk op de psychologische, sociale en wettelijke aspecten van echtscheiding, is gehouden van 16 tot en met 18 april 2009.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De regels voor het bemiddelingstarief worden gegeven in bepalingen 2 en 4 van Legal Notice 309 uit 2008.

Bij bemiddeling in familiezaken kunnen de partijen zelf (uit de lijst met erkende mediators) vrijelijk een mediator kiezen, waar ze zelf de kosten voor dragen, of anders wijst de griffier volgens een roulatieschema een van de mediators aan die staan op een lijst verstrekt door het Mediation Centre. In dat geval draagt de rechtbank de kosten.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Volgens Richtlijn 2008/52/EG moet het mogelijk zijn te verzoeken dat de inhoud van een via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. De lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn een dergelijk verzoek in ontvangst te nemen.

Momenteel werkt Malta aan wijzigingen in de Mediation Act uit 2004 om dit vereiste in te voeren.

Links

Malta Mediation Centre

Malta Mediation Act 2004

Richtlijn 2008/52/EG

Laatste update: 19/08/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.