Bemiddeling in EU-landen

Nederland

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar samen het conflict op. Deze vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing brengt veel voordelen met zich mee. In veel gevallen is mediation voor een korte periode noodzakelijk. Langslepende en kostbare trajecten kunnen hiermee voorkomen worden. Daarnaast draagt mediation bij aan het behoud van de relatie tussen de partijen. Partijen gaan gezamenlijk op zoek naar een oplossing.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Met wie kan er contact worden opnemen?

In Nederland zijn er verschillende registers van mediators. De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) beheert het Register van Mediators (het vroegere NMI-register). De MfN is de federatie waarin de grootste mediatorsverenigingen in Nederland vertegenwoordigd zijn. In het MfN-register worden enkel mediators opgenomen die aan zorgvuldig afgewogen kwaliteitscriteria voldoen. De Nederlandse overheid gebruikt de normen van de MfN als basis voor het register van mediators die in de toevoegingssfeer (register van de Raad voor Rechtsbijstand) werken. Daarnaast bestaat ook het ADR international register.

Adres van de Mediatorsfederatie:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Het postadres is:
Postbus 21499
3001 AL Rotterdam

Telefoonnummer: 010 - 201 23 44
E-mailadres: info@mediatorsfederatienl.nl

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is altijd toegestaan en is het meest gebruikelijk in het civiele recht en het publiekrecht. Sinds een aantal jaren is de toepassing van mediation in het strafrecht ook mogelijk.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation vindt op vrijwillige basis plaats. Deelnemende partijen zijn niet wettelijk verplicht een zogenaamde mediationovereenkomst te ondertekenen. In een dergelijke overeenkomst zijn afspraken opgenomen over bijvoorbeeld geheimhouding en vertegenwoordiging van partijen. Partijen die gebruik maken van de diensten van een MfN-mediator zijn op grond van het MfN-mediationreglement 2017 verplicht om een mediationovereenkomst te tekenen.

Een MfN-mediator dient zich te houden aan de gedragsregels en het mediationreglement die door de MfN zijn opgesteld. Wanneer u een klacht heeft over het functioneren van een mediator kunt u deze de klacht bij het SKM (Stichting Kwaliteit Mediators) neerleggen.

Informatie en opleiding

Om in het Register van Mediators te worden opgenomen, dienen mediators een erkende basisopleiding mediation te hebben gevolgd, te zijn geslaagd voor het theorie-examen en het assessment en dienen zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.

Daarnaast moeten zij hun kennis per periode van drie jaar onderhouden. Zo moeten zij minimaal negen mediations doen met minimaal 36 contacturen en in een jaar minimaal twee mediations afronden met gezamenlijk minimaal 8 contacturen. Van de negen mediations per drie jaar zijn er minimaal drie met een schriftelijke overeenkomst afgerond. Van de 9 mediations per drie jaar zijn maximaal drie mediations in deze periode een co-mediation. Daarnaast dienen mediators 48 zogenaamde PE-punten te halen (permanente educatie) per periode van drie jaar met een verplichting tot intervisie. Ook dienen mediators driejaarlijks deel te nemen aan een Peer Review, het kwaliteitsinstrument waarbij een onafhankelijke en onpartijdige vakgenoot beoordeelt of de mediationdiensten voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht. Nederland stelt, met andere woorden, hoge eisen aan de kwaliteit van mediators die zijn opgenomen in het Register van Mediators.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Het uurtarief kan verschillen per mediator. Naast ervaring speelt ook de professionele achtergrond en specialisme van de mediator een rol. Het is verstandig om de mediator vooraf te vragen wat het uurtarief is en aan welke bijkomende kosten men moet denken. De mediator dient zijn of haar kosten altijd te specificeren. Daarnaast hangen de kosten van mediation af van de duur en het aantal keren dat een mediator wordt geraadpleegd. Een mediator kost gemiddeld €150 per uur (exclusief BTW).

Indien u de kosten voor een mediator niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In het geval u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u alleen de ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Voor meer informatie over de kosten van mediation kunt u hier terecht.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

De wet biedt partijen in een geschil de mogelijkheid om te verzoeken dat een via mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt.

Gerelateerde links

Mediatorsfederatie Nederland

Kosten voor mediation

MfN-mediationreglement 2017

Laatste update: 12/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.