Bemiddeling in EU-landen

Malta

Conflicten kunnen ook via bemiddeling worden opgelost in plaats van via de rechter. Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, waarbij een bemiddelaar optreedt om de partijen tot overeenstemming te brengen. Zowel de regering als de juristen in Malta zijn goed bekend met de voordelen van bemiddeling.

Inhoud aangereikt door
Malta

Met wie contact opnemen?

De overheidsinstantie die in Malta met bemiddeling is belast, is het bemiddelingscentrum van Malta (Malta Mediation Centre). Deze instantie is opgericht uit hoofde van hoofdstuk 474 van de bemiddelingswet: Mediation Act 2004. Het bemiddelingscentrum verschaft een forum waar partijen die een geschil hebben zich toe kunnen wenden, of waarheen ze kunnen worden verwezen om hun geschil met de hulp van een bemiddelaar op te lossen.

U kunt contact opnemen met het bemiddelingscentrum van Malta via de griffie van het centrum: Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176, Malta.

U kunt ook bellen naar +356 23279220 of een e-mail sturen aan info@mediation.mt.

Het centrum verschaft de partijen een lijst van door het centrum erkende bemiddelaars en vraagt of ze daar een bemiddelaar uit willen zoeken die door beide partijen kan worden aanvaard. Indien de partijen geen overeenkomst kunnen bereiken omtrent een bemiddelaar, benoemt het centrum de persoon die volgens de lijst van erkende bemiddelaars aan de beurt is.

Op welke gebieden is bemiddeling toegestaan en/of het gebruikelijkst?

Bemiddeling is toegestaan bij geschillen van civiele, familiale, maatschappelijke, commerciële en industriële aard. Opgemerkt zij dat het bij familie- en gezinsbemiddeling gaat om bepaalde familie- en gezinsconflicten, zoals geschillen in verband met erfopvolging of familiebedrijven. Het gaat bij deze vorm van bemiddeling niet om scheiding en echtscheiding, want die vallen onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank (afdeling gezins- en familiezaken) en afzonderlijke wetgeving.

Moeten er specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Bemiddeling geschiedt geheel op vrijwillige basis. Partijen in een procedure mogen de rechter echter gezamenlijk verzoeken de procedure op te schorten, terwijl zij proberen hun geschil via bemiddeling te beslechten. Bovendien kan de rechter op eigen initiatief de procedure opschorten en de partijen gelasten hun geschil middels bemiddeling te beslechten. Opgemerkt zij echter dat bemiddeling in gezins- en familiezaken verplicht is, vooral waar het gaat om echtscheiding, omgangsrecht, de zorg voor, en de voogdij over kinderen en het levensonderhoud van kinderen of echtgenoten.

Het bemiddelingscentrum van Malta heeft een gedragscode opgesteld die tijdens het bemiddelingsproces moet worden gevolgd door bemiddelaars.

De code bevat zijn eigen maatregelen voor wie zich er niet aan houdt. Er staat bijvoorbeeld in dat de raad van bestuur van het centrum disciplinair kan optreden tegen iedere bemiddelaar die zich niet (volledig) houdt aan de beginselen van de code. De naam van een bemiddelaar die in strijd met enige bepaling van de code heeft gehandeld of die zich op ongepaste wijze heeft gedragen, wordt geschrapt van de lijst van bemiddelaars voor een tijdsduur die de raad van bestuur passend acht.

Informatie en opleiding

Volgens hun gedragscode moeten bemiddelaars actief en zo vaak mogelijk deelnemen aan opleidingen die zijn bedoeld om de ontwikkeling van hun vaardigheden op het gebied van bemiddeling te bevorderen. Het bemiddelingscentrum van Malta organiseert van tijd tot tijd opleidingen voor bemiddelaars. De eerste opleiding, over voor bemiddeling benodigde vaardigheden, is gehouden in juli 2008. Een andere opleiding, gericht op training van voor bemiddeling benodigde vaardigheden met de nadruk op de psychologische, sociale en wettelijke aspecten van echtscheiding, is gehouden van 16 tot en met 18 april 2009.

Hoeveel kost bemiddeling?

De regels voor het bemiddelingstarief worden gegeven in bepalingen 2 en 4 van Wettelijke Aankondiging 309 uit 2008, zoals gewijzigd bij Wettelijke Aankondiging 365 uit  2020 (zie Afgeleide Wetgeving 474.01).

Bij bemiddeling in zaken die vallen onder de familierechtbank, kunnen de partijen in onderling overleg een bemiddelaar kiezen uit een lijst van daartoe door de minister van Justitie aangewezen personen, in welk geval zij de kosten daarvan zelf dragen, of kan de rechtbank volgens een roulatieschema een bemiddelaar aanwijzen uit de lijst van personen die door dezelfde minister zijn aangewezen, in welk geval de kosten worden betaald door de griffie en de civiele rechtbanken en tribunalen.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling tot stand zijn gekomen, worden uitgevoerd?

Volgens Richtlijn 2008/52/EG moet het mogelijk zijn te verzoeken dat de inhoud van een via bemiddeling bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. De bemiddelingswet van 2004 is gewijzigd bij Wet IX van 2010, hoofdzakelijk om de bepalingen van de richtlijn betreffende grensoverschrijdende geschillen om te zetten en uit te breiden, zodat zij ook van toepassing zijn op nationale zaken.

Gerelateerde links:

Bemiddelingscentrum Malta

Bemiddelingswet van 2004, Malta

Richtlijn 2008/52/EG

Laatste update: 19/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.